Толковый словарь азербайджанского языка

 • ELEKTROFİZİOLÓGİYA

  [bax elektro və fiziologiya] Fiziologiyanın elektrik hadisələrinin orqanizmə təsirini öyrənməklə məşğul olan bölməsi

  Полностью »
 • ELEKTROXÓD

  [rus.] Elektrik mühərriki ilə işləyən gəmi

  Полностью »
 • ELEKTROKARDİÓQRAF

  [bax elektro və kardioqraf] Ürək əzələlərinin fəaliyyəti zamanı onda əmələ gələn elektrik impulslarını qeyd edən elektrik cihazı

  Полностью »
 • ELEKTROKARDİOQRÁFİYA

  [bax elektro və kardioqrafiya] Ürək əzələlərinin fəaliyyəti zamanı onda əmələ gələn elektrik impulslarının qrafik qeyd olunması ilə ürəyin fizioloji x

  Полностью »
 • ELEKTROKARDİOQRÁM

  [bax elektro və kardioqram] Elektrokardioqraf cihazı vasitəsilə ürəyin fəaliyyətinin qrafik təsviri

  Полностью »
 • ELEKTROKİ́MYA

  [yun. elektron və ər. kimya] Fiziki kimyanın elektrik prosesləri ilə kimyəvi proseslər arasındakı əlaqəni öyrənən şöbəsi

  Полностью »
 • ELEKTROKİMYƏVİ

  sif. [yun. elektron və ər. kimyəvi] Elektrokimyadan istifadə ilə bağlı olan. Elektrokimyəvi təhlil. Elektrokimyəvi üsul

  Полностью »
 • ELEKTROLİ́T

  [yun. elektron və lutos – həll olunmuş] İçərisindən elektrik cərəyanı keçdikdə, öz tərkib hissələrinə ayrılan kimyəvi maddə

  Полностью »
 • ELEKTROLİTİ́K

  sif. [yun. elektron və lutos-dan] kim. Elektrolizə aid olan, elektrolizlə əlaqədar olan. Elektrolitik üsul

  Полностью »
 • ELEKTRÓLİZ

  [yun. elektron və lusis – həll etmə] kim. Maddənin içindən elektrik cərəyanı keçdikdə onun öz tərkib hissələrinə və elektrodlara ayrılması prosesi

  Полностью »
 • ELEKTROMAQNETİ́ZM

  [bax elektro və maqnit] fiz. Elektrik axımının əmələ gətirdiyi maqnit hadisələri

  Полностью »
 • ELEKTROMAQNİ́T

  [bax elektro və maqnit] 1. İçərisindən elektrik cərəyanı axan maqnitləndirici məftillər sarınmış dəmir oxdan ibarət cihaz

  Полностью »
 • ELEKTROMAŞIN

  [bax elektro və maşın] Elektrik maşını (elektrik enerjisi hasil edən, yaxud onu mexaniki enerjiyə çevirən maşın)

  Полностью »
 • ELEKTROMEXÁNİKA

  [bax elektro və mexanika] Elektrotexnikanın, elektrik qüvvəsi ilə işləyən mühərriklərin, maşınların, mexanizmlərin qayrılması və işlənməsi üsullarında

  Полностью »
 • ELEKTROMEXÁNİKİ

  sif. [yun. elektron və mechanika-dan] Elektrik və mexaniki təsirə əsaslanan. Metalların elektromexaniki işlənməsi

  Полностью »
 • ELEKTROMETALLURGİ́YA

  [bax elektro və metallurgiya] Metallurgiyanın elektrik enerjisi vasitəsilə metallar və müxtəlif ərintilər istehsalı ilə məşğul olan sahəsi

  Полностью »
 • ELEKTRÓMETR

  [yun. elektron və metreo – ölçürəm] fiz. Elektrik gərginliyini, elektrik potensialını ölçmək üçün cihaz

  Полностью »
 • ELEKTROMETRİ́K

  sif. [yun. elektron və metreo-dan] fiz. Elektrometriyaya aid olan

  Полностью »
 • ELEKTROMÉTRİYA

  [yun. elektron və metreo] fiz. Elektrik vasitəsilə ölçmə üsul və metodları

  Полностью »
 • ELEKTROMONTÁJ

  [bax elektro və montaj] tex. 1. Elektrik avadanlığının, elektrik qurğularının montajı (quraşdırılması)

  Полностью »
 • ELEKTROMONTAJÇI

  is. Elektromontaj mütəxəssisi

  Полностью »
 • ELEKTROMONTYÓR

  [bax elektro və montyor] Elektrik avadanlığına xidmət edən, bu avadanlığı yığma, qurma və təmir işləri ilə məşğul olan ixtisaslı fəhlə

  Полностью »
 • ELEKTROMOTÓR

  [bax elektro və motor] Elektrik mühərriki

  Полностью »
 • ELEKTRON₂

  [yun.] 1. Çox möhkəm və plastiklik xassəsinə malik olan alüminiumla maqnium ərintisi. 2. sif. Elektrondan qayrılmış, elektronlu

  Полностью »
 • ELEKTRÓN₁

  [yun.] 1. Maddənin mənfi elektrik yükü olan ən kiçik zərrəciyi. 2. sif. Elektronla, elektron tətbiqi ilə bağlı olan

  Полностью »
 • ELEKTRÓNİKA

  [yun.] Fizikanın, qazlarda, boşluqlarda, bərk cisimlərdə elektron proseslərini tədqiq edən şöbəsi. // Elm və texnikanın müxtəlif qurğularda və s

  Полностью »
 • ELEKTROÓPTİKA

  [bax elektro və optika] Fizikanın, elektrikin maddələrin optik xassələrinə təsirindən bəhs edən şöbəsi

  Полностью »
 • ELEKTROSKÓP

  [yun. elektron və skopeo – baxıram] Bir cisimdə elektrik yükünün olub-olmadığını yoxlamaq üçün cihaz

  Полностью »
 • ELEKTROSTÁNSİYA

  [bax elektro və stansiya] Energiyanın başqa növlərindən elektrik enerjisi istehsal edən müəssisə. Atom elektrik stansiyası

  Полностью »
 • ELEKTROSTÁTİKA

  [bax elektro və statika] Fizikanın elektrikin, elektrikləşmiş cisimlərin nisbətən hərəkətsiz halda xassələrini öyrənən şöbəsi

  Полностью »
 • ELEKTROTÉXNİK

  [bax elektro və texnik] Elektrotexnika mütəxəssisi

  Полностью »
 • ELEKTROTÉXNİKA

  [bax elektro və texnika] Elektrik enerjisinin tətbiqi haqqında elm, həmçinin texnikanın elektrik enerjisindən praktiki məqsədlər üçün istifadə edən şö

  Полностью »
 • ELEKTROTEXNİKİ́

  sif. [yun. elektron və technike-dən] Elektrotexnikanın tətbiqi və ya ondan istifadə ilə bağlı olan. Elektrotexniki avadanlıq

  Полностью »
 • ELEKTROVÓZ

  [rus.] tex. Elektrik qüvvəsi ilə işləyən lokomotiv. Elektrovoz istehsalı

  Полностью »
 • ELEMÉNT

  [lat.] 1. kim. Adi kimyəvi üsullarla öz tərkib hissələrinə ayrıla bilməyən, digər mürəkkəb maddələrin isə tərkib hissəsi olan bəsit maddə

  Полностью »
 • ELEMENTÁR

  sif. 1. İbtidai, başlanğıc, bir şeyin ancaq əsaslarına aid olan. Elementar cəbr. Elementar riyaziyyat

  Полностью »
 • ELEMENTARLIQ

  is. Bəsitlik, sadəlik, ibtidailik

  Полностью »
 • ELEVÁTOR

  [lat.] 1. Böyük taxıl tədarükü məntəqələrində, dəmiryol stansiyalarında, limanlarda və s.-də tikilən, taxılı qaldırmaq, qurutmaq, saxlamaq üçün müvafi

  Полностью »
 • ELƏ

  əvəz. 1. O cur, o təhər, o sayaq. Elə söz demək olmaz. Elə sözlər danışma. – …Şəxs gərək elə bir iş tutsun ki, onu bacarıb yerinə yetirməyə qabiliyyət

  Полностью »
 • ELƏCƏ

  zərf Olduğu kimi, dəyişmədən, necə varsa, elə. Zeynal bayaqdan bəri qabağındakı nimçədə doğramaq istədiyi bir parça əti eləcə qoyub əlindəki … bıçağı

  Полностью »
 • ELƏLİK

  is. Hal, vəziyyət, xasiyyət bildirir. [Kosaoğlu:] Eləliyinə baxma, şuluq uşaqdır. İ.Şıxlı

  Полностью »
 • ELƏMƏK

  “Etmək” felinin üslubi variantı. Məclisi alud elər; Zülflərinin hər burması. Molla Cümə. Elə, Heyran, bu şükri nə qədər ömrün var

  Полностью »
 • ELƏTDİRMƏK

  “Eləmək”dən icb. bax etdirmək. [Züleyxada] pul yox idi ki, onu dəfn elətdirsin. C.Cabbarlı. Sitarənin bəxtinə məşvərət elətdirmək istəyirdi

  Полностью »
 • ELƏTMƏ

  “Elətmək”dən f.is

  Полностью »
 • ELƏTMƏK

  1. bax elətdirmək. 2. qədimi. Aparmaq. Ey badi-səba, bəndən elət yarə səlami. Nəsimi. Eylət məni yar olan diyara; Şəm eylə məni məzari-yarə

  Полностью »
 • ELİT

  [fr.] k.t. 1. Bitki və heyvanların ən seçmə, ən yaxşı nüsxələri. Ən yaxşı heyvanlar elit qrupuna daxil edilir

  Полностью »
 • ELİTA

  [fr.] k.t. 1. Bitki və heyvanların ən seçmə, ən yaxşı nüsxələri. Ən yaxşı heyvanlar elit qrupuna daxil edilir

  Полностью »
 • ELİ́ZİYA

  [lat.] dilç. bax düşüm2 (səs düşümü)

  Полностью »
 • ELQOVAN

  is. Yayın ikinci yarısına düşən və eli dağdan arana köçməyə məcbur edən soyuq hava (çox vaxt “elqovan ay” şəklində)

  Полностью »
 • ELLƏŞDİRİLMƏ

  “Elləşdirilmək”dən f.is

  Полностью »