Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • U

  U, u the 28th letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • UC

  i. (müxt. mənalarda) end; tip; kəndirin ~u rope’s end; barmaqların ~u the tip of one’s fingers; barmaqlarının ~unda (ayaq barmaqlarının) gəzmək / yeri

  Tam oxu »
 • UC-BUCAQ

  i. ucu-bucağı olmamaq to be* unbounded; to have* no end, to be* boundless / immense / immeasurable / endless; ucu-bucağı yoxdur There is no end to it

  Tam oxu »
 • UC-UCA

  z. end to end; ~ bağlamaq to tie end to end

  Tam oxu »
 • UCA

  I. s. 1. (müxt. mənalarda) high; (insan və heyvan) tall; (dağ, ev və s.) high / lofty; ~ ev lofty / high house; ~ dağ lofty / high mountain; ~ bina /

  Tam oxu »
 • UCABOY

  s. bax ucaboylu

  Tam oxu »
 • UCABOYLU

  s. tall; (i.s.) of large stature, strapping; ~ adam tall man*, a man* of large stature, a strapping man*

  Tam oxu »
 • UCADAN

  I. z. loud(ly); aloud; ~ oxumaq to read* aloud; ~ gülmək to laugh aloud, to shout with laughter; ~ ağlamaq to cry / to weep* noisily; ~ danışmaq to sp

  Tam oxu »
 • UCALIQ

  i. 1. tallness; (səs haq.) loudness; height; pitch; 2. məc. authority; loftiness, elevation; eminence, ridge; dağ ucalığı mountain heights; 100 metr u

  Tam oxu »
 • UCALMA

  fi. rise; (səs) raise; (vəzifədə) advancement, promotion; preferment

  Tam oxu »
 • UCALMAQ

  f. to rise; to raise; (vəzifədə) to advance; (səs) to soar; gah ~, gah enmək (səs) to soar up and down; (həm də məc

  Tam oxu »
 • UCALTMAQ

  f. to raise (d.), to highten (d.); (yüksəltmək) to elevate (d.), to lift up; ev ~ (tikmək) to erect a house; abidə ~ to erect / to rear a monument; mə

  Tam oxu »
 • UCBATINDAN

  z. because of; on account of; by reason of, owing to; bir kəsin günahı ~ through smb.’s fault; Onun ucbatından mən də kinoya gedə bilmədim Because of

  Tam oxu »
 • UCDANTUTMA

  z. without exception; (necə gəldi) pell-mell; (nizamsız halda) helterskelter; bir şeyi ~ götürmək to take* smth

  Tam oxu »
 • UCQAR

  I. i. (şəhər və s.) outskirts pl., şəhərin ~ı the outskirts of the city / town; şəhərin ~ında yaşamaq to live on the outskirts of town / city II

  Tam oxu »
 • UCLU

  s. pointed; sharp pointed; iti ~ karandaş a sharp pointed pencil

  Tam oxu »
 • UCLUQ

  i. tip; point; ox ucluğu arrow head; karandaş ucluğu point-protector; kabel ucluğu cable terminal

  Tam oxu »
 • UCLUQLU

  s. (i.s.) with a tip, (i.s.) having a tip / a point

  Tam oxu »
 • UCSUZ

  s. endless, immense, limitless, boundless; (karandaş və s.) pointless

  Tam oxu »
 • UCSUZ-BUCAQSIZ

  s. endless, limitless, infinite; boundless, immense, unbounded, vast; (ardı-arası kəsilməz) everlasting, perpetual; ~ fəza infinite space; ~ şikayətlə

  Tam oxu »
 • UCSUZLUQ

  i. the state or quality of being endless / boundless / limitless

  Tam oxu »
 • UCUBİZ

  s. sharpened, pointed

  Tam oxu »
 • UCUBİZLİLİK

  i. the state or quality of being sharpened / pointed

  Tam oxu »
 • UCUDÜYMƏLİ

  s. balled; ~ qələm a ball (point) pen

  Tam oxu »
 • UCUİTİ

  s. pointed, sharp-pointed, ~ karandaş a pointed pencil

  Tam oxu »
 • UCUİTİLİK

  i. the state or quality of being sharppointed

  Tam oxu »
 • UCUNDAN

  z. bax ucbatından

  Tam oxu »
 • UCUNDAN-BUCAĞINDAN

  z. bax ucundan-qulağından

  Tam oxu »
 • UCUNDAN-QULAĞINDAN

  z. ~ demək / danışmaq to tell* something (of), to tell* a little (of); ~ eşitmək to get* / little information (about)

  Tam oxu »
 • UCUZ

  I. s. (müst. və məc.) cheap; inexpensive; (qiymət haq.) low; çox ~ d.d. dirt-cheap; ~ qiymətli low priced; ~ işçi qüvvəsi cheap labour power; ~ qiymət

  Tam oxu »
 • UCUZCA

  z. very cheap; for next to nothing; for a trifle / a song; ~ başa gəlmək to cost* for a song / very cheap

  Tam oxu »
 • UCUZLANMAQ

  f. to fall* in price, to cheapen, to become* cheap(er)

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞDIRMAQ

  f. to reduce the price (of), (həm də məc.) to cheapen (d.); Axmaq hərəkətinlə sən özünü hamının nəzərində ucuzlaşdırdın By your nasty behaviour you ha

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞMAQ

  f. to become* cheaper, to cheapen, to fall* in price; məc. to make* oneself cheap

  Tam oxu »
 • UCUZLATDIRMAQ

  f. bax ucuzlatmaq

  Tam oxu »
 • UCUZLATMAQ

  f. to cheapen (d.), to make* cheap (d.)

  Tam oxu »
 • UCUZLUQ

  i. cheapness (of); low prices (for) pl

  Tam oxu »
 • UCUZVARI

  z. cheaply, on the cheap; ~ almaq to buy* cheaply / on the cheap

  Tam oxu »
 • UÇA-UÇA

  z. flying; ~ gəlmək to come* flying; to come* without delay, to come* at full

  Tam oxu »
 • UÇAĞAN

  s. zool. lady-bird

  Tam oxu »
 • UÇAN

  s. flying; ~ balıq flying fish; ~ bomba flying bomb

  Tam oxu »
 • UÇQUN

  i. landslide; collapse; divar ~u collapse of a wall; qar ~u snow-slip, avalanche, snow-slide amer

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  I. f. to fly*; (uçub getmək) to fly* away; (təyyarə) to take* off, to fly* up; (quş) to take* wing; (kəpənək) to flutter; (göylərdə, havada) to soar;

  Tam oxu »
 • UÇUCU

  s. flying; ~ aparat flying machine / aircraft, flyer; ~ qaz flying gas

  Tam oxu »
 • UÇUCULUQ

  i. kim. volatility

  Tam oxu »
 • UÇUQ

  I. i. ruins pl.; wreck II. s. tumble-down; ~ ev a tumble-down house III. i. (qabar, suluq; qaşıma, yanma nəticəsində) blister; (xəstəlik nəticəsində)

  Tam oxu »
 • UÇUQLAMAQ

  f. to blister

  Tam oxu »
 • UÇUNMA

  fi. (qorxudan, həyəcandan) trembling, tremble, quivering

  Tam oxu »
 • UÇUNMAQ

  f. to tremble (with), to thrill, to shake; qorxudan / soyuqdan ~ to tremble / to thrill / to shake* / to quake with fear / cold; bütün bədəni ~ to tre

  Tam oxu »
 • UÇURDULMAQ

  f. (sökülmək) to be* wrecked / destroyed, to be* ruined

  Tam oxu »