Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • T

  T, t the 27th letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • TA

  I. z. any more, no more, any longer, again, from now on, no longer; Ta danışma! Don’t speak any more; Ta etməyəcəm! I won’t do it any more / again; Bi

  Tam oxu »
 • TAAM

  i. bax yemək

  Tam oxu »
 • TAB

  i. 1. strength, force; 2. patience, endurance; ~ etmək to have* patience, to be* patient; ~ gətirmək to bear* (d

  Tam oxu »
 • TAB-TAQƏT

  i. bax güc, qüvvə

  Tam oxu »
 • TAB-TAVAN

  i. bax güc, qüvvə

  Tam oxu »
 • TABAQ

  i. trough

  Tam oxu »
 • TABAQÇA

  i. little / small trough

  Tam oxu »
 • TABAQÇI

  i. trough-maker

  Tam oxu »
 • TABAŞİR

  I. i. chalk; bir parça ~ a piece of chalk; ~lə yazmaq to chalk, to write* in chalk II. s. chalk; ~ tozu chalk dust, chalk powder

  Tam oxu »
 • TABAŞİRLİ

  s. (i.s.) soiled / dirtied with chalk; (i.s.) mixed with chalk

  Tam oxu »
 • TABE

  s. subordinate; under smb’s command; subject;~ söz subordinate word; ~ millət a subject nation; ~ vəziyyətdə olmaq to be* in a subordinate situation;

  Tam oxu »
 • TABEL

  i. table; (işə gələnlərə nəzarət üçün) time-board

  Tam oxu »
 • TABELÇİ

  i. timekeeper

  Tam oxu »
 • TABELÇİLİK

  i. the job of a timekeeper

  Tam oxu »
 • TABELİ

  s. subordinate; ~ mürəkkəb cümlə qram. the complex sentence

  Tam oxu »
 • TABELİK

  i. subordination; subjection; submission; ~də olmaq to be* subordinate (to), to be* brought into subjection

  Tam oxu »
 • TABELİLİK

  i. bax tabelik

  Tam oxu »
 • TABESİZ

  s.: ~ mürəkkəb cümlə qram. the compound sentence

  Tam oxu »
 • TABESİZLİK

  i. 1. the state of being free / independent; 2. qram. coordination

  Tam oxu »
 • TABLAŞMAQ

  f. to have* patience, to be* patient (with); to bear* (d.), to resist (d.), to withstand* (d.); hücuma ~ to withstand* an attack; xəstəliyə ~ to resis

  Tam oxu »
 • TABLI

  s. bax dözümlü

  Tam oxu »
 • TABLO

  i. indicator board / panel; işıq ~ su illuminated indicator board / panel; scoreboard (with neon-lit-figures)

  Tam oxu »
 • TABSIZ

  s. weak, feeble; ~ qoca kişi a weak / a feeble old man*

  Tam oxu »
 • TABSIZLAMAQ

  f. to become* weak / feeble

  Tam oxu »
 • TABSIZLAŞMAQ

  f. bax tabsızlamaq

  Tam oxu »
 • TABSIZLIQ

  i. weakness, feebleness

  Tam oxu »
 • TABU

  i. dilç. taboo

  Tam oxu »
 • TABURET

  taburet(ka) i. stool

  Tam oxu »
 • TABURETKA

  taburet(ka) i. stool

  Tam oxu »
 • TABUT

  i. coffin

  Tam oxu »
 • TABUTÇU

  i. bax tabutqayıran

  Tam oxu »
 • TABUTQAYIRAN

  i. coffin-maker

  Tam oxu »
 • TAC

  i. crown; ~ qoymaq to crown (d.)

  Tam oxu »
 • TAC-TAXT

  i. bax taxt (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • TACDAR

  i. tar. sovereign; (müraciət məqamında) Majesty; Ey, tacidar! Your Majesty!

  Tam oxu »
 • TACDARLIQ

  i. the state of being sovereign

  Tam oxu »
 • TACİK

  I. i. Tajik II. s. Tajik; ~ dili Tajik, the Tajik language

  Tam oxu »
 • TACİKCƏ

  z. Tajik; ~ danışmaq to speak* Tajik / the Tajik language; ~ yazmaq to write* in Tajik; ~ ingiliscə lüğət Tajik-English dictionary

  Tam oxu »
 • TACİR

  i. merchant; ~lər (sinif) the merchants pl

  Tam oxu »
 • TACİRBAŞI

  i. the chief merchant

  Tam oxu »
 • TACİRLİK

  i. merchantry; ~ etmək to be* a merchant

  Tam oxu »
 • TACQOYMA

  I. i. coronation; crowning II. s. crowning; ~ mərasimi crowning ceremony, the ceremony of coronation

  Tam oxu »
 • TADBİRSİZLİK

  i. improvidence; carelessness

  Tam oxu »
 • TAĞ

  i. 1. arch, vault; 2. (yemiş, xiyar və s.) bush

  Tam oxu »
 • TAĞALAQ

  i. bobbin; reel

  Tam oxu »
 • TAĞBƏND

  s. bax tağlı

  Tam oxu »
 • TAĞLI

  s. arched, vaulted

  Tam oxu »
 • TAXÇA

  i. niche; recess

  Tam oxu »
 • TAXIL

  I. i. grain,corn; toxumluq ~ seed grain; ~ döymək to thresh (d.); yazlıq ~ spring crops pl.; payızlıq ~ winter crops pl

  Tam oxu »