XƏTƏM

Sədəf. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Ədəbiyyatda üzük mənasında da işlənir. 

Atı çapdım Çənlibelin düzünə,

Qurban olum şagirdinin gözünə,

Xırda xətəm doğra sazın üzünə

Usta, qulun olum, yola sal məni.

                               (Paris nüsxəsi, 4-cü məclis)

XƏRMÖHRƏ FARS
XƏTTİ-XAL