Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏMAN

  [ər.] bax aman. Böylə gedərsə Bakı əldən gedər; Qalmaz o məvadə əman, hiç, hiç! M.Ə.Sabir

  Полностью »
 • ƏMANƏT

  is. [ər.] 1. Birinə inanıb bir şeyi müvəqqəti olaraq tapşırma, vermə. Bu üzük sizdə əmanət qalsın. □ Əmanət almaq – müvəqqəti istifadə üçün almaq

  Полностью »
 • ƏMANƏTÇİ

  sif. 1. Əmanət verən adam. // Əmanət kassasında pulu olan adam. Əmanətçilərə xidmət. – [Müstəntiq:] Yox, sən qurtar get, indi uzaq kəndlərdən gəlmiş ə

  Полностью »
 • ƏMANƏTDAR

  is. [ər. əmanət və fars. …dar] 1. Əmanət saxlayan adam, əmanətçi. 2. məc. klas. Əmanət. Dün Füzuli arizin görgəc, rəvan tapşırdı can; Laf edib derdi k

  Полностью »
 • ƏMANƏTƏN

  zərf [ər.] 1. Əmanət yolu ilə, əmanət olaraq. 2. bax amanatabənd

  Полностью »
 • ƏMANƏTİ

  sif. 1. Əmanət olaraq verilən. 2. bax amanatabənd

  Полностью »
 • ƏMBİZ

  is. Piramida şəklində yığılmış məhsul topası

  Полностью »
 • ƏMCƏK

  is. Məmə, döş. Fəxrəddin!… Mən səni bu əmcəklərimlə bəsləmişəm, Fəxrəddin! N.Vəzirov. İnəyin əmcəyindən çıxan süd balaca bulaq kimi şırhaşırla sərnicl

  Полностью »
 • ƏMCƏKLİ

  sif. 1. Əmcəyi olan; məməli. Cücə ağgünlü olsaydı, toyuq əmcəkli olardı. (Ata. sözü.) 2. məh. Hələ sağılmamış

  Полностью »
 • ƏMDİRİLMƏ

  “Əmdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏMDİRİLMƏK

  məch. Əmməyə məcbur edilmək

  Полностью »
 • ƏMDİRMƏ

  “Əmdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏMDİRMƏK

  icb. Əmməyə məcbur etmək; döş vermək, döşdən süd vermək

  Полностью »
 • ƏMƏK

  is. İnsanın əqli və cismani gərginlik tələb edən məqsədəuyğun və ictimai cəhətdən faydalı fəaliyyəti; zəhmət

  Полностью »
 • ƏMƏKÇİ

  sif. Öz əlinin zəhməti ilə dolanan, öz əməyi ilə yaşayan, zəhmətkeş. Əməkçi bəşəriyyət. – Haydı, əməkçi qız, gəl məni dinlə

  Полностью »
 • ƏMƏKÇİLİK

  is. Əməklə keçinmə, zəhmətlə yaşama, zəhmətkeşlik

  Полностью »
 • ƏMƏKDAR

  sif. 1. Böyük xidmətləri olan. Əməkdar alim. 2. rəs. Elm, incəsənət, maarif, idman və s. sahəsində özünü göstərən qabaqcıl adamlara dövlət tərəfindən

  Полностью »
 • ƏMƏKDARLIQ

  is. 1. Bir işdə böyük xidmətləri olma. 2. dan. Əməkdar adı (bax əməkdar 2-ci mənada). Əməkdarlıq almaq

  Полностью »
 • ƏMƏKDAŞ

  is. 1. Birisi ilə bir yerdə işləyən və ya ona kömək edən adam, iş yoldaşı. Mənim əməkdaşım. – [Elxan:] Qorxmaz, zavallı əməkdaşlarım məhv oldular… C

  Полностью »
 • ƏMƏKDAŞLIQ

  is. 1. İşləmə, çalışma. □ Əməkdaşlıq etmək – 1) birinə kömək etmək. Təcrübə işlərində professora əməkdaşlıq etmək; 2) əməkdaş olmaq, işləmək

  Полностью »
 • ƏMƏKGÜN

  is. tar. İşçilərin əməyini hesablama vahidi. Kərim işləyən, öz işinin haqqhesabını çox yaxşı bilən, bir əməkgününü itirməyən, əyriliyə qarşı vuruşan b

  Полностью »
 • ƏMƏKÖMƏÇİ

  is. bot. Uzun gövdəli, sünbül kimi iri parlaq rəngli çiçəkləri olan çoxillik bitki. Payızlıq sovka tırtılları … çil və əməköməçi bitkilərini çox sevir

  Полностью »
 • ƏMƏKPƏRVƏR

  sif. bax əməksevən. Əməkpərvər qız

  Полностью »
 • ƏMƏKSEVƏN

  sif. Əməyi, zəhməti, işləməyi sevən, çalışqan. Əməksevən xalq. – Əməksevən gənc nəsillər; Dönür şeyda bülbülə

  Полностью »
 • ƏMƏKSEVƏNLİK

  is. Əməyi, zəhməti, işləməyi sevmə; çalışqanlıq. Öz uşaqlarında … əməksevənlik, qayğıcıllıq sifətləri tərbiyə etmək hər bir ananın müqəddəs borcudur

  Полностью »
 • ƏMƏKSEVƏR

  bax əməksevən. O, çox əməksevər adamdır

  Полностью »
 • ƏMƏKSEVƏRLİK

  bax əməksevənlik. Əməksevərliyi ilə fərqlənmək

  Полностью »
 • ƏMƏKSİZ

  zərf Zəhmət çəkmədən, işləmədən. Əməksiz dolanır. // sif. Zəhmətsiz, asan. Əməksiz iş yoxdur

  Полностью »
 • ƏMƏL₁

  is. [ər.] İş, feil. Onun sözü ilə əməli düz gəlmir. – [Cənnətəli ağa:] Onu bura çağır görüm, bu nə əməldir, mənim başıma gətirir

  Полностью »
 • ƏMƏL₂

  is. [ər.] Qayə, məqsəd, şiddətli arzu. [Ağa Bəşir:] Bilirsinizmi ki, dünən şikayətə gələn arvadın əməli nə imiş? M

  Полностью »
 • ƏMƏLBAZ

  sif. [ər. əməl və fars. …baz] dan. Tədbirli, tədbir və hiylə ilə iş görən, hiyləgər. Əməlbaz adam. – Demək, bu əməlbaz arvad oturduğu yerdə həm qızını

  Полностью »
 • ƏMƏLBAZLIQ

  is. dan. Hiyləgərlik, tədbirlilik, tədbir və hiylə ilə iş görmə. □ Əməlbazlıq etmək – tədbir və hiylə ilə iş görmək, hiylə işlətmək

  Полностью »
 • ƏMƏLDAŞ

  is. Əməli, məqsədi, qayəsi bir olan, bir məqsəd arxasınca qoşan adamlardan hər biri. Toplayaraq başına öz əməldaşlarını; Qoydu böyük firqənin ilk təmə

  Полностью »
 • ƏMƏLƏ

  is. [ər.] Fəhlə, işçi. Molla … çıxıb gedəndə hamampulunu on-on beş qat artıq verir, hamamçını da, əmələləri də utandırır

  Полностью »
 • ƏMƏLƏCAT

  is. [ər. “əmələ” söz. cəmi] köhn. İşçilər, fəhlələr, əmələlər. …İdarəsində çalışdırdığı əmələcatını da özü kimi pak, etiqadlı, dindar bir müsəlman gör

  Полностью »
 • ƏMƏLƏGƏLMƏ

  is. Yaranma, düzəlmə. Molekulun əmələgəlmə istiliyi

  Полностью »
 • ƏMƏLİ

  sif. 1. İcrası (tətbiqi) lazım olan, həyata keçirilməli olan; işgüzar, praktik. Əməli təklif. Əməli iş

  Полностью »
 • ƏMƏLİSALEH

  sif. dan. Əməlində, işində, hərəkətində düz olan, doğru hərəkət edən, əyriliklə işi olmayan (adətən istehza, kinayə və ya zarafatla deyilir)

  Полностью »
 • ƏMƏLİYYAT

  is. [ər. “əməliyyə” söz. cəmi] 1. Müəyyən bir məqsəd güdən və bir-biri ilə əlaqəli olan işlər. Təmizləmə əməliyyatı

  Полностью »
 • ƏMƏLLİ

  sif. və zərf Yaxşı, layiqli, ləyaqətli. Əməlli hədiyyə. Əməlli işləmək. – [Mozalanbəy:] Ancaq “Molla Nəsrəddin” qəzetinin yazısını gözüm əməlli seçmir

  Полностью »
 • ƏMƏLLİ-BAŞLI

  sif. və zərf Olduqca yaxşı, bütün tələbata cavab verən, mükəmməl, nöqsansız, bütün, tam, ciddi. Əməllibaşlı bir şey

  Полностью »
 • ƏMƏLLİCƏ

  bax əməlli-başlı. Əməllicə geyinmək. Əməllicə bina. Əməllicə yemək. Əməllicə yorulmaq. Bu gün əməllicə işlədik

  Полностью »
 • ƏMƏLPƏRVƏR

  is. [ər. əməl və fars. …pərvər] klas. Müəyyən bir əməl (qayə, məqsəd) uğrunda çarpışan, konkret bir məqsədə xidmət edən

  Полностью »
 • ƏMƏLSİZ

  sif. Sözünə, vədinə əməl etməyən, yaxud bir şeyə inandığı halda, onu yerinə yetirməyən, ona əməl etməyən

  Полностью »
 • ƏMƏZƏK

  sif. 1. Anasını əmməmək, yaxud əmə bilməmək nəticəsində arıq olan; zəif, cılız. Əməzək quzu. Əməzək adam kimi tərpənir

  Полностью »
 • ƏMGƏK

  is. Kəllə sümüyünün ön və orta hissəsi. Qiyas əmgəyindən peysərinə qədər qırxılmış … başını əlləri ilə tutdu

  Полностью »
 • ƏMİ

  is. 1. Atanın qardaşı. Çünki Fərəc xan Bağır xanın əmisi oğlu və damadıdır, heç bir əmrdə onun rəyinə müxalifət etməz

  Полностью »
 • ƏMİARVADI

  is. Əminin arvadı

  Полностью »
 • ƏMİCAN

  bax əmidostu

  Полностью »
 • ƏMİCANI

  bax əmidostu

  Полностью »