Толковый словарь азербайджанского языка

 • FÖHŞ

  is. [ər.] klas. Nalayiq söz, söyüş; ədəbə, tərbiyəyə və əxlaqa müğayir hərəkət, iş, əməl; əxlaqsızlıq

  Полностью »
 • FÖHŞİYYAT

  [ər. “föhş” söz. cəmi] Ədəbə, tərbiyəyə və əxlaqa müğayir iş, əməl, hərəkət; əxlaqsızlıq. // Əxlaqsız və ədəbsiz səhnələri təsvir edən ədəbi əsərlər v

  Полностью »
 • FÖVC

  is. [ər.] köhn. Camaat, kütlə, dəstə

  Полностью »
 • FÖVQ

  is. [ər.] Yuxarı, üst. Çıxacaqlar göyləri aşaraq dönə-dönə; Buludların fövqünə. M.Müşfiq. // Üstün, daha artıq

  Полностью »
 • FÖVQƏLADƏ

  sif. [ər.] 1. Qeyri-adi, adətdənxaric, görünməmiş, eşidilməmiş. Hamam səfəri kimi fövqəladə hadisələr tez-tez ittifaq düşməzdi, həftədə bir dəfə olard

  Полностью »
 • FÖVQƏLADƏLİK

  is. Fövqəladə şeyin halı; qeyri-adilik, müstəsnalıq. [Komandir:] Buna görə də mən vəziyyətin fövqəladəliyini elan edir, buna qarşı hazırlanmağı təklif

  Полностью »
 • FÖVQƏLBƏŞƏR

  is. [ər.] Qeyri-adi əxlaqı, zehni, zəkası, təbiəti etibarilə adi insanlardan fərqlənən adam. [Dərviş Şeyx Sənana:] Əgər fövqəlbəşər olmaq dilərsən; Kə

  Полностью »
 • FÖVQƏLBƏŞƏRİ

  sif. [ər.] Adi insan imkanlarını ötüb keçən; qeyri-adi. Fövqəlbəşəri mətanət

  Полностью »
 • FÖVQƏLTƏBİİ

  sif. [ər.] 1. Mistik təsəvvürə görə: təbii yolla izah oluna bilməyən, təbiətin qanunlarına tabe olmayan; əcaib

  Полностью »
 • FÖVQƏLTƏBİİLİK

  is. Fövqəltəbii şeyin halı; qeyri-adilik

  Полностью »
 • FÖVRƏN

  zərf [ər.] Dərhal, həmin saat, əlüstü, tez. Tülkü fövrən havada qapdı, yedi; Qarğaya tənə ilə böylə dedi

  Полностью »
 • FÖVT

  is. [ər.] 1. Əldən çıxma, əldən çıxarma, əldən qaçırma. Fürsəti fövt etmək (fürsəti əldən qaçırmaq). 2

  Полностью »
 • FRAK

  is. [fr.] Qabaq ətəkləri kəsik, dal tərəfdən isə uzun dar ətəkləri olan kişi kostyumu – sürtük növü (adətən təntənəli hallarda, rəsmi qəbullarda və s

  Полностью »
 • FRAKLI

  sif. Əynində frak olan, frak geymiş. Fraklı dirijor

  Полностью »
 • FRÁKSİYA₁

  [fr. fractio – hissə] 1. Parlamentdə, siyasi partiyada, ictimai təşkilatda və s.-də hər hansı partiya üzvlərindən ibarət mütəşəkkil qrup

  Полностью »
 • FRÁKSİYA₂

  [fr. fraction – pay, hissə] kim. Distillə edilən maye qatışığının ayrıldığı hissəciklər. Neftin fraksiyası

  Полностью »
 • FRAKSİYAÇI

  is. 1. Hər hansı təşkilata ikitirəlik salan, onda fraksiya əmələ gəlməsinə səbəb olan adam (bax fraksiya1)

  Полностью »
 • FRAKSİYAÇILIQ

  is. Fraksiya ilə məşğul olma, fraksiya düzəltmə, fraksiya fəaliyyəti və ideologiyası (bax fraksiya1)

  Полностью »
 • FRAQMÉNT

  [lat. fragmentum – sınıq, qırıq, parça] Qırıq, parça (məs.: hər hansı incəsənət – rəssamlıq, memarlıq, heykəltəraşlıq və s

  Полностью »
 • FRANK

  is.[fr.] Fransada pul vahidi

  Полностью »
 • FRANSIZ

  is. Fransanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Fransız qoşunları bir sıra parlaq qələbələr qazandılar

  Полностью »
 • FRANSIZCA

  zərf və sif. Fransız dilində. Fransızca danışmaq. Fransızca-azərbaycanca lüğət

  Полностью »
 • FRÁZA

  [yun. phrasis – ifadə] 1. mus. Musiqi mövzusunun hər hansı kiçik və nisbətən tam hissəsi. Fraza, adətən iki motivdən ibarət olur

  Полностью »
 • FRAZEOLÓGİYA

  [yun. phrasis – və logos] Hər hansı dilə xas olan sabit söz birləşmələri və ifadələrin məcmusu. Azərbaycan dilinin frazeologiyası

  Полностью »
 • FRAZEOLOJİ́

  sif. [yun.] Frazeologiyaya aid olan. Frazeoloji ifadələr. Frazeoloji lüğət

  Полностью »
 • FREQÁT

  [fr.] Əvvəllər: üçdorlu yelkənli hərb gəmisi, sonralar isə gözətçi xidməti üçün çox sürətli hərb gəmisi

  Полностью »
 • FRENÇ

  [xüs. addan] Üstdən dörd cibi və daldan kəmərciyi olan hərbi gödəkcə. Frenç geymiş zabit. – Müsafirlər frençlərini çıxarıb, yuyunmağa başladılar

  Полностью »
 • FRENÇLİ

  sif. Frenç geymiş, əynində frenç olan. Bir ucaboy, qarasaç və frençli oğlan tribunaya çıxdı. Mir Cəlal

  Полностью »
 • FRENOLÓGİYA

  [yun. phren – ağıl və logos – elm] Adamın psixi və əxlaqi keyfiyyətləri ilə onun kəlləsinin quruluşu arasında əlaqə olduğunu iddia edən qeyri-elmi nəz

  Полностью »
 • FRENÓLOQ

  [yunancadan] Frenologiya mütəxəssisi

  Полностью »
 • FRÉSKA

  [ital. fresco – təzə, qurumamış, yaş] rəss. Təzə mala üzərində sulu boya ilə çəkilmiş şəkil, rəsm, naxış

  Полностью »
 • FREYDİ́ZM

  [Avstriya həkimi və psixoloqu Freydin adından] Psixologiya və psixopatologiyada insanın bütün hərəkətlərinin başlıca amilinin yalnız qeyri-şüuri biolo

  Полностью »
 • FREZ

  [fr.] 1. Metalı, ağacı və s. bərk materialları işləmək üçün fırlanan çoxtiyəli kəsici alət. Taxtanı frezdə yonmaq

  Полностью »
 • FRÉZER

  [fr.] bax frez 1-ci mənada. Frez maşını. – Bunların arasında dişaçan maşın, frezer avtomatı, yonucu dəzgah, güclü hidravlik preslər və s

  Полностью »
 • FREZERÇİ

  is. Frezer dəzgahında işləyən fəhlə

  Полностью »
 • FRİZ

  is. [fr.] arxit. Ornamentli bəzək

  Полностью »
 • FRONTİT

  is. [lat.] Alın cibinin selikli qişasının iltihabı

  Полностью »
 • FRUKTÓZA

  [lat. fructus – meyvə] kim. Meyvələrdə, balda, bəzi bitkilərin yarpaqlarında və s.-də olan karbon; meyvə şəkəri

  Полностью »
 • FUFAYKÁ

  [rus.] 1. İsti, toxunma qollu və ya qolsuz köynək. 2. Sırıqlı gödəkcə

  Полностью »
 • FUK

  [rus.] Dama oyununda rəqibin diqqətsizliyi üzündən oyunçunun götürdüyü dama

  Полностью »
 • FUKS

  [alm.] Bilyard oyununda: şara təsadüfi olaraq vurulan müvəffəqiyyətli zərbə

  Полностью »
 • FÚQA

  [ital.] mus. 1. Eyni musiqi mövzusunun bir neçə səslə ardıcıl təkrarı. 2. Belə təkrara əsaslanan musiqi əsəri

  Полностью »
 • FUQÁS

  [fr.] hərb. Düşmənin keçəcəyi yerdə gözlənilmədən partlamaq üçün torpaq və ya su altına qoyulan partlayıcı maddə (mina)

  Полностью »
 • FUQÁTO

  [ital.] mus. Fuqa üslubunda işlənmiş musiqi mövzusu (fuqato adətən sonata və ya simfoniyanın bir hissəsini təşkil edir)

  Полностью »
 • FUNİKULYÓR

  [fr.] Dik yoxuşlarda kanat dartı qüvvəsi ilə işləyən dəmir yolu. [Aqil] oraya funikulyorla qalxmağı təklif etdikdə Gülnaz etiraz etmədi

  Полностью »
 • FUNKSİONÁL

  [latıncadan] 1. “Funksiya” dan sif. Funksional asılılıq. Funksional münasibət. 2. sif. Bir şeyin quruluşundan deyil, fəaliyyətindən asılı olan

  Полностью »
 • FÚNKSİYA

  [lat. functio – icra] 1. Vəzifə, fəaliyyət dairəsi. 2. riyaz. Qiyməti başqa dəyişən qiymətdən asılı və ona uyğun olan dəyişən kəmiyyət

  Полностью »
 • FURAJKÁ

  [pol.] Qabaq tərəfində günlüyü olan baş geyimi. Əsgər furajkası. – Xalası isə öz hesabına Nəcəfə gimnazist furajkası aldırdı

  Полностью »
 • FURQÓN

  [fr.] 1. İki (bəzən də bir) at qoşulan dördçarxlı üstüörtülü araba. Mürsəl kişinin stansiyaya göndərdiyi böyük furqon meşənin ortasındakı araba yolu i

  Полностью »
 • FURQONÇU

  is. Furqon (1-ci mənada) sürən adam

  Полностью »