Rusca-azərbaycanca lüğət

 • Я

  мест. 1. mən; 2. в знач. сущ. mənlik (öz şəxsiyyətini, mahiyyətini dərk etmə); ◊ я думаю! əlbəttə! я не я görməmişəm, bilmirəm; (я) не я буду mən mən

  Tam oxu »
 • ЯБЕДА

  м и ж dan. 1. çuğulçuluq, iftira, böhtan, qeybət; 2. bax ябедник

  Tam oxu »
 • ЯБЕДНИК

  м 1. xəbərçi, çuğulçu, çuğul adam, şeytan; 2. köhn. ərizəbaz

  Tam oxu »
 • ЯБЕДНИЦА

  ж xəbərçi (çuğulçu) qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЯБЕДНИЧАТЬ

  несов. dan. çuğulluq etmək, şeytanlıq etmək, şeytanlamaq

  Tam oxu »
 • ЯБЕДНИЧЕСТВО

  ср мн. нет çuğulçuluq, iftiraçılıq, böhtançılıq, xəbərçilik, şeytanlıq

  Tam oxu »
 • ЯБЛОКО

  ср alma; ◊ в яблоках xalxal (at rəngi); яблоко раздора nifaqa səbəb olan şey; яблоку негде упасть iynə atsan yerə düşməz; адамово яблоко bax кадык; гл

  Tam oxu »
 • ЯБЛОНЕВЫЙ

  прил. alma (ağacı) -i[-ı]; яблоневый сад alma bağı, almalıq

  Tam oxu »
 • ЯБЛОННЫЙ

  bax яблоневый

  Tam oxu »
 • ЯБЛОНЬКА

  ж яблоня söz. kiç

  Tam oxu »
 • ЯБЛОНЯ

  ж alma ağacı

  Tam oxu »
 • ЯБЛОЧКО

  ср яблоко söz. kiç. və oxş. almacıq

  Tam oxu »
 • ЯБЛОЧНИК

  м köhn. almasatan, alma taciri

  Tam oxu »
 • ЯБЛОЧНЫЙ

  прил. alma -i[-ı]; яблочное варенье alma mürəbbəsi; ◊ яблочная кислота alma turşusu

  Tam oxu »
 • ЯВАНЕЦ

  м (мн. яванцы) yavalı

  Tam oxu »
 • ЯВАНКА

  ж (мн. яванки) yavalı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЯВАНСКИЙ

  прил. Yava -i[-ı]; яванский язык Yava dili

  Tam oxu »
 • ЯВИТЬ

  сов. tənt. göstərmək: явить пример мужества mərdlik nümunəsi göstərmək

  Tam oxu »
 • ЯВИТЬСЯ

  сов. 1. gəlmək; явиться вовремя vaxtında gəlmək; 2. doğmaq, ortaya çıxmaq; явилась интересная мысль maraqlı bir fikir doğdu (ortaya çıxdı); 3

  Tam oxu »
 • ЯВКА

  ж 1. gəlmə, gəliş; явка на заседание обязательна iclasa gəlmə məcburidir; 2. (siyasi) məxfi görüş yeri; 3

  Tam oxu »
 • ЯВЛЕНИЕ

  ср 1. hadisə; 2. şəkil (səhnə tamaşasında); 3. köhn. gəlmə, görünmə, üzə çıxma, zahir olma, təzahür

  Tam oxu »
 • ЯВЛЯТЬ

  несов. köhn. bax явить

  Tam oxu »
 • ЯВЛЯТЬСЯ

  несов. 1. bax явиться; 2. olmaq (adətən -dir, -dır, -dur, -dür xəbər şəkilçiləri ilə ifadə olunur); Конституция является основным законом государства

  Tam oxu »
 • ЯВНО

  1. нареч. açıq, açıqcasına, açıq-aydın, açıqdan-açığa; şübhəsiz; он явно прав o, şübhəsiz, haqlıdır; 2

  Tam oxu »
 • ЯВНЫЙ

  прил. açıq, açıqdan-açığa, aşkar; явная вражда açıq ədavət (düşmənçilik); явная ложь ağ yalan

  Tam oxu »
 • ЯВОР

  м bot. yalançıçinar

  Tam oxu »
 • ЯВОРОВЫЙ

  прил. yalançıçinar -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЯВОЧНЫЙ

  прил. (siyasi) 1. məxfi görüş -i[-ı]; явочная квартира məxfi görüş mənzili; 2. köhn. məlumat -i-ı; явочный лист məlumat vərəqəsi; ◊ явочным порядком q

  Tam oxu »
 • ЯВСТВЕННО

  нареч. açıq, aydın, apaçıq, apaydın, yaxşı; явственно слышать (что-н.) bir şeyi aydın (yaxşı) eşitmək

  Tam oxu »
 • ЯВСТВЕННЫЙ

  прил. açıq, aydın, aşkar; apaydın, apaçıq, apaşkar

  Tam oxu »
 • ЯВСТВОВАТЬ

  несов. açıq-aydın görünmək, bəlli olmaq, aşkar olmaq, nəticə çıxmaq, anlaşılmaq

  Tam oxu »
 • ЯВЬ

  ж мн. нет gerçəklik, həqiqət, doğru, ayıqlıq

  Tam oxu »
 • ЯГА

  ЯГА I ж мн. нет bax баба-яга. ЯГА II ж məh. kürk

  Tam oxu »
 • ЯГДТАШ

  м ovç. ovçu çantası, ovçu heybəsi

  Tam oxu »
 • ЯГЕЛЬ

  м мн. нет bot. şibyə

  Tam oxu »
 • ЯГЕЛЬНИК

  м şibyəlik

  Tam oxu »
 • ЯГЕЛЬНЫЙ

  прил. şibyə basmış

  Tam oxu »
 • ЯГНЕНИЕ

  ср мн. нет k. t. quzulama, balalama

  Tam oxu »
 • ЯГНЁНОК

  м (мн. ягнята) quzu

  Tam oxu »
 • ЯГНИТЬСЯ

  несов. quzulamaq, balalamaq

  Tam oxu »
 • ЯГНЯТНИК

  м 1. zool. quzuqapan, toğlugötürən (yırtıcı quş); 2. quzu damı (pəyəsi)

  Tam oxu »
 • ЯГНЯЧИЙ

  прил. quzu -i[-ı]; ягнячья шкура quzu dərisi

  Tam oxu »
 • ЯГОДА

  ж giləmeyvə; ◊ винная ягода Əncir; одного (нашего, своего) поля ягода bir yuvanın quşudur

  Tam oxu »
 • ЯГОДИЦА

  ж anat. sağrı, yan

  Tam oxu »
 • ЯГОДИЧНЫЙ

  прил. sağrı -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЯГОДКА

  ж ягода söz. kiç

  Tam oxu »
 • ЯГОДНИК

  м 1. giləmeyvə kolluğu; 2. giləmeyvə kolu; 3. giləmeyvə yığan (satan) adam

  Tam oxu »
 • ЯГОДНИЦА

  ж bax ягодник 3-cü mənada

  Tam oxu »
 • ЯГОДНЫЙ

  прил. giləmeyvə -i[-ı]; ягодный сок giləmeyvə şirəsi

  Tam oxu »
 • ЯГУАР

  м zool. yaquar (Cənubi Amerika pələngi)

  Tam oxu »