Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • Q

  Q, q the 17th letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • QA

  i. caw

  Tam oxu »
 • QAB

  I. i. 1. top.i. tableware, the dishes, crockery; çini ~ china; saxsı ~ earthenware; tənəkə ~ tinware; mis ~ copperware; mətbəx ~ı kitchen utensils pl

  Tam oxu »
 • QAB-QACAQ

  top.i. kitchen utensils; plates, spoons, forks, etc.; qab-qacaq yumaq to wash kitchen utensils

  Tam oxu »
 • QAB-QAŞIQ

  top.i. bax qab-qacaq

  Tam oxu »
 • QAB-QAZAN

  top.i. kitchen utensils, dishes and saucepans

  Tam oxu »
 • QABA

  I. i. brute, rough, rude fellow, boor; (qadın) rude woman* II. s. brute, rough, coarse, rude, gross; ~ səs harsh / rough / gruff voice; ~ dəri rough /

  Tam oxu »
 • QABACASINA

  z. rudely / roughly, indelicately; ~ hərəkət etmək to act / to behave rudely, to conduct indelicately

  Tam oxu »
 • QABAĞIALINMAZ

  s. inevitable, irresistible; ~ ziddiyyət inevitable conflict; ~ arzu irresistible desire

  Tam oxu »
 • QABAĞIALINMAZLIQ

  i. irresistibility, inevitability

  Tam oxu »
 • QABAQ

  I. i. bot. pumpkin II. s. pumpkin (attr.); ~ toxumu pumpkin seed III. i. 1. front; evin qabağı the front of the house; Qabağına bax! Look to your fron

  Tam oxu »
 • QABAQ-QABAĞA

  z. opposite, facing each other / one another; Onlar qabaq-qabağa otururdular They were sitting opposite / facing each other

  Tam oxu »
 • QABAQ-QARŞI

  z. bax qabaq-qabağa

  Tam oxu »
 • QABAQCA

  z. at first, firstly, formerly, in advance, beforehand

  Tam oxu »
 • QABAQCADAN

  z. beforehand, in good time, in advance; bir şeyin qeydinə ~ qalmaq to think* of smth. beforehand / in advance; ~ pulu vermək to pay* in advance

  Tam oxu »
 • QABAQCIL

  I. i. advanced worker, leading worker; zavodun ~ları the advanced / leading workers of a factory; kənd təsərrüfatı ~ları advanced / foremost people in

  Tam oxu »
 • QABAQDA

  z. 1. in front; ahead; before; ~ getmək to go* ahead / in advance; ~ olmaq to be* in advance; (bir işdə) to take* the lead; Sizin bütün həyatınız qaba

  Tam oxu »
 • QABAQDAKI

  s. 1. front; ~ yerlər front seats; 2. nearest; ~ kənd the nearest village; 3. immediate; ~ vəzifələr immediate tasks; 4

  Tam oxu »
 • QABAQDAN

  I. s. front; ~ görünüş front view II. z. 1. at / from the front; in front; ~ baxmaq to look at the front, to take* a front view; Qabaqdan qış gəlirWin

  Tam oxu »
 • QABAQDANQALMA

  i. leavings, leftovers

  Tam oxu »
 • QABAQKI

  s. 1. front; ~ cərgələr front rows; 2. former; ~ vaxtlar former times; ~ prezident a former president, an ex-president; 3

  Tam oxu »
 • QABAQLAMAQ

  f. 1. to pass ahead (of), to outstrip (d.), to take* the lead (over); (arxada buraxmaq) to leave* behind (d

  Tam oxu »
 • QABAQLANMAQ

  f. 1. to be* left behind / outstripped; 2. to be* forestalled

  Tam oxu »
 • QABAQLAR

  z. formerly, previously, in the past, in former times; Qabaqlar burada bazar var idi. There was a market here formerly; Mən qabaqlar onu görməmişdim I

  Tam oxu »
 • QABAQLARDA

  z. bax qabaqlar

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞDIRILMAQ

  f. 1. bax üzləşdirilmək; 2. to be* compared

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞDIRMA

  fi. 1. comparison; 2. confrontation

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞDIRMAQ

  f. 1. bax üzləşdirmək; 2. to compare (d.)

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞMAQ

  f. 1. to meet* (d. with), to come* across (d.); to encounter (d.); 2. to compete (d. with), to emulate (d

  Tam oxu »
 • QABALAŞDIRILMAQ

  f. to be*made coarse / rough, to cause to become rude / coarse / rough

  Tam oxu »
 • QABALAŞDIRMAQ

  f. to cause (d.) to become* coarse / rough

  Tam oxu »
 • QABALAŞMAQ

  f. to become* coarse / rough; to become* rude

  Tam oxu »
 • QABALIQ

  i. 1. rudeness; 2. roughness, coarseness; ~ etmək to act / to behave rudely

  Tam oxu »
 • QABAN

  I. i. (ev) hog, boar; (vəhşi) wild boar; (dişisi) wild sow II. s. boar; ~ əti boar; ~ ovu boar-hunting

  Tam oxu »
 • QABAR

  i. corn, callosity; ◊ bir kəsin gözünü ~ etmək to be* an eyesore to smb.; ◊ bir kəsin ~ını basmaq to tread on someone’s corn; ~ etmək to rub sore (d

  Tam oxu »
 • QABAR-QABAR

  s. horny, toil-hardened; ~ əllər horny / toil-hardened hands

  Tam oxu »
 • QABARCIQ

  i. 1. bubble; sabun qabarcığı soap bubble; sabun qabarcığı buraxmaq to blow* bubbles; 2. (yanıqdan əmələ gələn, yağlı boya ilə çəkilən şəkillərin üzər

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANDIRMAQ

  f. to cause (d.) / to force (d.) to bubble

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANMAQ

  f. 1. to bubble, to form bubbles, to rise* in bubbles; 2. to blister

  Tam oxu »
 • QABARCIQLI

  s. bubbly; (i.s.) full of bubbles

  Tam oxu »
 • QABARIQ

  I. s. 1. salient, protuberant; ~ xüsusiyyət salient characteristic; ~ cəhətlər salient points; ~ faktlar protuberant facts; 2

  Tam oxu »
 • QABARIQLI

  s. uneven, hilly; ~ yol hilly road

  Tam oxu »
 • QABARIQLIQ

  i. unevenness; salience, prominence, protuberance

  Tam oxu »
 • QABARİT

  i. overall dimensions pl.; d.d. size

  Tam oxu »
 • QABARİTLİ

  s.: kiçik ~ maşın small car; kiçik ~ mebel compact furniture

  Tam oxu »
 • QABARLAMAQ

  f. bax qabarlanmaq

  Tam oxu »
 • QABARLANMAQ

  f. to become* / to get* horny, to be* covered with corns

  Tam oxu »
 • QABARLATMAQ

  f. 1. to make* callous (d.); əllərini ~ to make* one’s hands callous; 2. to cause (d.) to become horny / callous (d

  Tam oxu »
 • QABARLI

  s. horny, callous, toil-hardened; ~ əllər horny hands; Qoca bağbanın qabarlı əlləri vardı The old gardener had horny hands

  Tam oxu »
 • QABARLILIQ

  i. callosity, callousness

  Tam oxu »