ANLAMA

\[alm. Verstehen; fr. Verstehen; os. tr. idrak; ər. دسن \] - Anlayış idrakın, dilin tətbiqi ilə bağlı pilləsində aləmin iniaks formalarından biri, predmet və hadisələri ümumiləş-dirməyin forması. Anlama və anlamlardan çıxarılan mənalar həm məcazi, həm də həqiqi ola bilər. Dilçilər bəzən anlamanın tərifini belər verirlər: ―Ağlımıza gələn ilk mənadır‖. Anlamanın vasitə-çiliyi sadəcə sözlərlə olmur, hiss üzvləri ilə, əqli qabiliyyətlə də mümkündür.
ANLAM
ANTAQONİST

Значение слова в других словарях