Толковый словарь азербайджанского языка

 • SÜBH

  is. [ər.] Səhər erkən çağı, günün başlanğıcı, günün ilk saatları; səhər, sabah. Sübh tezdən. Sübh saat beşdə

  Полностью »
 • SÜBH-ŞAM

  [ər. sübh və fars. şam] klas. bax səhər-axşam

  Полностью »
 • SÜBUT

  is. [ər.] Hər hansı bir şeyin həqiqiliyini, düzlüyünü göstərən fakt, mülahizə, müddəa, dəlil. [Almaz:] [Kəndin ağalarının] əlində sübut var

  Полностью »
 • SÜBUTLU

  sif. Sübutu, dəlili olan

  Полностью »
 • SÜBUTSUZ

  sif. Heç bir sübutu, dəlili olmayan, sübut edilə bilməyən. Sübutsuz ittiham. Sübutsuz iddialar

  Полностью »
 • SÜBUTSUZLUQ

  is. Heç bir dəlili, sübutu olmama, sübut edilə bilməyən şeyin halı

  Полностью »
 • SÜD

  is. 1. Balalarını yedirib bəsləmək üçün qadınların və məməli heyvanların məmələrindən gələn ağ, qidalı maye

  Полностью »
 • SÜDAŞI

  is. Südlüsıyıq, südlüaş

  Полностью »
 • SÜDÇÜ

  is. 1. Südsatan adam. Oba içində gəzinirdim. O gün südçülərdən biri şəhərə çox tez qayıtmışdı. A.Şaiq

  Полностью »
 • SÜDÇÜLÜK

  is. 1. Südçünün işi, peşəsi. Südçülük eləmək. 2. Süd məhsulları hazırlama. Südçülüyün inkişafı

  Полностью »
 • SÜDDAN

  is. Süd tökmək üçün qab

  Полностью »
 • SÜDDAŞ

  sif. Eyni anadan süd əmən uşaqlardan hər biri; süd qardaşı (bacısı)

  Полностью »
 • SÜDƏCƏR

  sif. Bir-birinin dalınca doğulan. Südəcər uşaqlar. – [Pəri nənə:] [Hümmətin] bir böyük külfəti vardır

  Полностью »
 • SÜDƏMƏR

  sif. 1. Döş əmən, süd əmən; körpə, çağa. [Ceyran:] Qucağındakı südəmər uşağını nə etsin? S.Hüseyn. …[Fotoqraf] südəmər uşaq tutan qadın gördükdə diksi

  Полностью »
 • SÜDXANA

  is. 1. Süd məhsulları hazırlanan və saxlanılan yer, bina. Heyvandarlıq fermalarında tikilən köməkçi binalar: yem sexi və ya yem mətbəxi, qüvvətli yeml

  Полностью »
 • SÜDQABI

  is. Süd tökmək üçün qab

  Полностью »
 • SÜDLƏYƏN

  is. bot. İçində süd kimi ağ maye olan bitki növü

  Полностью »
 • SÜDLÜ

  sif. 1. Yaxşı süd verən, südü çox olan. Südlü inək. Südlü qoyun. 2. Südlə bişirilmiş, südlə hazırlanmış, südlə qarışıq

  Полностью »
 • SÜDLÜAŞ

  bax südlüplov. Aşpaz aşpazlığını artırıb, südlüaşa soğan doğrayır. (Məsəl)

  Полностью »
 • SÜDLÜK

  is. Süd vermək üçün yetişdirilən, südverən, sağmal. Südlük cins

  Полностью »
 • SÜDLÜLÜK

  is. Ev heyvanlarının bu və başqa miqdarda südvermə qabiliyyəti. Heyvanların yüksək südlülüyü. Bu inək öz südlülüyü cəhətdən başqalarından fərqlənir

  Полностью »
 • SÜDLÜPLOV

  is. Südlə hazırlanan plov; südlüaş. Südlüplov yeyildikdən sonra süfrə yığılır. H.Sarabski. [Ramazan] nahar üçün hazırlanmış südlüplovu ləzzətlə yeyib,

  Полностью »
 • SÜDLÜSIYIQ

  is. Südlə düyüdən hazırlanan duru xörək; südaşı. Nəriman əllərini yuyub otağa girəndə, anası onun qabağına bir boşqab südlüsıyıq qoydu

  Полностью »
 • SÜDSATAN

  bax südçü

  Полностью »
 • SÜDUR

  sif. [ər.] köhn. Zahir olma, hasil olma, çıxma, baş vermə

  Полностью »
 • SÜDVERƏN

  bax südlü 1-ci mənada. Südverən inək

  Полностью »
 • SÜDYOLU

  bax kəhkəşan

  Полностью »
 • SÜFLƏ

  sif. [fars.] köhn. Deşilmiş, dəlinmiş

  Полностью »
 • SÜFRƏ

  is. 1. Yemək stolunun üstünə, yaxud yerə salınan xüsusi parçadan tikilmiş örtük. Kətan süfrə. Tikməli süfrə

  Полностью »
 • SÜXUR

  is. [ər. “səxr” söz. cəmi] Yer qabığının tərkib hissəsini təşkil edən, müəyyən dərəcədə sabit tərkibli mineral

  Полностью »
 • SÜİ́TA

  [fr.] Ümumi bədii qayə və ya proqram cəhətdən eyni olan bir neçə müstəqil hissədən ibarət musiqi əsəri

  Полностью »
 • SÜJÉT

  [fr. sujet] 1. Ədəbiyyatda: əsərdə iştirak edən surətlərin xarakterlərini açıb göstərən və əsərin əsas konflikti ilə bağlı olan hadisələrin məcmusu; m

  Полностью »
 • SÜKAN

  is. [ər.] 1. Gəmidə, avtomobildə, təyyarədə və s.-də istənilən istiqamətə yönəlmək üçün hərəkəti idarə edən qurğu

  Полностью »
 • SÜKANÇI

  is. 1. Gəmidə sükanı idarə edən dənizçi. 2. məc. Rəhbər, başçı, idarə edən. [Almaz:] Bir də, yoldaşlar, sovet sədri kənddə ictimai işlərin sükançısı o

  Полностью »
 • SÜKUN

  is. [ər.] klas. Sakitlik, asayiş, aram, iztirabsızlıq. Qurd-quş dəxi girmiş aşiyanə; Çökmüş də ağır sükun cahanə

  Полностью »
 • SÜKUNƏT

  is. [ər.] 1. Sakitlik, aram, asayiş, rahatlıq. Yandıraram sükutu da, sükunəti də; Qəlbimi alovlandıran yaşamaq-yaratmaq gözüylə

  Полностью »
 • SÜKUT

  is. [ər.] 1. Susma, danışmama, dinməmə. // Sakitlik. Bir qədər sükutdan sonra Tahir söhbətin mövzusunu dəyişdi… M

  Полностью »
 • SÜQUT

  is. [ər.] Düşmə, aşağı enmə, yıxılma, dağılma. Təhkimçilik üsulunun süqutu. Roma imperiyasının süqutu

  Полностью »
 • SÜLALƏ

  is. [ər.] Qohumluq və varislik hüququna əsasən taxtda ardıcıl surətdə birbirini əvəz edən, eyni soydan olan padşahlar, hökmdarlar sırası

  Полностью »
 • SÜLB₂

  sif. [fars.] köhn. 1. Bərk, sərt, qatı. 2. Hissiz, heç nədən təsirlənməyən

  Полностью »
 • SÜLB₁

  is. [ər.] köhn. Sülalə, nəsil

  Полностью »
 • SÜLEYMANİ

  is. [ər.] Güclü zəhər; dezinfeksiya vasitəsi kimi boya istehsalında və s.-də işlədilən ağ toz

  Полностью »
 • SÜLƏNMƏ

  “Sülənmək”dən f.is

  Полностью »
 • SÜLƏNMƏK

  f. Daima yemək ardınca düşmək, yemək axtarmaq, yemək olan yerə getmək; sümsünmək (əsasən it haqqında, ya da təhqir, söyüş mənasında adam haqqında)

  Полностью »
 • SÜLH

  is. [ər.] 1. Barış, əmin-amanlıq, dinclik, sakitlik. Sülh uğrunda mübarizə. – …Silahını bağrına basmış döyüşçülərin gözündə əbədi sülhün işıqları yanı

  Полностью »
 • SÜLHPƏRVƏR

  sif. [ər. sülh və fars. …pərvər] bax sülhsevər. [Bağır xan:] Biz düşmənin sülh təklifini qəbul etməklə, sülhpərvər dünyanın məhəbbətini daha artıq qaz

  Полностью »
 • SÜLHSEVƏR

  sif. və is. Sülh tərəfdarı, xalqlar arasında sülh olmasını istəyən (adam), sülhpərvər. Sülhsevər siyasət

  Полностью »
 • SÜLÜGƏN

  is. Tərkibində qurğuşun olan mineral. // Qırmızı-narıncı və ya qırmızıqəhvəyi rəngində boya

  Полностью »
 • SÜLÜK

  is. Baldırı koğuş bitkilərin (qarğının və s.-nin) təzə göyərmiş gövdəsi. Qarğı sülüyü. Qanqal sülüyü

  Полностью »
 • SÜMSÜ

  is. Quşları aldadıb tutmaq üçün onların səsini yamsılayan ovçu aləti. [Kərim baba:] Sümsü quş kimi oxuyur, bununla qızılbaş balası tutarlar, – dedi

  Полностью »