AYĞIR

Döllük erkək at. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlunun ipə-sapa yatmayan, qoruq-qaytaq bilməyən ayğırları ilxı ilə göy ota buraxılmışdı. (“Düratın itməyi”)

*

Dürat ola, çöl ola, xam dəli ayğırlar ola. (“Düratın itməyi”)

AYƏ
AYĞIRLIQ

Значение слова в других словарях