AZOV

Bu, türk mənşəlidir, aşağı sözünün dəyişmiş formasıdır. Əvvəlcə söz aşlayu (aslayu, altlayu) kimi olub, “aşağı meyilli” mənasını əks etdirib, sonra -layu şəkilçisi -ov şəkilçisinə çevrilib (müqayisə et: oxlayu-oxlov). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AZONALLIQ
AZUQƏ

Digər lüğətlərdə