ANTROPOMORFİZM

\[alm. Anthropomorprhismus; fr. Anthropomorphisme; ing. Anthropomorphism; yun. Anthropos –insan, morphe – forma; osm. tr. müşebbihe; ər. شِجٙخ \] – insane xüsusiyətləri başqa bir varlığa, xüusilə də Tanrıya aid edilməsi.
ANTROPOLOGİYA
ANTROPOMORFİZM

Значение слова в других словарях