Толковый словарь азербайджанского языка

 • RƏBB

  is. ər. Allah, Tanrı. [Sona] sonra “ah rəbbim!” – deyə taxtın üstə yıxıldı. N.Nərimanov. □ Ya rəbb! – Allaha müraciət: ay Allah! İnsandan insana körpü

  Полностью »
 • RƏBİÜLAXİR

  is. [ər.] Hicri qəməri ərəb təqviminin dördüncü ayı

  Полностью »
 • RƏBİÜLƏVVƏL

  is. [ər.] Hicri qəməri ərəb təqviminin üçüncü ayı

  Полностью »
 • RƏBT

  is. [ər.] 1. Bağlama, ilişdirmə. □ Rəbt etmək – bağlamaq, ilişdirmək, əlaqələndirmək. İki sözü bir-birinə rəbt edə bilmir

  Полностью »
 • RƏCƏB

  is. [ər.] Hicri qəməri ərəb təqviminin yeddinci ayı. Getdi rəcəb, indi də şəban gəlir; Cisminə kor mollaların can gəlir

  Полностью »
 • RƏCƏZ

  is. [ər.] klas. 1. Əruz vəznində olan şeir formalarından birinin adı. 2. Döyüş və güləşmədən əvvəl pəhləvanların üz-üzə durub oxuduqları şeir

  Полностью »
 • RƏD

  is. [ər.] köhn. Göy gurultusu

  Полностью »
 • RƏDD

  is. [ər.] Ləpir, ayaq yeri, iz. Sabah olan kimi hər üç pəhləvan yola düşüb, qanın rəddi ilə düz zülmət quyusunun başına gəldilər

  Полностью »
 • RƏDD₁

  is. [ər.] Qəbul etməmə, yox cavabı vermə, mənfi cavab vermə. [Cavanşir:] Sasani qoşunlarının sərkərdəsi Bəhrama rədd cavabı verilsin! M

  Полностью »
 • RƏDDEDİLMƏZ

  sif. Rədd edilə bilməyən; əsaslı, sübutlu. Rəddedilməz dəlil

  Полностью »
 • RƏDİF

  is. [ər.] ədəb. Hər beytin axırında qafiyədən sonra təkrar edilən söz və ya söz birləşməsi. M.V.Vidadinin “Gəl çəkmə cahan qeydini sən, can belə qalma

  Полностью »
 • RƏDİFLİ

  sif. ədəb. Rədifi olan, rədiflə qurtaran. Sabirin “Oxutmuram, əl çəkin!” rədifli şeri

  Полностью »
 • RƏF₂

  is. [ər.] Qaldırma, aradan götürmə, rədd etmə, ləğv etmə, yox etmə. Ən əvvəl lazım olan budur ki, öz ehtiyacatımızı dürüst bilib, tədriclə bunların rə

  Полностью »
 • RƏF₁

  is. [ər.] Qab-qacaq və s. düzmək üçün evin divarına və ya şkafa şaquli vəziyyətdə vurulan taxta parçası, yaxud divar tikiləndə qoyulan şaquli çıxıntı

  Полностью »
 • RƏFAQƏT

  is. [ər.] Yoldaşlıq, dostluq. Yox ikən sənlə bir rəfaqətimiz; Nərədəndir bu rütbə hörmətimiz?! M.Ə.Sabir

  Полностью »
 • RƏFEDİCİ

  sif. Rəf edən, aradan qaldıra bilən, öhdəsindən gələ bilən. Məktəb elmli, bilikli, məişətin ehtiyacatını rəfedici … adamlar yetirə bilməyir

  Полностью »
 • RƏFƏTƏ

  is. Çörəyi təndirə yapmaq üçün alət. Üzü pörtmüş şatır oxlovçunun verdiyi xəmiri əlindəki rəfətənin üstünə yayıb təndirə yapırdı

  Полностью »
 • RƏFİQ

  is. [ər.] Yoldaş, dost, arqadaş. Yarım saatdan sonra neçə nəfər köhnə rəfiqlərlə Şaban daxil oldu. Ə

  Полностью »
 • RƏFİQANƏ

  zərf və sif. [ər. rəfiq və fars. …anə] Yoldaşcasına, dostcasına. Rəfiqanə hərəkət. – [Müəllif:] Bir azdan sonra biz rəfiqanə söhbət edirdik

  Полностью »
 • RƏFİQƏ

  is. [ər.] 1. Qız və ya qadının qız və ya qadın yoldaşı. Vəfalı Hüsniyyə rəfiqəsinin yanını kəsdirib, sübhə qədər gözlərini yummadı

  Полностью »
 • RƏFİQƏLİK

  bax bacılıq 2-ci mənada. [Ziba:] Çiçəyi bir ana qəlbi ilə tərbiyə etsəm, … Həlimənin qabağında öz rəfiqəlik borcumu ödəmərəmmi? S

  Полностью »
 • RƏFİQLİK

  is. Yoldaşlıq, arqadaşlıq, dostluq

  Полностью »
 • RƏFTAR

  is. [fars.] Birisinə və ya bir şeyə qarşı göstərilən münasibət, davranış, hərəkət tərzi. Yaxşı rəftar

  Полностью »
 • RƏĞBƏT

  [ər.] is. Meyil, təvəccöh. Hazırda həm iqbal, həm də məmləkət xalqının rəğbəti Qızıl Arslanın tərəfindədir

  Полностью »
 • RƏĞBƏTLƏNDİRMƏ

  “Rəğbətləndirmək” dən f.is

  Полностью »
 • RƏĞBƏTLƏNDİRMƏK

  f. Özünə cəlb etmək, istətmək, rəğbət hissi oyatmaq. Uşağı rəğbətləndirmək

  Полностью »
 • RƏĞBƏTLİ

  sif. Rəğbət hissi oyadan, xoşa gələn; yaxşı, abırlı. Rəğbətli geyim

  Полностью »
 • RƏĞMƏN

  qoş. …baxmayaraq, …əksinə (olaraq); …isə də, …diyi (duğu) halda; amma, yenə də. Aslan, Mənsurun elmə həvəskar olmağına rəğmən onu oxutdururdu

  Полностью »
 • RƏHAVİ

  is. [fars.] Klassik musiqidə muğam adı

  Полностью »
 • RƏHBƏR

  is. [fars.] 1. Hər hansı bir ictimai hərəkatın, partiyanın, sinfin ideoloqu, siyasi başçısı, yolgöstərəni

  Полностью »
 • RƏHBƏRLİK

  is. Bir işin başında durma, yol göstərmə. Partiyanın rəhbərliyi.□ Rəhbərlik etmək – başçılıq etmək, bir işin başında durmaq, yol göstərmək

  Полностью »
 • RƏHM

  is. [ər.] Acıma, yazığı gəlmə, ürəyi yanma; mərhəmət. Şahın zülmü yüz olar; Rəhmini görən olmaz. (Bayatı)

  Полностью »
 • RƏHMDİL

  sif. [ər. rəhm və fars. dil] Ürəyi rəhmli, ürəyinazik, ürəyiyumşaq. Qaraca qızın ürəkyandırıcı faciəsindən rəhmdil Piri kişi xeyli qəmgin oldu

  Полностью »
 • RƏHMDİLLİ

  sif. [ər. rəhm və fars. dil] Ürəyi rəhmli, ürəyinazik, ürəyiyumşaq. Qaraca qızın ürəkyandırıcı faciəsindən rəhmdil Piri kişi xeyli qəmgin oldu

  Полностью »
 • RƏHMDİLLİK

  is. Ürəyinaziklik, mərhəmətlilik, rəhmlilik, şəfqətlilik. Kürdüstan dağlarında bəslənmiş elmsiz, tərbiyə görməmiş bir qızda bu qədər rəhmdilliyə … hey

  Полностью »
 • RƏHMƏT

  is. [ər.] klas. 1. Yazığı gəlmə, rəhm etmə, mərhəmət. 2. məc. Nemət, bərəkət mənasında. Alqış sənə, ey zəhmət; Dünyaya saçan rəhmət; Sənsən bu əməklər

  Полностью »
 • RƏHMƏTLİK

  is. 1. Adı çəkilməyərək nəzərdə tutulan ölmüş şəxs; mərhum. Rəhmətlik məni çox istərdi, çünki məndən savayı bir özgə övladı yox idi

  Полностью »
 • RƏHMKAR

  sif. [ər. rəhm və fars. …kar] Rəhmli. [Şah Abbas] çox rəhmkar şahdır. “Qurbani”

  Полностью »
 • RƏHMSİZ

  sif. və zərf Rəhm bilməyən; mərhəmətsiz, insafsız, amansız. Rəhmsiz adam. Rəhmsiz baxışlar. – Jandarmların rəhmsiz sifəti, çapqın, talan, qanlı xəncər

  Полностью »
 • RƏHMSİZLİK

  is. Mərhəmətsizlik, amansızlıq, insafsızlıq. Rəhmsizlik etmək

  Полностью »
 • RƏHN

  is. [ər.] 1. Girov. Onun bütün əmlakı rus bankının rəhnindədir. M.S.Ordubadi. [Hacı Vəli:] Evində iki otaq dolusu rəhn qoyulmuş şeylər var idi

  Полностью »
 • RƏHNÜMA

  is. [fars.] klas. Yolgöstərən, bələdçi. Ümmətin rəhnüması tərbiyədir; Millətin pişvası tərbiyədir. M

  Полностью »
 • RƏXNƏ

  is. [fars.] 1. Yıxıq, dağınıq yer, çökmüş yer. 2. məc. Zərər, ziyan. □ Rəxnə salmaq – çaxnaşma salmaq, qarma-qarışıqlıq salmaq, vəlvələ qopartmaq

  Полностью »
 • RƏXNƏLƏNMƏ

  “Rəxnələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • RƏXNƏLƏNMƏK

  f. Dağılmaq, sökülmək; kökündən sarsılmaq, ziyan çəkmək

  Полностью »
 • RƏXNƏLƏNMİŞ

  f.sif. Sökülmüş, dağılmış, kökündən sarsılmış; ziyan görmüş. Rəxnələnmiş həsarü divarı; Səqfi çökmüş, qədimi asarı

  Полностью »
 • RƏXT

  is. [fars.] köhn. 1. Minik atına lazım olan şeylər. [Heydər bəy:] Əmiraslan bəyin övladı genə dünən də Ağcabədi bazarında dədələri osmanlıda qəsb etdi

  Полностью »
 • RƏXTXAB

  is. [fars.] Yataq, yorğan-döşək. Güləndam rəxtxab götürüb getdi balaca otağa. Ə.Haqverdiyev. Axund o biri otağa girəndən sonra barmaqlarının ucunda ye

  Полностью »
 • RƏİS

  is. [ər.] İdarə edən, rəhbərlik edən, başçılıq edən adam. Milis rəisi. Sex rəisi. – [Çeşməkli kişi:] Mən bu tikintinin rəisini axtarıram

  Полностью »
 • RƏİSLİK

  is. Rəis vəzifəsi; başçılıq, rəhbərlik

  Полностью »