ANLAM

\[türk. Alm. Bedeutung, sinn; fr. Sens, signification; ər. عِ ىٕ , osm. tr. mana\] – məna, sözün mənası. Bir sözün, kəlmənin, təyin etdiyi, düşündürdüyü şeydir. Yaxud gerçəkliyin mənimsənilməsini şüura xas olan və predmetin mənaca məzmu-nunun açılmasını və yenidən canlandırılmasını ifadə edən forması. Türkcədir, dilimizdə daha çox bu terminin ərəbcə versi-yası olan məna sözündən istifadə edirik.
ANİMİZM
ANLAMA

Значение слова в других словарях