Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • DA

  Da, də bağlayıcıları dəxi sözünün ixtisarından törəmədir. V.Bank yazır: “Türk dillərində “связывать” mənasını verən taq feili olub, ondan taqu (dağı f

  Tam oxu »
 • DAB

  ing. Digital Audio Broadcasting – «rə­qəmsal səs yayımı» ifadəsindən yaradılmış abreviatura

  Tam oxu »
 • DABAQ

  Alınma sözdür, türkmənlər buna “aqsı” deyirlər. Görünür, xəstəlikdə ağlıq əla­­­məti olur (ağsıl sözü “ağımsov” kimi başa düşülə bilər)

  Tam oxu »
 • DABAN1

  Bəzi türk dillərində bu söz təbən kimi işlədilir və “aşağı”,”yastı” mənasını verir. Su dəyirmanında da daban olur, qapının da dabanı var, mənaları “üs

  Tam oxu »
 • DABANKEŞ

  Daban və farsca keş (müq et: dudkeş) sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • DADAMAL

  Sözün kökü “dad”dır, amma feil deyil. Fel dad-a (dad-a-n-maq...) sözü­dür (boşa, yaşa qəlibi üzrə), -mal isə feilə artırılmış şəkilçidir (sağmal, dəym

  Tam oxu »
 • DADANMAQ

  Dad sözündəndir, “nəyinsə dadını öyrənmək, aludə olmaq” deməkdir, semantik baxımdan qanıxmaq tipli sözlərlə oxşardır: dadanmaq dada, qanıxmaq isə qana

  Tam oxu »
 • DADAŞ

  Dədə sözünün dəyişmiş (əzizləmə mənasında) formasıdır. Müqayisə et: Abış, Məmiş, qaqaş.Bunu “qardaş” kimi yozanlar da var

  Tam oxu »
 • DADIQ

  Uşaq nitqində xörək əvəzinə, dada işlədilib. Dadıq dadmaq feilindəndir və “xörək” (bu, farscadır) deməkdir

  Tam oxu »
 • DAĞ1

  Bu anlam müxtəlif dillərdə müxtəlif cür verilib: Litvada “meşə”, alban dilində “daş”, daha hansı bir dildəsə “ağac” anlamını əks etdirir

  Tam oxu »
 • DAĞAL

  Farscadır, dəy (yalançı) sözü ilə qohumdur. Dəyyus (əsli: dəygöz) kəlməsi də buradandır. Bizdə cığal kimi də işlədilir

  Tam oxu »
 • DAĞARCIQ

  Dəricik sözünün təhrifi də ola bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • DAĞARCIQLANMAQ

  Danışıq dilində işlədilən bu sözün “cığal” və “lovğa” mənaları məlumdur. Sözün kökü, əslində, dağar yox, ”dağal”dır

  Tam oxu »
 • DAĞDAĞAN

  Qaqauz dilindəki daalık (dağlıq) sözü ruscaya “лесистая местность” kimi tərcümə edilib. “Dağ” anlamını əks etdirən söz Litva dilində “ağac, meşə”, alb

  Tam oxu »
 • DAĞILMAQ

  Dağıntı (müq. et: yığ-ıntı...) sözü sübut edir ki, dağ kəlməsi haçansa müstəqil feil olub. Bu, dağ-ıt-maq sözündə də özünü büruzə verir

  Tam oxu »
 • DAĞINTI

  Dağ-ıl-maq, dağ-ıt-maq sözləri gəstərir ki, kök dağfeilidir. İndi bu feil müs­təqil işlədilmir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • DAĞIT

  Dağılmaq, dağınıq, darmadağın kəlmələri ilə qohumdur. Sözün kökü “dağ”dır. -ı şəkilçisi isimdən feil düzəldib (bərk-i-mək qəlibi üzrə)

  Tam oxu »
 • DAXMA

  Əsli damxa olub və dam kəlməsi ilə bağlıdır. “Kiçik dam” (damcığaz) anla­mını əks etdirir. -xa şəkilçisi (görünür, -ça, -çıq şəkilçisinin dəyişmiş for

  Tam oxu »
 • DAİRƏ

  Ərəb mənşəli hesab edirlər. Məncə, dəyirmi sözünün ərəb tələffüzünə uy­ğunlaşdırılmış formasıdır və türk mənşəlidir

  Tam oxu »
 • DAQQAPAPAQ

  Daqqa sözünün qədim kökü daq kəlməsidir; “qab” mənasında iş­lə­di­lib və çanaq kimi ölçü vahidi olub

  Tam oxu »
 • DALAB

  Heyvanlarda cinsi əlaqəni ümumi şəkildə höyürə gəlmək ifadəsi əks etdirir. Mənbələrdə höyur sözü erkək kimi açıqlanıb

  Tam oxu »
 • DALAQ

  Bu bədəndə uzunluğu 12 sm olan bir çıxıntıdır. Mənbələrdə dalaq anlayışı müxtəlif sözlərlə (dal, ayranlıq, sulaq, göy bağır

  Tam oxu »
 • DALAQOTU

  Buna rus dilində “стоног”deyirlər. Qatdalaq (dalağın şişməsi) xəstəli­yinin müalicəsində istifadə olunub

  Tam oxu »
 • DALAŞMAQ

  Feilin qarşılıq növündə olan sözdür, ”bir-birini dalamaq” deməkdir. Dala­maq isə “dişləmək, qıcıqlandırmaq” mənasını verən sözdür

  Tam oxu »
 • DALDABAN

  Dal “lüt” deməkdir. “Daldaban”, “ayağı yalın” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • DALDEY

  Sözün əsli dalda kəlməsi ilə bağlıdır. Gilə sözü giley şəklinə düşdüyü kimi, dal­da sözü daldey formasını kəsb edib

  Tam oxu »
 • DALĞA

  Sözün kökü dal feilidir, ondan dalğıc sözü də əmələ gəlib. “Yerimək”dən yorğa düzəldiyi kimi, “dalmaq”dan da dalğa əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • DALQILIC

  Familiya, soyadı bildirən sözdür. Dal sözünün bir mənası “lüt” deməkdir. Dalqılıc - “qınından çıxarılmış qılınc” anlamını əks etdirir

  Tam oxu »
 • DALMAQ

  Dalğa, dalğıc, dalğın kəlmələri ilə kökdaşdır. Qədim mənası “batmaq, qərq olmaq” deməkdir (xəyala dalmaq, suya dalmaq

  Tam oxu »
 • DALMINMAQ

  Qərb dialektlərində “adamın yem axtarmaq üçün özünü ora-bura vur­ması” anlamında işlədilir. Türkmən dilində isə “yalanmaq” mənasını verir

  Tam oxu »
 • DAMAĞINI SALLAMAQ

  Damaq sözü farslarda “burun” mənasında işlədilir. İfadə “burunu sallamaq”kimi başa düşülə bilər. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • DAMAQ

  Ərəbcədir, bizdə qanraq sözü olub. “Kef” (damağım çağdır!), “beyin” anla­m­larında işlədilən söz olub

  Tam oxu »
 • DAMAZLIQ

  Bu söz barədə bir neçə ehtimal söyləmək olar: 1. Söz dam kəlməsi əsa­sında yaranıb, çünki döl ərəfəsində heyvanlara ev şəraitində (damda) xüsusi qul­l

  Tam oxu »
 • DAMBA

  holl. dam – bağlamaq

  Tam oxu »
 • DAMBAT

  Qərb dialektlərində “lovğa” mənasında işlədilir. Fars mənşəlidir (əsli: dombaz), onlarda daha çox “yaltaq” anlamını əks etdirir

  Tam oxu »
 • DAMCI

  Kökü dammaq məsdəri ilə bağlıdır, amma feil -cı şəkilçisi qəbul etmir. Dam kökünə -la şəkilçisi də artırıla bilər: damla (son damla qanına qədər

  Tam oxu »
 • DAMĞA

  “Möhür” mənasında işlədilən söz olub. Əslində, söz dağma (yandirma) olub, indiki dağlamaq (dağ su, dağ çəkmək ifadələrini yada salın) sözü ilə kökdaşd

  Tam oxu »
 • DAMLALIQ

  “Pipetka”, “qətrəçəkən” də deyirlər. Damla, damcı, dammaq sözləri ilə qo­humdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • DAMOKL QILINCI

  E.ə. 405-ci ildə Dionisi adlı sərkərdə yunanların Siciliyada ən vacib şəhəri olan Sirakuzanın hökmdarı oldu

  Tam oxu »
 • DAN

  Mənbələrdə dan sözü “səhər şəfəqi”, inrik sözü isə “axşam şəfəqi” kimi açıq­lanıb. Aydın sözündəki dın hissəsi də həmin dan sözünün şəkilçiləşmiş for­

  Tam oxu »
 • DANAÇULU

  İri qar yağır, dananın belində qalın çul yaradır. Adı da burdandır. Buna “quşbaşı” da deyirlər. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • DANƏNDƏ

  Farsca danestən (bilmək) feili ilə qohumdur. Dana (bilən), daneş (bilik) sözləri də buradandır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • DANİYAL

  Danil kimi də işlədilir. Qədim yəhudi dilində “Allahverən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • DANLAMAQ

  Dan sözü “səhər”(dan yeri sökülü), “təəccüb” (dan gəlir-“диву даешься”) mənalarında işlədilir (omonimdir)

  Tam oxu »
 • DANYARLI

  Tovuzun Alakol kəndində nüfuzlu bir tirənin adıdır. İlisu sultanı Əh­məd­xanın oğlu Danyal bəyin adı ilə bağlıdır (bu tirə Qaxdan gəlib)

  Tam oxu »
 • DAR AĞACI

  Bu birləşmədəki dar sözü farscadır və “kəndir, ip, sap” mənalarında işlədilir (kəndirbaz sözünün sinonimi kimi darbaz kəlməsi də mövcuddur)

  Tam oxu »
 • DARAQ

  Dırmığa- “torpaq darağı”, pipiyə-“quş darağı”, кист руки yerinə, əl darağı və s. işlədilib. Hamısı “çıxıntı, diş, ayrıc” anlamı ilı bağlıdır

  Tam oxu »
 • DARAQLIQ

  “Barmaqların ayağa birləşdiyi yer”dir. Daraq sözü “barmaq” mənasında işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • DARAMAQ

  Ağacın budaqlarını kəsməyə “daramaq” deyirik. Mənbələrdə tarmaq kəl­məsi ilə budaq sözü sinonim kimi verilib

  Tam oxu »
 • DARANTI

  İki mənaya malikdir: 1. “Budaqlarını kəsəndə alınan məhsul”. 2. “Saçı (yunu) darama prosesində darağın dişlərinə ilişib qalan tük, yun” və s

  Tam oxu »