Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЩА

  ср нескл. “Щ” hərfinin adı

  Tam oxu »
 • ЩАВЕЛЕВЫЙ

  прил. turşəng, quzuqulağı -i[-ı]; щавелевый лист turşəng yarpağı; ◊ щавелевая кислота (kim.) oksalat turşusu

  Tam oxu »
 • ЩАВЕЛЬ

  м мн. нет bot. turşəng, quzuqulağı

  Tam oxu »
 • ЩАВЕЛЬНИК

  м мн. нет 1. bax щавель; 2. məh. turşəng şorbası

  Tam oxu »
 • ЩАДИТЬ

  несов. 1. aman vermək, rəhm etmək, bağışlamaq, rəhmi gəlmək; yazığı gəlmək, təqsirindən keçmək; не щадить врага düşmənə aman verməmək; 2

  Tam oxu »
 • ЩАДИТЬСЯ

  несов. 1. aman verilmək, rəhm edilmək, bağışlanmaq; 2. qorunmaq, gözlənilmək, hifz edilmək

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕНЕВОЙ

  прил. çınqıl -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕНИТЬ

  несов. çınqıl döşəmək, çınqıl tökmək

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕНИТЬСЯ

  несов. çınqılla döşənmək, çmqıl tökülmək

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕНЬ

  м мн. нет çınqıl, qırma daş (qırma kərpic)

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТ

  м мн. нет bax щебетание

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТАНИЕ

  ср мн. нет 1. civilti, cikkilti, cəh-cəh; щебетание птиц quşların civiltisi; 2. məc. ötmə, birnəfəsə danışma (adətən uşaqlar və cavan qadınlar haqqınd

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТАТЬ

  несов. 1. civildəmək, cikkildəmək (quş); 2. məc. ötmək, birnəfəsə danışmaq

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТЛИВЫЙ

  прил. məh. 1. daim civildəyən; 2. məc. çoxdanışan, naqqal

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕТУНЬЯ

  ж dan. 1. civildəyən, cikkildəyən, cəh-cəh vuran; 2. məc. çoxdanışan, naqqal, uzunçu (qadın, qız)

  Tam oxu »
 • ЩЕБЕШОК

  м dan. çınqıl, çınqıl parçası

  Tam oxu »
 • ЩЕБЁНКА

  ж мн. нет bax щебень

  Tam oxu »
 • ЩЕБЁНОЧНЫЙ

  прил. çınqıl -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЩЕБНИСТЫЙ

  прил. çınqıllı

  Tam oxu »
 • ЩЕГЛЁНОК

  м (мн. щеглята) 1. payızbülbülü balası; 2. щегол söz. kiç

  Tam oxu »
 • ЩЕГЛОВКА

  ж dişi payızbülbülü

  Tam oxu »
 • ЩЕГЛЯТНИК

  м quşbaz

  Tam oxu »
 • ЩЕГЛЯЧИЙ

  прил. payızbülbülü -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛ

  м zool. payızbülbülü

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЕВАТОСТЬ

  ж мн. нет şıqlıq, şıq geyinmə, modabazlıq

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЕВАТЫЙ

  прил. şıq, şıq geyinən, modabaz

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛИХА

  ж qəşəng geyinməyi sevən qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЬНУТЬ

  однокр. bax щеголять

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЬСКОЙ

  прил. çox şıq, yaraşıqlı, bahalı, çox bəzəkli; щегольской костюм çox şıq (bahalı) kostyum

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЬСТВО

  ср мн. нет şıq geyinməyi sevmə, modabazlıq

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЯНЬЕ

  ср мн. нет 1. şıq geyinmə, qəşəng geyinmə; 2. şıq geyinib gəzmə, qəşəng geyinib gəzmə, geyinib fors etmə; 3

  Tam oxu »
 • ЩЕГОЛЯТЬ

  несов. 1. şıq geyinmək; 2. şıq geyinib gəzmək, qəşəng geyinib gəzmək, geyinib fors etmək; 3. lovğalanmaq, özünü göstərmək; 4

  Tam oxu »
 • ЩЕДРИВЫЙ

  прил. məh. çopur

  Tam oxu »
 • ЩЕДРИНА

  ж məh. çopurluq, çopur yeri

  Tam oxu »
 • ЩЕДРИТЬСЯ

  несов. məh. səxavətə gəlmək, əliaçıqlıq göstərmək

  Tam oxu »
 • ЩЕДРО

  нареч. səxavətlə, əliaçıqlıqla, bolluca, çoxlu

  Tam oxu »
 • ЩЕДРОВАТЫЙ

  ЩЕДРОВАТЫЙ, ЩЕДРОВИТЫЙ məh. ◊ bax щедривый

  Tam oxu »
 • ЩЕДРОВИТЫЙ

  ЩЕДРОВАТЫЙ, ЩЕДРОВИТЫЙ məh. ◊ bax щедривый

  Tam oxu »
 • ЩЕДРОСТЬ

  ж мн. нет comərdlik, səxavət(lilik), əliaçıqlıq

  Tam oxu »
 • ЩЕДРОТЫ

  ед. нет köhn. sədəqə, bəxşiş, hədiyyə; ◊ дать (подарить) от своих щедрот (köhn., isteh.) öz pulundan, öz cibindən vermək (bağışlamaq)

  Tam oxu »
 • ЩЕДРЫЙ

  прил. 1. səxavətli, əliaçıq; щедрый человек əliaçıq adam; 2. qiymətli; щедрые подарки qiymətli hədiyyələr; 3

  Tam oxu »
 • ЩЕКА

  ж (мн. щёки) 1. yanaq; 2. xüs. yan tərəf, yastı tərəf; 3. xüs. kəlbətin ağzı; ◊ за обе щёки есть (уписывать) iştaha ilə (acgözlüklə) yemək (aşırmaq)

  Tam oxu »
 • ЩЕКАСТЫЙ

  прил. dan. iriyanaqlı, qalınyanaqlı

  Tam oxu »
 • ЩЕКОЛДА

  ж qapı sürgüsü

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТАНИЕ

  ЩЕКОТАНИЕ I ср мн. нет 1. qıdıqlama; 2. acışma, gicişmə (geyişmə); 3. məc. qıcıqlandırma. ЩЕКОТАНИЕ II ср мн

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТАТЬ

  ЩЕКОТАТЬ I несов. 1. qıdıqlamaq; 2. безл. ayışmaq, gicişmək (geyişmək); в горле щекочет boğazım ayışır; 3

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТИТЬ

  məh. bax щекотать I

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТКА

  ж мн. нет dan. 1. qıdıq; 2. bax щекотание I

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТЛИВОСТЬ

  ж мн. нет 1. qıdığı gəlmə; 2. bax щепетильность

  Tam oxu »
 • ЩЕКОТЛИВЫЙ

  прил. 1. qıdığı gələn; 2. bax щепетильный I; 3. məc. nazik, incə; щекотливый вопрос nazik (incə) məsələ

  Tam oxu »