Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • Z

  Z, z the 32nd letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • ZABİT

  I. i. officer; ordu ~i military officer; dənizçi ~ naval officer II. s. officer’s; ~ rütbəsi officer’s rank

  Tam oxu »
 • ZABİTƏ

  i. 1. (qayda-qanun, nizam) order; strict rule; 2. (nüfuz) ascendancy (over); authority; ~si çatmamaq to have* no ascendancy (over); to have* no author

  Tam oxu »
 • ZABİTƏLİ

  s. authoritative; influential; strict, severe, austere; ascendant, ascendent, ~ adam an austere person; ~ müəllim a strict teacher; ~ tənqidçi a sever

  Tam oxu »
 • ZABİTƏLİLİK

  i. authoritativeness; strictness; austerity

  Tam oxu »
 • ZABİTƏSİZ

  s. unauthoritative, having no ascendancy; unstrict

  Tam oxu »
 • ZABİTƏSİZLİK

  i. unauthoritativeness; unstrictness

  Tam oxu »
 • ZABİTLİK

  i. officer’s rank; officer’s position

  Tam oxu »
 • ZAÇOT

  i. test, pass-examination; ~ kitabçası record book, result-book; ~ almaq to pass an examination; ~ vermək to pass an examination; ~ yazmaq to pass smb

  Tam oxu »
 • ZAD

  i. 1. (şey) thing; hər ~ everything; heç ~ nothing; 2. (konkret məna ifadə etmədikdə) some, any; Ona puldan-zaddan ver, qoy çıxıb getsin Give him some

  Tam oxu »
 • ZADƏ

  i. son, offspring, desendant; ... zadə: 1) (şah, xan, bəy və s. sözlərə əlavə edildikdə) of ... origin; O, şahzadədir He is of royal origin; He is a p

  Tam oxu »
 • ZADƏGAN

  I. i. nobleman*, noble; (İngiltərədə) peer; (qadın) noblewoman* II. s. noble, aristocratic

  Tam oxu »
 • ZADƏGANLIQ

  i. nobility, aristocracy; nobleness

  Tam oxu »
 • ZAĞ

  I. i. burnish, polish; lustre, gloss II. i. kim. vitriol; dəmir ~ı green vitriol; mis ~ı blue vitroil

  Tam oxu »
 • ZAĞ-ZAĞ

  z. ~ əsmək to tremble all over, to be* all of a tremble; soyuqdan ~ əsmək to shiver with cold; qorxudan ~ əsmək to tremble / to thrill / to quake with

  Tam oxu »
 • ZAĞA

  i. den; oğruların ~sı a den of thieves; aslan ~sı a lion’s den

  Tam oxu »
 • ZAĞAR

  I. i. 1. potbelly; 2. (lovğa) braggart, boaster, show-off II. i. 1. pot-bellied, bigbellied; 2. (lovğa) boastful, vainglorious

  Tam oxu »
 • ZAĞARA

  i. brim of a hat; ~sı çıxmış / getmiş papaq a fur-hat with frayed brim(s)

  Tam oxu »
 • ZAĞARQARIN

  s. d.d. big-bellied, pot-bellied; ~ kişi a big-bellied / pot-bellied man*

  Tam oxu »
 • ZAĞCA

  i. zool. rook; bala ~ young rook

  Tam oxu »
 • ZAĞÇI

  i. tex. burnisher, polisher

  Tam oxu »
 • ZAĞLAMAQ

  f. tex. 1. to burnish (d.), to blue (d.), to polish (d.); 2. to grind* (d.); 3. (kimyəvi üsulla) to oxidize (d

  Tam oxu »
 • ZAĞLANMAQ

  f. tex. 1. to be* burnished / blued / polished (by); 2. to be* grounded (by); 3. (kimyəvi üsulla) to be* oxidized (with)

  Tam oxu »
 • ZAĞLATMAQ

  f. tex. 1. to have* smth. burnished / blued / polished / grounded; to make* smb. burnish (d.) / blue (d

  Tam oxu »
 • ZAĞLAYICI

  I. i. tex. 1. burnisher, polisher; grinder; 2. (kimyəvi) oxidizer II. s. tex. burnishing, bluing, polishing

  Tam oxu »
 • ZAĞLI

  s. 1. (cilalı, pardaxlı) burnished, blued, polished, grounded, glossy; ~ sikkə / pul blued / burnished coin; 2

  Tam oxu »
 • ZAHI

  i. a woman* recently confined

  Tam oxu »
 • ZAHILIQ

  i. the state of a woman recently confined

  Tam oxu »
 • ZAHİD

  i. hermit, ascetic, anchorite, recluse

  Tam oxu »
 • ZAHİDLİK

  i. asceticism

  Tam oxu »
 • ZAHİR

  i. exterior, externals pl., outside; appearance; ~ etmək to expose (d.), to bring* to light (d.); to display (d

  Tam oxu »
 • ZAHİRDƏ

  z. on the outside; formally

  Tam oxu »
 • ZAHİRƏN

  z. externally, outwardly; (üzdən) seemingly

  Tam oxu »
 • ZAHİRİ

  s. external, outward; outer; superficial; (üzdən olan) seeming; ~ dostluq seeming friendship; ~ əlamət external sign / indication; ~ görkəm outward ap

  Tam oxu »
 • ZAİL

  s. 1. (müvəqqəti) temporary, not permanent, not lasting; 2. (keçici) transient, passing away, fleeting; 3

  Tam oxu »
 • ZAQS

  i. registry office; civil registrar’s office

  Tam oxu »
 • ZAL

  i. hall; (sarayda) presence-chamber; (evdə) reception-room; mühazirə ~ı lecture-hall; oxu ~ı reading-hall, reading-room; rəqs ~ı dancing-hall, ball-ro

  Tam oxu »
 • ZALIM

  I. i. cruel man* / person; (zülmkar) oppressor, despot, tyrant II. s. cruel; brutal; ruthless, hard-hearted; (zülmkar) despotic, tyrannical, tyrannous

  Tam oxu »
 • ZALIMCASINA

  z. cruelly; (ədalətsizcəsinə) unfairly, unjustly; (zülmkarcasına) tyrannically

  Tam oxu »
 • ZALIMLIQ

  i. cruelty; brutality; ruthlessness; (zülmkarlıq) tyranny, despotism, oppression; ~ etmək to be* cruel (to); to be* tyrant (to), to tyrannize (over)

  Tam oxu »
 • ZAMAN

  i. 1. (vaxt) time; bir ~ at one time, some time or other, some day; o ~ at that time; eyni ~da at the same time; o ~dan (bəri) since then, since that

  Tam oxu »
 • ZAMAN-ZAMAN

  z. at times, from time to time, (every) now and then, now and again

  Tam oxu »
 • ZAMAZKA

  i. putty; pəncərəyə ~ çəkmək to putty the window

  Tam oxu »
 • ZAMAZKALAMAQ

  f. to putty (d.)

  Tam oxu »
 • ZAMAZKALANMAQ

  f. to be* puttied

  Tam oxu »
 • ZAMAZKALATMAQ

  f. to have* smth. puttied up; to make* smb. putty (d.)

  Tam oxu »
 • ZAMAZKALI

  s. puttied; (i.s.) with putty

  Tam oxu »
 • ZAMİN

  i. hüq. bail, guarantor, voucher; surety; ~ə verilə bilən bailable; ~ə götürülən şəxs guarantee; ~ ilə on bail; ~ ilə azad etmək to set* free / to rel

  Tam oxu »
 • ZAMİNKAR

  i. bail, guarantor; voucher, warrantor, warranter; surety; bir kəsə ~ olmaq to stand* surety for smb

  Tam oxu »
 • ZAMİNKARLIQ

  i. bax zaminlik

  Tam oxu »