SPİRİTÜALİZM

\[spiritualisme\] – Ruhçuluq - Tinselcilik: İnsanda onun orqanik quruluşundan ayrı mənəvi bir prinsipin yəni, ruhun öz-özünə bir gərçək olduğunu, maddəyə icra edil- məyəcəyini, əksinə onun maddəyə hakim olduğunu qəbul edən doktrina.
SPİRİTUALİZM
SPONTANLIQ