APROBASİYA

nəzəri olaraq qurulmuş metodların, hesabla-maların, xüsusilədə iqtisadi olaraq proqnozlaşdırılmış modellərin təcrübədə, həqiqi həyatda sınaqdan keçirilməsi. Aprobativ etika \[lat. approbatio – bəyənilmə\] – əxlaq haqqında idealist nəzəriy-yədir. ARREQASİYA – siyasi qərarları qəbul edənlərin qarşılıqlı bərabərliyinin qorunması.
APRİORİ
ARXETİP

Значение слова в других словарях