Толковый словарь азербайджанского языка

 • KOL-KOSLUQ

  is. Kol-kos basmış yer; kolluq. Qayanın dibi yaman kol-kosluq idi. “Koroğlu”. Kəhər ağzını palçıqlı cığırdan kol-kosluğa saldı

  Полностью »
 • KOLA

  sif. Gödək buynuzu olan; gödəkbuynuz. Kola keçi. – [Ataş:] Atalar sözüdür ki, kola qoçun qisası buynuzlu qoçda qalmaz

  Полностью »
 • KOLABUYNUZ

  sif. Buynuzu gödək olan, buynuzu qısa. Kolabuynuz qoyun. – Yusif yəhərinin tərkində dolu xurcun olan qəmər madyanı tərpədib, kolabuynuz inəyi qabağına

  Полностью »
 • KOLABUYNUZLU

  sif. Buynuzu gödək olan, buynuzu qısa. Kolabuynuz qoyun. – Yusif yəhərinin tərkində dolu xurcun olan qəmər madyanı tərpədib, kolabuynuz inəyi qabağına

  Полностью »
 • KOLAHÜRƏN

  sif. dan. Boş yerə hürən, boş-boşuna hürən (it haqqında). [Məşədi Cahangir:] …Kolahürən köpəklər kimi ağzını yuxarı tutdu

  Полностью »
 • KOLAVAT

  is. məh. Əkin əkmək üçün kol-kosu yandırılıb təmizlənmiş yer. Kolavat yerin taxılı yaxşı olar. ◊ Kolavat kösövünə dönmək dan

  Полностью »
 • KOLAZ

  is. Dibi yastı ensiz qayıq. Soyuq havada dəniz və ya göldə ördək dəstələrini ovlayan ovçu kiçik qayıq və ya kolazı yaxşı sürə bilməlidir

  Полностью »
 • KOLAZÇI

  is. Kolaz qayıqçısı

  Полностью »
 • KOLBA

  [alm.] Kimya laboratoriyalarında mayeləri qızdırmaq üçün işlədilən dar uzun boğazlı, adətən girdə və ya konusşəkilli şüşə qab

  Полностью »
 • KOLBACIQ

  is. Balaca kolba, kiçik kolba

  Полностью »
 • KOLBASA

  is. [rus. əsli türk.] Xüsusi surətdə qiymə edilmiş ətdən hazırlanaraq bağırsaq və ya su keçirməyən süni şəffaf qabığa bükülmüş yeyinti məhsulu

  Полностью »
 • KOLBASAÇI

  is. Kolbasa hazırlayan adam. // köhn. Kolbasa satan adam

  Полностью »
 • KOLBASALIQ

  sif. Kolbasa üçün yararlı, kolbasa üçün ayrılmış. Kolbasalıq ət

  Полностью »
 • KOLBASAR

  bax kolluq

  Полностью »
 • KOLÇEDAN

  Bəzi metalların (dəmir, nikel, mis və s.) sürmə, kükürd, arsenlə birləşməsindən ibarət mineralların ümumi adı

  Полностью »
 • KOLÇEDANLI

  sif. Tərkibində kolçedan olan. Kolçedanlı süxurlar

  Полностью »
 • KOLENKOR

  [fr.] Yapışqan hopdurulmuş ağ və ya birrəngli pambıq parça növü. // Kolenkordan qayrılmış (tikilmiş)

  Полностью »
 • KOLXORUZU

  is. məh. Qırqovul

  Полностью »
 • KOLXOZ

  is. tar. [rus. “коллективное хозяйство” söz. ixtisarı] Kollektiv təsərrüfat – SSRİ-də iri, yüksək səviyyədə mexanikləşdirilmiş kənd təsərrüfatını elli

  Полностью »
 • KOLXOZÇU

  is. tar. Kolxoz üzvü olan kəndli, kolxoz üzvü. Arabanı sürən qısaboy, yoğun bir kolxozçu idi. M.Hüseyn

  Полностью »
 • KOLXOZLAŞDIRMA

  “Kolxozlaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • KOLXOZLAŞDIRMAQ

  f. dan. Kollektivləşdirmək, ellikləşdirmək (kənd təsərrüfatının istehsal vasitələrini)

  Полностью »
 • KOLXOZLAŞMA

  dan. “Kolxozlaşmaq”dan f.is. [Bayram:] Murad, bilirsən ki, kolxozlaşma vaxtı mən çox əziyyət çəkmişəm

  Полностью »
 • KOLXOZLAŞMAQ

  f. dan. Kollektiv təsərrüfatda birləşmək; kollektivləşmək, ellikləşmək (kənd təsərrüfatının istehsal vasitələri haqqında)

  Полностью »
 • KOLİ́T

  [yun. colon – yoğun bağırsaq] tib. Yoğun bağırsağın iltihabı

  Полностью »
 • KOLİTLİ

  sif. Koliti olan

  Полностью »
 • KOLQIRAN

  is. xüs. Kolları çıxaran və doğrayan maşın

  Полностью »
 • KOLQOTQA

  is. [rus.] Tuman və corabdan ibarət uşaq və ya qadın geyimi

  Полностью »
 • KOLLAMA

  “Kollamaq”dan f.is

  Полностью »
 • KOLLAMAQ

  f. Kolla örtmək, koldan çəpər çəkmək. Tayanın ətrafını kollamaq

  Полностью »
 • KOLLANMA

  “Kollanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • KOLLANMAQ

  f. 1. Kolla örtülmək, kol basmaq. 2. Kol şəklini almaq, kol kimi olmaq. Nar ağacı kollanıb

  Полностью »
 • KOLLAŞMA

  “Kollaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • KOLLAŞMAQ

  bax kollanmaq

  Полностью »
 • KOLLEGİAL

  sif. [lat. collegium-dan] Kollegiya (bir qrup şəxs) tərəfindən həyata keçirilən. Kollegial rəhbərlik

  Полностью »
 • KOLLEGİALLIQ

  is. İşi təkbaşına deyil, kollegial surətdə (birgə) idarə və həlletmə prinsipi

  Полностью »
 • KOLLÉGİYA

  [lat. collegium-dan] 1. İnzibati, məşvərətçi və ya sərəncamçı orqanı təşkil edən vəzifəli şəxslərdən ibarət heyət

  Полностью »
 • KOLLÉJ

  [ing. college] Bir sıra xarici ölkələrdə orta və ya ali məktəb

  Полностью »
 • KOLLEKSİONER

  [lat.] bax kolleksiyaçı

  Полностью »
 • KOLLEKSİONERLİK

  bax kolleksiyaçılıq

  Полностью »
 • KOLLEKSİYA

  [lat.] Elmi, bədii və tarixi əhəmiyyəti olan şeylərin müəyyən sistem üzrə düzülmüş toplusu. Qədim pullar kolleksiyası

  Полностью »
 • KOLLEKSİYAÇI

  is. Kolleksiya toplayan, kolleksiyaçılıqla məşğul olan. Marka kolleksiyaçısı

  Полностью »
 • KOLLEKSİYAÇILIQ

  is. Bir məşğələ kimi kolleksiya toplama məşğuliyyəti

  Полностью »
 • KOLLEKTİ́V

  [lat.] Ümumi məqsəd, yaxud birgə işləmək üçün birləşmiş adamlar toplusu. Elmi kollektiv. Bədii özfəaliyyət kollektivi

  Полностью »
 • KOLLEKTİVÇİ

  is. Kollektivizmin ardıcıl tərəfdarı

  Полностью »
 • KOLLEKTİVÇİLİK

  is. Kollektivi sevmə, həmişə kollektiv içərisində olma. Kollektivçilik hissi. Kollektivçilik psixologiyası

  Полностью »
 • KOLLEKTİVİST

  bax kollektivçi

  Полностью »
 • KOLLEKTİVİZM

  [lat.] Şüurlu surətdə şəxsi mənafeyi ictimai mənafeyə tabe etmək əsasında ümumilik və yoldaşcasına əməkdaşlıq prinsipi; kollektivçilik

  Полностью »
 • KOLLEKTİVLƏŞDİRİLMƏ

  “Kollektivləşdirilmək” dən f.is. Kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi

  Полностью »
 • KOLLEKTİVLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Kollektivləşdirmə həyata keçirilmək, kollektivin malı edilmək

  Полностью »