LAD

муз.
I
сущ. лад:
1. способ построения звукоряда, расположения звуков. Azərbaycan musiqisinin əsas ladları основные лады азербайджанской музыки, ələvə ladlar побочные лады, минор лад минорный лад, мажор лад мажорный лад, qədim ladlar древние лады
2. строй музыкального произведения. “Şur” ladı лад “Шур”, “Rast” ladı лад “Раст”, ladın pərdələri (pillələri) ступени лада, ladın tonikası (tonallığı) тоника (тональность) лада
II
прил. ладовый. Lad xüsusiyyətləri ладовые особенности, lad qanunauyğunluqları ладовые закономерности, lad quruluşu ладовое строение
LAÇIN
LAD-İNTONASİYA

Digər lüğətlərdə