ACUN

əski türkcədə çox işlənənən kəlmələrdəndir. ―Dünya‖, ―yer üzü‖ mənalarına gəlir. Acun sözünün daha müasiri ―kürrey-i ərz‖ sözü də işlənirdi. Bu söz acun sözünə ekvivalentdir və ərəbcədən keçən birləşmədir.
ACİVİKA
AÇIĞ