Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • K

  K, k the 16th letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • KABAB

  i. kabab, kebab, cabob (meat on skewers); ~ bişirmək to cook kabab; ~ çəkmək to stick meat on skewers, to spit pieces of mutton on skewers; ◊ ürəyini,

  Tam oxu »
 • KABABÇI

  i. kabab- / cabob-dealer

  Tam oxu »
 • KABABÇILIQ

  i. the job of a kabab-dealer / kabab cook

  Tam oxu »
 • KABABXANA

  i. kababkhana, Kebab house

  Tam oxu »
 • KABABLIQ

  s. (i.s.) suitable / good for kabab; ~ ət mutton / chunks of lamb suitable for kabab

  Tam oxu »
 • KABARDİN

  I. i. Kabardian, Kabardinian, Kabarda(man*) II. s. Kabardinian, Kabardian; ~ dili Kabardinian, the Kabardinian language

  Tam oxu »
 • KABARDİNCƏ

  I. s. Kabardian, Kabardinian; ~ kitablar Kabardi(ni) an books II. z. Kabardian; ~ danışmaq to speak* Kabardian; ~ yazmaq to write* in Kabardian

  Tam oxu »
 • KABEL

  i. cable; asma ~ overhead cable; yeraltı ~ underground cable; sualtı ~ submerged cable; telefon / teleqraf ~i telephone / telegraph cable

  Tam oxu »
 • KABİNET

  I. i. 1. (iş otağı) study; 2. (həkimin qəbul otağı) consulting-room; (cərrahın otağı) surgery; (diş həkiminin otağı) dental surgery; (restoranda) priv

  Tam oxu »
 • KABİNƏ

  i. booth; (yük maşınında) cab; (liftdə) lift car; pilot ~si cockpit, cabin; seçki / səsvermə ~si polling booth

  Tam oxu »
 • KABUS

  i. ghost, spectre / specter, spook; (qarabasma, gözəgörünmə) phantom; apparition; ~ kimi ghostly; ~ şəkilli ghosty, ghostly

  Tam oxu »
 • KABUSABƏNZƏR

  s. ghostlike

  Tam oxu »
 • KADET

  I. i. cadet II. i. siya. Constitutional-Democrat; ~ partiyası (The Party of) Constitutional-Democrats

  Tam oxu »
 • KADR

  I. i. (kino) sequence; (tək şəkil) still II. i. cadre; ~lar personnel sing; gənc ~lar young personnel sing; ~ların seçilməsi selection of personnel; ~

  Tam oxu »
 • KAFE

  i. cafe; coffee-house

  Tam oxu »
 • KAFEDRA

  i. 1. chair; 2. (xitabət kürsüsü) rostrum; 3. department

  Tam oxu »
 • KAFEL

  i. glazed / Dutch tile; dalle, stone tile

  Tam oxu »
 • KAFELLİ

  s. tiled

  Tam oxu »
 • KAFETERİYA

  i. cafeteria

  Tam oxu »
 • KAFƏR

  i. bax kafir I

  Tam oxu »
 • KAFİ

  I. i. (qiymət) satisfactory, fair II. s. satisfactory; sufficient; ~ dərəcədə satisfactorily; sufficiently; ~ olmaq to be* sufficient; to be* satisfac

  Tam oxu »
 • KAFİLİK

  i. satisfactoriness; sufficiency

  Tam oxu »
 • KAFİR

  I. i. giaour, infidel, unbeliever; pagan II. s. 1. infidel, unfaithful, godless; (mürtəd) apostate, blasphemous; 2

  Tam oxu »
 • KAFİRCƏSİNƏ

  z. hard-heartedly, cruelly

  Tam oxu »
 • KAFİRLİK

  i. 1. infidelity, unfaithfulness, godlessness, blasphemy, apostasy, ungodliness; 2. məc. (zalımlıq, insafsızlıq) hard-heartedness, cruelty

  Tam oxu »
 • KAFTAN

  i. caftan, kaftan

  Tam oxu »
 • KAFTAR

  I. i. 1. zool. hyena; 2. məc. (çox qoca adam) a decrepit man* / woman*; 3. (deyingən qarı) grimalkin; tremagant; shrew; (söyüş məqamında) A witch! Old

  Tam oxu »
 • KAFTARKUS

  i. zool. bax kaftar (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • KAFTARLAŞMAQ

  f. 1. (qocalmaq) to grow* / to become* very old; 2. (qocalıb əldən düşmək) to become* / to grow* senile

  Tam oxu »
 • KAFTARLIQ

  i. 1. (qocalıq) old age, oldness; 2. (qoca zəifliyi) senility

  Tam oxu »
 • KAĞIZ

  I. i. 1. (müst. məna) paper; ağ / yazılmamış ~ blank / clean paper; qəzet ~ı (çap üçün) news-print; damalı ~ squared paper; divar ~ı wallpaper, paper-

  Tam oxu »
 • KAĞIZ-KUĞUZ

  i. 1. (yazılı kağızlar) scribbles pl.; 2. (kağız qırıntıları) scraps / bits of paper

  Tam oxu »
 • KAĞIZBADAM

  i. almond (with thin and brittle shell)

  Tam oxu »
 • KAĞIZÇILIQ

  i. (bürokratçılıq) red tape idiom

  Tam oxu »
 • KAĞIZKƏSƏN

  I. i. poliqr. (maşın) paper-cutter II. s. paper-cutting; ~ bıçaq paper-knife

  Tam oxu »
 • KAĞIZQATLAYAN

  i. poliqr. (işçi və maşın) folder

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAMAQ

  f. to paper (d.); to line (d.) with paper; to hang* wallpaper; divarı ~ to paper the wall, to line the wall with paper

  Tam oxu »
 • KAĞIZLANMAQ

  f. to be* papered, to be* lined with paper

  Tam oxu »
 • KAĞIZLAŞMAQ

  f. (məktublaşmaq, yazışmaq) to be* in correspondence (with), to correspond (with)

  Tam oxu »
 • KAĞIZLATDIRMAQ

  f. 1. to have* (d.) papered; 2. to make* smb. paper (d.); to ask / to cause s.o. to paper (d.)

  Tam oxu »
 • KAĞIZLATMAQ

  f. bax kağızlatdırmaq

  Tam oxu »
 • KAĞIZLI

  s. 1. (divar haq.) papered, lined with paper; 2. (sənədi olan) (i.s.) having document / paper, furnished with document / paper

  Tam oxu »
 • KAĞIZPAYLAYAN

  i. 1. (poçtalyon) post-man; amer. letter-carrier; 2. (kuryer) messenger

  Tam oxu »
 • KAĞIZSIZ

  s. 1. (kağızı olmayan) paperless; (divar haq.) unpapered, (i.s.) not lined with paper; 2. (sənədsiz) (i

  Tam oxu »
 • KAHA

  i. (zağa) grotto, den; (mağara) cave, caverna, den

  Tam oxu »
 • KAHAL

  s. 1. (başısoyuq) negligent, careless, care-free, devil-may-care; öz vəzifəsinə / işinə ~ olmaq to be* negligent of one’s duty; 2

  Tam oxu »
 • KAHALLIQ

  i. 1. negligence; carelessness; ~ etmək to neglect (of); 2. sluggishness

  Tam oxu »
 • KAHI

  i. bot. lettuce

  Tam oxu »
 • KAHİN

  i. 1. (ruhani) priest; (qədim Romada) augur; (qədim Yunanıstanda) oracle; 2. (gələcəkdən xəbər verən adam) augur

  Tam oxu »