ANTİSİPASİYA

\[lat. Anticipo – qabaqcadan duyuram, ürə-yimə damır\] – qabaqgörənlik, bir şey haqqında qabaqcadan yaran-mış təsəvvür. Hadisənin gedişatını qabaqcadan xəbər vermək.
ANTİNOMİYA
ANTİTEZİS

Значение слова в других словарях