АБРАЗИВЫ

мн. (ед. абразив м) xüs. abraziv materiallar (cilalayıcı, itiləyici və pardaxlayıcı materiallar).

АБРАЗИВНЫЙ
АБРАЗИОННЫЙ