Толковый словарь азербайджанского языка

 • OYNATMAQ

  f. 1. Uşağı əlinə alaraq, atıbtutaraq əyləndirmək, yaxud oyuncaq və başqa vasitələrlə məşğul etmək və beləliklə, özü də əylənmək

  Полностью »
 • OYNAYA-OYNAYA

  zərf 1. Oynayaraq, oynamaq vəziyyətində, rəqs edə-edə. Oynayaoynaya oxumaq. – Aşıq … balabançı ilə çiyinçiyinə verib oynaya-oynaya ortada hərlənirdi

  Полностью »
 • OYROTCA

  sif. və zərf Oyrot dilində; altayca

  Полностью »
 • OYROTLAR

  cəm. Altaylıların köhnə adı

  Полностью »
 • OYUQ₂

  bax qorxuluq 2-ci mənada. Yolun üst tərəfi qoruq idi. Bir neçə yerdə oyuq qoyulmuşdu. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • OYUQ₁

  is. 1. Oyulmuş yer; mağara, kaha. Qayaların oyuğunda yuva salar kəsəyənlər. O.Sarıvəlli. Kəklikli qayanın sinəsində iki böyük daş parçalanıb uçmuş, …

  Полностью »
 • OYUQLU

  sif. 1. Oyuqları olan. Yoxsa xəyalında canlanır yenə; Sıldırım qayalar, oyuqlu dağlar. R.Rza. 2. Oyuğu olan, deşik, dəlik

  Полностью »
 • OYULMA

  “Oyulmaq”dan f.is

  Полностью »
 • OYULMAQ

  f. Oyuq əmələ gəlmək

  Полностью »
 • OYUN

  is. 1. Əylənmək və vaxt keçirmək üçün bir neçə adam (əsasən uşaq) arasında icra olunan müxtəlif növlü əyləncə, məşğələ

  Полностью »
 • OYUN-OYUNCAQ

  top. Müxtəlif oyuncaq( lar). Edison uşaqlıq vaxtını başqa uşaqlar kimi yalnız oyun-oyuncaq ilə keçirməmişdi

  Полностью »
 • OYUNBAZ

  is. 1. Gülməli oyunlar çıxarıb başqalarını güldürən adam; hoqqabaz, oyun çıxaran, masqaraçı. Adamlar özlərinə məzəli təlxək, oyunbaz, ya dəli düzəldib

  Полностью »
 • OYUNBAZXANA

  is. Keçmişdə ruhanilərin və mürtəcelərin teatra verdikləri təhqiramiz ad. [Qafar:] …Səni teatra aparım? Oyunbazxanaya? S

  Полностью »
 • OYUNBAZLIQ

  is. 1. Müxtəlif gülməli oyunlar göstərmə; hoqqabazlıq. Məclis arəstə, ortalıqda bir sandıqça, içi dolu ilan, ilanları göstərib dərvişlər başladılar oy

  Полностью »
 • OYUNCAQ

  is. 1. Uşaqların oynayıb əylənməsi üçün düzəldilmiş hər cür şey. Uşaq oyuncağı. Oyuncaq mağazası. – Sarı o biri otaqdan oyuncaqlarla əyləndirib saxlad

  Полностью »
 • OYUNÇU

  is. 1. Hər hansı oyunda iştirak edən adamlardan hər biri. Oyunçular sıraya düzüldülər. Məşqçinin oyunçulara göstərişi

  Полностью »
 • OZAN

  is. 1. qəd. El şairi, aşıq. [Elçin:] Bu cəngavər ozanın yarasını bağlayın tez! M.Hüseyn. Nə ozan var, nə yazan, nə şaman hey… Qoca Türkün düşdüyü dərd

  Полностью »
 • OZANLAMA

  “Ozanlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • OZANLAMAQ

  f. köhn. Uzunçuluq etmək, çərənçilik etmək

  Полностью »
 • OZANLIQ

  is. Ozanın işi, peşəsi; aşıqlıq

  Полностью »
 • OZON

  [yun. ozo – ətir saçıram] Oksigenin dəyişilmiş şəkli olub, qüvvətli oksidləşdirici və zərərsizləşdirici xassəyə malik qaz

  Полностью »
 • OZONÁTOR

  [yun.] Havanı ozonlaşdırmaq (təmizləmək) üçün cihaz

  Полностью »
 • OZONLAŞDIRMA

  “Ozonlaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • OZONLAŞDIRMAQ

  f. 1. kim. Ozona çevirmək. 2. Ozonla təmizləmək. Suyu ozonlaşdırmaq. Havanı ozonlaşdırmaq

  Полностью »
 • OZONLAŞMA

  “Ozonlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • OZONLAŞMAQ

  f. 1. kim. Ozona çevrilmək. 2. Ozonla təmizlənmək

  Полностью »
 • Ö

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi ikinci hərfi. // “Ö” hərfi ilə işarə olunan saitin adı

  Полностью »
 • ÖC

  is. İntiqam. [Tərxan:] Qaynayır qəlbimin içində öcüm; Bilirəm, çatmaz o nəhəngə gücüm. A.Şaiq. □ Öc almaq – intiqam almaq

  Полностью »
 • ÖCƏŞKƏN

  sif. Öcəşməyi, sürtüşməyi sevən, mübahisə etməyi sevən. Öcəşkən adam

  Полностью »
 • ÖCƏŞKƏNLİK

  is. Öcəşməyi adət etmiş adamın xasiyyəti. Öcəşkənlik yaxşı şey deyil

  Полностью »
 • ÖCƏŞMƏ

  “Öcəşmək”dən f.is. [Vaqif Şahnisəyə:] Xülasə, gecə-gündüz bu xanların bir-biri ilə öcəşməsindən heç başımız ayazımır

  Полностью »
 • ÖCƏŞMƏK

  f. Çəkişmək, sataşmaq, sürtüşmək, mübahisə etmək, tutaşmaq. [Rzaqulu:] Qoy o məni yaxşı tanısın, mənə öcəşməsin, xataya salmasın… N

  Полностью »
 • ÖD

  is. 1. Qara ciyərin ifraz etdiyi sarıyaşıl rəngli acı maye. □ Öd kisəsi – qara ciyərdə olan və öd ifraz edən kisəyəoxşar orqan; ödlük

  Полностью »
 • ÖDDƏK

  sif. məh. Qorxaq

  Полностью »
 • ÖDƏK

  is. məh. Ödənməli plan, qaytarılmalı olan pul; borc. [Əlləzoğlu:] Mən bu qədər ödəyin altından necə çıxacağam? İ

  Полностью »
 • ÖDƏMƏ

  “Ödəmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÖDƏMƏK

  f. 1. Başqasından aldığı, yaxud borc etdiyi şeyi qaytarmaq, vermək. Həsən çəkmə pulunu iki aya qədər ödəyə biləcək idi

  Полностью »
 • ÖDƏNİLMƏ

  “Ödənilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÖDƏNİLMƏK

  “Ödəmək”dən məch. Borc ödənildi. Bütün ehtiyaclar ödənildi. – Məcəllə hökmüylə xatırlanan borc; Yaxşıdır min dəfə ödənilməsə

  Полностью »
 • ÖDƏNİŞ

  is. 1. Ödənmə işi; ödənmə. Borcun ödənişi. 2. Yerinə yetirilmə. Planın ödənişi

  Полностью »
 • ÖDƏNMƏ

  “Ödənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÖDƏNMƏK

  bax ödənilmək. Borc ödəndi

  Полностью »
 • ÖDƏYİŞ

  is. Borcunu vermə, ödəmə

  Полностью »
 • ÖDLÜK

  is. bax öd kisəsi (“öd”də)

  Полностью »
 • ÖDÜL

  is. Mükafat, priz

  Полностью »
 • ÖDÜNC

  is. Əvəzi eyni və ya bənzər şeylə verilmək (qaytarılmaq) şərtilə alınan şey (əsasən pul); borc

  Полностью »
 • ÖFKƏ

  is. 1. Ağ ciyər. 2. dan. Hirs, qəzəb, hiddət. ◊ Öfkən (öfkəsi) yansın! – qarğış məqamında işlədilir. Səni görüm, öfkən yansın

  Полностью »
 • ÖFKƏLƏNMƏ

  “Öfkələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÖFKƏLƏNMƏK

  f. Hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək, hiddətə gəlmək

  Полностью »
 • ÖFKƏLİ

  sif. 1. Ürəkli, qorxmaz, cəsarətli, ciyərli. Öfkəli oğlan. 2. dan. Hirsli, qəzəbli, hiddətli, acıqlı

  Полностью »