ZƏQQUM ƏRƏB

1. Acı meyvəsi olan bir cins ağac; ağı ağacı və bu ağacın meyvəsi.

2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dastanda məcazi mənada işlənir.

ZƏKKUM
ZƏLİL ƏRƏB