Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЁЖ

  м zool. kirpi

  Tam oxu »
 • ЁЖИК

  м ёж söz. kiç.; kirpicik, kirpiciyəz; kirpi balası

  Tam oxu »
 • ЁЖИТЬСЯ

  несов. 1. büzüşmək, yığışmaq; 2. məc. utanmaq, sıxılmaq

  Tam oxu »
 • ЁКАНЬЕ

  ср lökküldəmə; lökkültü

  Tam oxu »
 • ЁКАТЬ

  несов. bax ёкнуть

  Tam oxu »
 • ЁКНУТЬ

  сов. lökküldəmək (at haqqında); ◊ сердце ёкнуло ürəyi(m) düşdü, ürəyi(m) qopdu, ürəyim yerindən oynadı

  Tam oxu »
 • ЁЛКА

  ж 1. bax ель; 2. yolka

  Tam oxu »
 • ЁЛОЧКА

  ж 1. ёлка söz. kiç.; 2. xüs. cınağı naxış, cınaqşəkilli naxış

  Tam oxu »
 • ЁЛОЧНЫЙ

  ёлка söz. sif.; ёлочные украшения yolka bəzəyi

  Tam oxu »
 • ЁМКИЙ

  прил. 1. tutumlu, çoxtutan, həcmli; 2. hadisələrlə zəngin; məzmunlu; 3. mənaca dərin və yığcam (söz, ifadə və s

  Tam oxu »
 • ЁМКОСТНЫЙ

  прил. fiz. həcmi

  Tam oxu »
 • ЁМКОСТЬ

  ж мн. нет 1. tutum, həcm, iç; 2. yığcamlıq; dərin məzmunluluq; 3. только мн. ёмкости qablar (adətən böyük sistemlər və s

  Tam oxu »
 • ЁРЗАТЬ

  несов. dan. qurdalanmaq, qımıldanmaq, yerində rahat oturmamaq

  Tam oxu »
 • ЁРИК

  м qol (iki gölü bir-biri ilə birləşdirən kiçik çay)

  Tam oxu »
 • ЁРШ

  ЁРШ I м 1. zool. xanı balığı; 2. şotka (lampa şüşəsi təmizləmək üçün); 3. xüs. dişli mıx. ЁРШ II м мн

  Tam oxu »
 • ЖАБА

  ЖАБА I ж zool. quru qurbağası. ЖАБА II ж грудная жаба tib. döş anginası

  Tam oxu »
 • ЖАБЕРНЫЙ

  zool. 1. жабры söz. sif. ; жаберные дужки qəlsəmə qövscükləri; 2. qəlsəməli; жаберные животные qəlsəməli heyvanlar

  Tam oxu »
 • ЖАБИЙ

  жаба I söz. sif

  Tam oxu »
 • ЖАБНИК

  м bot. qaranquşotu

  Tam oxu »
 • ЖАБО

  ср нескл. köhn. jabo (1. köynək yaxasında kisəyi və ya krujevadan büzməli haşiyə; 2. dik yaxalıq)

  Tam oxu »
 • ЖАБРОВИДНЫЙ

  прил. zool. qəlsəməşəkilli

  Tam oxu »
 • ЖАБРЫ

  мн. (ед. жабра ж) zool. qəlsəmə (suda yaşayan heyvanların tənəffüs orqanı), ◊ брать (взять) за жабры 1) yaxasından yapışmaq, boğazından tutmaq; 2) məc

  Tam oxu »
 • ЖАВЕЛЕВ

  : жавелева вода bax жавель

  Tam oxu »
 • ЖАВЕЛЬ

  м мн. нет kim. javel suyu (parçanı ağartmaq, ləkə aparmaq və dezinfeksiya üçün işlədilən xlorlu məhlul)

  Tam oxu »
 • ЖАВОРОНОК

  м (мн. жаворонки) zool. 1. torağay (quş); 2. köhn. quşşəkilli qoğal

  Tam oxu »
 • ЖАДЕИТ

  м miner. jadeit (xırda şeylər qayrılan açıq-yaşıl rəngində daş)

  Tam oxu »
 • ЖАДИНА

  ж и м dan. tamahkar, acgöz; xəsis

  Tam oxu »
 • ЖАДНЕТЬ

  несов. dan. simicləşmək, xəsisləşmək, daha da xəsisləşmək

  Tam oxu »
 • ЖАДНИЧАНЬЕ

  ср dan. xəsislik (simiclik) etmə, xəsislik göstərmə

  Tam oxu »
 • ЖАДНИЧАТЬ

  несов. dan. 1. tamahkarlıq etmək, acgözlük etmək; 2. qıymamaq, xəsislik etmək

  Tam oxu »
 • ЖАДНО

  нареч. 1. tamahkarcasına, tamahkarlıqla, acgözlüklə, acgözcəsinə; 2. məc. böyük maraqla, böyük həvəslə, şövqlə, hərarətlə; жадно слушали оратора natiq

  Tam oxu »
 • ЖАДНОСТЬ

  ж мн. нет 1. tamahkarlıq, acgözlük, gözüdoymazlıq, tamah; 2. hərislik; 3. xəsislik, simiclik; 4. məc

  Tam oxu »
 • ЖАДНЫЙ

  прил. 1. tamahkar, acgöz, gözüdoymaz, dargöz; 2. xəsis, simic; 3. məc. həris, düşkün

  Tam oxu »
 • ЖАДНЮГА

  м и ж dan. bax жадина

  Tam oxu »
 • ЖАДЮГА

  м и ж dan. bax жадина

  Tam oxu »
 • ЖАЖДА

  ж мн. нет 1. susuzluq, susama, atəş, yanğı, hərarət; утолить жажду atəşini söndürmək (susuzluğunu yatırmaq); 2

  Tam oxu »
 • ЖАЖДАТЬ

  несов. 1. köhn. susamaq; 2. məc. çox arzu etmək, istəmək, həsrət çəkmək, ... həsrətində olmaq

  Tam oxu »
 • ЖАЖДУЩИЙ

  прич. 1. ehtirasla arzu edən, həsrət çəkən, ... həsrətində olan, həsrətkeş; 2. susamış

  Tam oxu »
 • ЖАКЕТ

  ж jaket

  Tam oxu »
 • ЖАКЕТКА

  ж dan. bax жакет

  Tam oxu »
 • ЖАКО

  м нескл. zool. jako (tutuquşu cinsi)

  Tam oxu »
 • ЖАКОБ

  м jakob (bəzək üçün üzərində mis zolaqlar olan mebel növü)

  Tam oxu »
 • ЖАЛЕЙКА

  ж məh. tütək

  Tam oxu »
 • ЖАЛЕТЬ

  несов. 1. yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək; 2. təəssüf etmək, heyfsilənmək, peşman olmaq; 3. heyfi gəlmək, əsirgəmək; ◊ не жалея сил (работать, трудиться)

  Tam oxu »
 • ЖАЛИТЬ

  несов. 1. sancmaq, vurmaq, çalmaq; dişləmək; 2. məh. dalamaq, yandırmaq; крапива жалит gicitkən dalayır (yandırır)

  Tam oxu »
 • ЖАЛИТЬСЯ

  ЖАЛИТЬСЯ I несов. bax жалить (1-ci mənada). ЖАЛИТЬСЯ II несов. məh. şikayət etmək, şikayətlənmək

  Tam oxu »
 • ЖАЛКИЙ

  прил. 1. yazıq, bədbəxt, acınacaqlı; zavallı, biçarə, aciz; zəlil; 2. binəva; miskin, dəyərsiz, aciz, yararsız, əhəmiyyətsiz; 3

  Tam oxu »
 • ЖАЛКО

  нареч. 1. yazıq-yazıq, məzlum-məzlum, acınacaqlı bir halda, aciz bir halda; жалко смотреть yazıq-yazıq baxmaq; 2

  Tam oxu »
 • ЖАЛО

  ср 1. neştər, iynə (arılarda, əqrəblərdə və s.); 2. ilanın dili; 3. uc (sancaqda. iynədə və s.)

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБА

  ж 1. şikayət; giley; 2. ah-nalə, sızıltı

  Tam oxu »