SUBSTANTİVLƏŞMƏ

сущ. от глаг. substantivləşmək ; см. isimləşmə ; лингв. субстантивация (переход в класс имен существительных слов, принадлежащих к другим частям речи). Sifətlərin substantivləşməsi субстантивация прилагательных, feli sifətin substantivləşməsi субстантивация причастия, tam substantivləşmə полная субстантивация
SUBSTANTİVLƏŞDİRMƏK
SUBSTANTİVLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə