Толковый словарь азербайджанского языка

 • HAQQ-ƏDALƏT

  is. [ər.] Ədalət, insaf. Səninləyəm, haqq-ədalət, səninləyəm; Milli qürur, milli qeyrət, səninləyəm! M

  Полностью »
 • HAQQ-HESAB

  is. [ər.] 1. Hər hansı hesablamanın nəticəsi; hesablama, hesab. Hamı işdən çəkilib çıxdığı halda, mühasib çıxmaq istəmir və əlindəki haqq-hesabı başa

  Полностью »
 • HAQQ-NAHAQ

  zərf [ər. həqq və fars. na] Haqlı olub-olmadığından asılı olmayaraq; istər haqlı olsun, istər haqsız

  Полностью »
 • HAQQ-SAY

  is. [ər.] Zəhmət, əmək. Bu mədəndə saç ağartmış ustanın, düzü; Otuz illik haqqı-sayı, əməyi vardı. Ə

  Полностью »
 • HAQLAMA

  “Haqlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • HAQLAMAQ

  f. Yüyürüb çatmaq, dalınca qaçıb yaxalamaq, başının üstünü almaq. Bazarçaydan gələn dəstə banditləri haqlamışdı

  Полностью »
 • HAQLAŞMA

  “Haqlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • HAQLAŞMAQ

  f. Hesablaşmaq, haqqhesabı çürütmək, haqq-hesab çəkib üzülüşmək

  Полностью »
 • HAQLI

  sif. Düz deyən, düzgün fikirləşən, düz hərəkət edən, səhv etməyən (haqsız əksi). Xan, arvadının sözlərinin haqlı olduğunu anladı

  Полностью »
 • HAQLILIQ

  is. Fikirdə, mühakimədə, hərəkətdə və s. düzlük, düzgünlük, doğruluq; haqlı olma; haqq, ədalət. Öz işinin haqlılığına inanmaq

  Полностью »
 • HAQSEVƏR

  is. Haqqı, düzgünlüyü, doğruluğu sevib müdafiə edən adam. // Sif. mənasında. [Cabbar:] Sən özün haqsevən bir adamsan, bizi də yaxşı tanıyırsan, bilirs

  Полностью »
 • HAQSIZ

  sif. və zərf 1. Haqq və insafa uyğun olmayan; ədalətsiz, nahaq, əsassız. Haqsız iddia. Haqsız cəza. – Mürsəqulu … haqsız işə razı olmayan bir adam idi

  Полностью »
 • HAQSIZLIQ

  is. 1. Haqq və ədalətə uyğun olmayan hal; ədalətsizlik, insafsızlıq. Nəbi kiçik yaşlarından haqsızlığı sevməzdi

  Полностью »
 • HAQVERMƏZ

  sif. Başqasını işlədib haqqını verməyən, haqqını kəsən; istismarçı. Məlik tacir haqverməz adamdı. (Nağıl)

  Полностью »
 • HAL₂

  bax al3 (bəzən “hal anası” şəklində işlənir). Hal hər şeyi tərsinə eləyir. Tərsinə iş görən qadına deyərlər: hal cinsisən? Bir adam tutduğu halı yazığ

  Полностью »
 • HAL

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir səbəbdən, şəraitdən doğan vəziyyət, keyfiyyət. Xəstənin halı yaxşıdır. – Hicrin edibdi könlümü bərbad, ağlaram; Çoxlar tuta

  Полностью »
 • HAL-ƏHVAL

  is. [ər.] Vəziyyət, əhval. ◊ Hal-əhval tutmaq (soruşmaq) – bax əhval tutmaq (soruşmaq) (“əhval”da). [Şeyx] hal-əhval tutub, bardaş qurdu

  Полностью »
 • HAL-HAZIR

  is. İndiki vaxt, indiki zaman, hazırkı vaxt, bu an, bu saat, əlan. [Çopo:] Keçmişin təcrübəsi hal-hazır üçün faydalıdır

  Полностью »
 • HAL-QƏZİYYƏ

  is. [ər.] Hadisə, əhvalat, qəziyyə. [İbrahim xan Vaqifə:] Gedin, görək hal-qəziyyə nə minval üzrədir

  Полностью »
 • HALA

  zərf [ər.] klas. İndi, indi də, indiyədək, hələ də. Mənə derlərdi əvvəl, bir mələkdir sevdiyin. Hala; Görənlər sən fəqirə göydən enmiş bir bəla derlər

  Полностью »
 • HALAL

  sif. [ər.] 1. İslam dininin ehkamlarına görə yeyilməsinə, işlədilməsinə və ya özünə mal edilməsinə icazə verilən (haram əksi)

  Полностью »
 • HALALCA

  sif. 1. bax halal 2-ci mənada. Hamıdan varlı ikən, hamıdan yoxsul oldum; Halalca dövlətimi haram etdi o, haram

  Полностью »
 • HALALLAŞMA

  “Halallaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • HALALLAŞMAQ

  qarş. Ölərkən və ya uzun müddətə ayrılarkən bir-birinin pisliyinin və ya borclarının üstündən keçmək, bir-birini bağışlamaq

  Полностью »
 • HALALLIQ

  is.: halallıq almaq – ölərkən və ya uzun müddət ayrılarkən vaxtilə etmiş olduğu pisliyin, yaxud qaytarmadığı borclarının bağışlanmasını xahiş etmək

  Полностью »
 • HALAY

  is. Dairə, dövrə. □ Halay vurmaq (qurmaq) – dövrə vurmaq, halaylamaq. Göy üzündə bir dəstə qartal qanadlarını geniş açaraq halay vurub hərlənirdi

  Полностью »
 • HALAYLAMA

  “Halaylamaq”dan f.is

  Полностью »
 • HALAYLAMAQ

  f. Dövrə vurmaq, halay vurmaq, dövrələmək

  Полностью »
 • HALBAHAL

  zərf [ər. hal və fars. bə] : halbahal olmaq – haldan hala düşmək, halı dəyişmək, vəziyyəti gah pisləşib, gah yaxşılaşmaq

  Полностью »
 • HALBUKİ

  Bir-birinə zidd olan, bir-birini inkar edən iki fikrin qarşılaşdırıldığı tabesiz mürəkkəb cümlələrdə müstəqil cümlələr arasında əlaqə yaradan bağlayıc

  Полностью »
 • HALƏ

  is. [ər.] Ayın və bəzi iri ulduzların ətrafında bəzən görünən işıq dairəsi. Fikrini, qəlbini çalmışdı əlan; Mahtabın sulara düşən haləsi

  Полностью »
 • HALƏLƏNMƏ

  “Halələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • HALƏLƏNMƏK

  f. Ətrafında bəzən işıqlı dairə əmələ gəlmək (Ay və bəzi iri ulduzlar haqqında). [Pərşan] göylərin axşam parıltısında halələnmiş (f

  Полностью »
 • HALƏT

  is. [ər.] klas. Hal, vəziyyət. Naçalnik elə bir halətdə mənim üzümə baxırdı ki, deyirdim, bu saat durub məni yeyəcək

  Полностью »
 • HALƏTİ-RUHİYYƏ

  is. [ər.] klas. bax əhval-ruhiyyə. [Yaşlı kişi:] Bədbincə bir haləti-ruhiyyə məni qapladı. S.Hüseyn

  Полностью »
 • HALİ

  is. [ər.] Bir hadisə, iş haqqında məlumatı, xəbəri olan; xəbərdar, agah. Haliyəm ellərin mən cümləsindən; Gecə yatmaz bir-birinin bəhsindən

  Полностью »
 • HALQA

  is. 1. Çənbər, qurşaq, dairə şəklində gərək (əsasən metaldan olur). Qaratoyuq ayağını cələdən çəkdikdə qıl halqa daralıb onu bənd edirdi

  Полностью »
 • HALQALAMA

  “Halqalamaq”dan f.is. Balıqları halqalama. – …Quşları halqalama işi ilə mərkəzi halqalama bürosu məşğuldur

  Полностью »
 • HALQALAMAQ

  f. 1. xüs. Yerdəyişmə istiqaməti və sürəti, ömürlərinin uzunluğu və s. üzərində elmi müşahidə aparmaq məqsədilə quşların ayağına və balıqların quyruğu

  Полностью »
 • HALQALANMA

  “Halqalanmaq”dan f.is. Balığın quyruğunun halqalanması. – Qoruqda quşların halqalanması, miqrasiyası, həyat tərzi, bir-biriləri və ətraf mühitlə qarşı

  Полностью »
 • HALQALANMAQ

  məch. 1. Quşun ayağına və ya balığın quyruğuna halqa keçirilmək. Halqalanmış (f.sif.) quş başqa bir yerdə öldürüldükdə quşun ayağında olan halqa göstə

  Полностью »
 • HALQAŞƏKİLLİ

  bax halqavari

  Полностью »
 • HALQAVARİ

  sif. Halqa, çənbər, çevrə şəklində; dairəvi, halqaşəkilli

  Полностью »
 • HALLANDIRMA

  “Hallandırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • HALLANDIRMAQ

  f. qram. Hallar üzrə dəyişdirmək. “Əl” ismini hallandırmaq

  Полностью »
 • HALLANMA

  “Hallanmaq”dan f.is. İsmin hallanması

  Полностью »
 • HALLANMAQ

  f. qram. Hallar üzrə dəyişmək

  Полностью »
 • HALLAŞMA

  “Hallaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • HALLAŞMAQ

  bax hal-əhval tutmaq (“hal-əhval”da). …Adam həmişə həmsöhbət tapır, bir-birilə hallaşır, “məsələ” öyrənir

  Полностью »
 • HALLI

  sif. və is. 1. Kefli, az sərxoş. Məhəbbətdən mey içmişəm, hallıyam. M.Rahim. 2. bax hallıca. 3. dan. Xoşrəftar, xoştəbiət, xoşəhvallı

  Полностью »