Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АБРИКОСНЫЙ

  абрикос söz. sif

  Tam oxu »
 • АБРИКОСОВКА

  ж ərik arağı

  Tam oxu »
 • АБРИКОСОВЫЙ

  1. абрикос söz. sif.; абрикосовое дерево ərik ağacı; 2. ərikdən hazırlanmış; абрикосовый компот ərik kompotu

  Tam oxu »
 • АБРИКОТИН

  м abrikotin (ərik likörü)

  Tam oxu »
 • АБРИС

  м xüs. çevrə, kontur

  Tam oxu »
 • АБСЕНТ

  м absent (yovşan arağı)

  Tam oxu »
 • АБСЕНТЕИЗМ

  м мн. нет absenteizm (etiraz əlaməti olaraq kütləvi surətdə seçkilərdə iştirak etməkdən və yığıncağa gəlməkdən boyun qaçırma)

  Tam oxu »
 • АБСОЛЮТ

  м fəls. absolyut

  Tam oxu »
 • АБСОЛЮТИЗИРОВАТЬ

  АБСОЛЮТИЗИРОВАТЬ, АБСОЛЮТИРОВАТЬ сов. и несов. absolyutlaşdırmaq, mütləqləşdirmək

  Tam oxu »
 • АБСОЛЮТИЗМ

  м мн. нет mütləqiyyət

  Tam oxu »
 • АБСОЛЮТИРОВАТЬ

  АБСОЛЮТИЗИРОВАТЬ, АБСОЛЮТИРОВАТЬ сов. и несов. absolyutlaşdırmaq, mütləqləşdirmək

  Tam oxu »
 • АБСОЛЮТИСТ

  м mütləqiyyət tərəfdarı

  Tam oxu »
 • АБСОЛЮТИСТСКИЙ

  абсолютизм söz. sif

  Tam oxu »
 • АБСОЛЮТНО

  нареч. 1. heç, qətiyyən, əsla, bilmərrə; 2. tamamilə

  Tam oxu »
 • АБСОЛЮТНОСТЬ

  ж мн. нет absolyutluq, mütləqlik

  Tam oxu »
 • АБСОЛЮТНЫЙ

  прил. 1. fəls. absolyut, mütləq; 2. tam; абсолютная тишина tam sükut; 3. qəti, danışıqsız, sözsüz, qeyd-şərtsiz: абсолютное повиновение qəti tabelik;

  Tam oxu »
 • АБСОРБЕНТ

  м fiz., kim. absorbent (uducu maddə)

  Tam oxu »
 • АБСОРБЕР

  м fiz., kim. absorber (uducu məhlulların buxarını və qazları tutmaq üçün cihaz)

  Tam oxu »
 • АБСОРБИРОВАТЬ

  сов. и несов. fiz., kim. udmaq, canına çəkmək

  Tam oxu »
 • АБСОРБИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. fiz., kim. udulmaq, hopmaq

  Tam oxu »
 • АБСОРБЦИЯ

  ж fiz., kim. absorbsiya, udma, udulma, sorma, sorulma

  Tam oxu »
 • АБСТРАГИРОВАНИЕ

  ср abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə, fikrən ayırma, təcrid etmə

  Tam oxu »
 • АБСТРАГИРОВАТЬ

  сов. и несов. abstraktlaşdırmaq, fıkrən ayırmaq, təcrid etmək

  Tam oxu »
 • АБСТРАГИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. 1. abstraktlaşdırılmaq, fikrən ayrılmaq, təcrid edilmək; 2. nəzərə alinmamaq

  Tam oxu »
 • АБСТРАКТ

  м köhn. mücərrədlik

  Tam oxu »
 • АБСТРАКТНО

  нареч. abstrakt, mücərrəd, abstrakt olaraq, mücərrəd olaraq; абстрактно мыслить abstrakt (mücərrəd) düşünmək

  Tam oxu »
 • АБСТРАКТНОСТЬ

  ж мн. нет abstraktlıq, mücərrədlik

  Tam oxu »
 • АБСТРАКТНЫЙ

  прил. abstrakt, mücərrəd

  Tam oxu »
 • АБСТРАКЦИЯ

  ж abstraksiya (1. fikrən ayrılma, təcrid etmə; 2. mücərrəd fikir)

  Tam oxu »
 • АБСУРД

  м boş söz, mənasız fikir, cəfəngiyat

  Tam oxu »
 • АБСУРДНОСТЬ

  ж мн. нет mənasızlıq

  Tam oxu »
 • АБСУРДНЫЙ

  прил. boş, mənasız, cəfəng

  Tam oxu »
 • АБСЦЕСС

  м tib. abses (irinlik)

  Tam oxu »
 • АБСЦИССА

  ж riyaz. absis (müstdvi üzərində nöqtənin koordinat oxlarına görə vəziyyətini təyin etmək üçün horizontal ox üzərində götürülən ədəd)

  Tam oxu »
 • АБУЛИЯ

  ж tib. abuliya, iradəsizlik, iradə zəifliyi

  Tam oxu »
 • АБХАЗ

  м bax абхазец

  Tam oxu »
 • АБХАЗЕЦ

  м (мн. абхазцы) abxaz, abxaziyah

  Tam oxu »
 • АБХАЗКА

  ж abxaz, abxaziyalı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АБХАЗСКИЙ

  Абхазия və абхазцы söz. sif.; Абхазская Республика Abxaziya Respublikası; абхазский язык abxaz dili

  Tam oxu »
 • АБЦУГ

  м qumar oyununda: qoşa kart (sağa-sola paylanan hər qoşa kart); ◊ с первого абцуга; по первому абцугу köhn

  Tam oxu »
 • АБЫ

  союз məh. təki, bircə

  Tam oxu »
 • АВАНГАРД

  м avanqard (1. əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi; 2. məc. qabaqcıl dəstə); ◊ в авангарде irəlidə, öndə, ön sıralarda

  Tam oxu »
 • АВАНГАРДНЫЙ

  авангард söz. sif

  Tam oxu »
 • АВАНЗАЛ

  м avanzal, salon önü (baş zalın qabağındakı otaq)

  Tam oxu »
 • АВАНЛОЖА

  ж teatr avanloja (lojanın dalında kiçik otaq)

  Tam oxu »
 • АВАНПОРТ

  м dəniz. avanport (limanda gəmilərin lövbər salıb dura bildiyi hissə)

  Tam oxu »
 • АВАНПОСТ

  м avanpost, irəli (ön) qarovul

  Tam oxu »
 • АВАНПОСТНЫЙ

  аванпост söz. sif

  Tam oxu »
 • АВАНС

  м avans, peşin, beh; ◊ делать авансы ümid vermək, vədə vermək

  Tam oxu »
 • АВАНСИИРОВАТЬ

  сов. и несов. avans vermək

  Tam oxu »