ÇAĞIRMAQ

f. 1. to call (to, for); köməyə ~ to call for help; 2. (dəvət etmək) to invite (d.); to ask (d.); nahara ~ to invite / to ask to dinner (d.); rəqsə ~ to ask to a dance (d.); telefona ~ to call up on the phone; yazı lövhəsinə ~ (şagirdi) to call out (d.), to call to the (black) board (d.); yarışa ~ to challenge (d.); duelə ~ to challenge to duel (d.); həkim ~ to call the doctor, to send* for the doctor

ÇAĞIRIŞMAQ
ÇAĞIRTDIRMAQ

Digər lüğətlərdə