Толковый словарь азербайджанского языка

 • SƏADƏT

  is. [ər.] 1. Həyatda ən yüksək məmnunluq hissi; bir şəxsin hər hansı bir şeydən duyduğu dərin məmnunluq və sevinc hissi; xoşbəxtlik

  Полностью »
 • SƏADƏTLİ

  sif. Xoşbəxt, bəxtiyar, məsud, uğurlu. Səadətli günlər. Səadətli gələcək. – Hər quşun olmaz səadətli hümatək kölgəsi

  Полностью »
 • SƏADƏTSİZ

  sif. Bəxtsiz, bədbəxt, uğursuz. Sözün şənində şöhrət var, bu məna qəflətən solmaz; Çiçəksiz, sözsüz, insansız, səadətsiz bahar olmaz! S

  Полностью »
 • SƏADƏTSİZLİK

  is. Bəxtsizlik, bədbəxtlik, uğursuzluq

  Полностью »
 • SƏBA

  is. [ər.] şair. Səhər əsən xəfif yel; meh. Səba, əhvalımı bir-bir; Varıb ol yarə ərz eylə. M.V.Vidadi

  Полностью »
 • SƏBA YELİ

  is. [ər.] şair. Səhər əsən xəfif yel; meh. Səba, əhvalımı bir-bir; Varıb ol yarə ərz eylə. M.V.Vidadi

  Полностью »
 • SƏBAT

  is. [ər.] Axıra qədər sözünün üstündə durma, iqrarında möhkəm olma; dəyanət, sabitlik, davamlılıq, möhkəmlik, mətanət, əzm

  Полностью »
 • SƏBATLA

  zərf Mətanətlə, dözümlə, möhkəmliklə, səbat göstərərək

  Полностью »
 • SƏBATLI

  sif. Sözünün üstündə duran, iqrarında möhkəm olan; dəyanətli, mətanətli, möhkəm, əzmli. Səbatlı tələbə

  Полностью »
 • SƏBATSIZ

  sif. Sözünün, qərarının üstündə durmayan, sabit olmayan, möhkəm olmayan, mətanət göstərməyən; mütərəddid, dəyanətsiz

  Полностью »
 • SƏBATSIZLIQ

  is. Sözünün, qərarının üstündə durmama; dəyanətsizlik, qərarsızlıq

  Полностью »
 • SƏBƏB

  is. [ər.] 1. Bir şeyin, hadisənin baş verməsini şərtləndirən başqa hadisə, şərait. Nöqsanların səbəbi

  Полностью »
 • SƏBƏBKAR

  is. [ər. səbəb və fars. …kar] Bir şeyə səbəb olan, bais olan adam; təqsirkar. [Şəhrəbanu xanım:] Bəli, dəxi necə edək, Allah səbəbkara bəla versin! M

  Полностью »
 • SƏBƏBKARLIQ

  is. Səbəbkar olma, bais olma; təqsirlilik

  Полностью »
 • SƏBƏBLİ

  sif. Müəyyən səbəbi olan, üzürlü

  Полностью »
 • SƏBƏBSİZ

  sif. və zərf Heç bir səbəb olmadan, heç bir əsas olmadan, nahaq yerə. Səbəbsiz işdən qalmaq. Səbəbsiz gülmək

  Полностью »
 • SƏBƏT

  is. İçinə meyvə, göyərti və s. yığmaq üçün qarğıdan, qamışdan və s.-dən hörülən uzunsov zənbil. Bir səbət üzüm

  Полностью »
 • SƏBƏT-SƏBƏT

  zərf Səbətlərlə, səbətlər dolusu. Səbət-səbət üzüm. Səbət-səbət gilas. – Edqar … səbət-səbət meyvə daşıyan … ərəbləri qonağından gizlədə bilməmişdi

  Полностью »
 • SƏBƏTCİK

  is. Balaca səbət

  Полностью »
 • SƏBƏTÇİ

  is. Səbətdə gəzdirib şey satan adam

  Полностью »
 • SƏBƏTTOXUYAN

  is. Peşəkar səbət toxuyan

  Полностью »
 • SƏBİ

  is. [ər.] 1. Məğlub edilmiş tərəfdən əsir tutulub satılan adam. 2. Həddi-büluğa çatmamış oğlan; gənc, uşaq

  Полностью »
 • SƏBİR

  is. [ər.] 1. Xoşagəlməz, acı, haqsızlıq kimi üzücü hallar qarşısında səsini çıxarmadan onların keçib-getməsinə dözmə, təhəmmül etmə

  Полностью »
 • SƏBİR₂

  is. Asqırma, asqırtı, asqırıq. ◊ Səbir gətirmək – asqırmaq. Tək səbir, cüt səbir – xalq arasında: guya bir dəfə asqırma nəhslik, uğursuzluq; cüt asqır

  Полностью »
 • SƏBİR-ARAM

  bax səbir-qərar. Səbir-aramı qalmamaq. [Əbülhəsənbəy:] Səbrim-aramım yox idi, çünki yoldaşları böyük təhlükə gözləyirdi

  Полностью »
 • SƏBİR-QƏRAR

  is. Səbir, təmkin, hövsələ, təhəmmül. Ey sevdiyim, səndən cüda düşəli; Nə səbrü qərarım, nə taqətim var

  Полностью »
 • SƏBİRLİ

  sif. Səbri olan, səbir edən, təlaş və məyusluq və ya hövsələsizlik göstərməyib mətanətlə dözən, dözümlü

  Полностью »
 • SƏBİRSİZ

  1. sif. Səbri olmayan, hövsələsiz, dözümsüz, tələsən. Səbirsiz adam. 2. bax səbirsizliklə (“səbirsizlik”də)

  Полностью »
 • SƏBİRSİZLƏNMƏ

  “Səbirsizlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • SƏBİRSİZLƏNMƏK

  f. Özünü saxlaya bilməyib haldan çıxmaq, səbirsizlik göstərmək, səbirsiz olmaq, hövsələdən çıxmaq. Gündə bir dəfə qəzet idarəsinə baş çəkən Müsyö Qame

  Полностью »
 • SƏBİRSİZLİK

  is. 1. Səbri olmama, səbir edə bilməmə, bir yerdə aram tapa bilməmə, hövsələsizlik, qərarsızlıq. Oğul, səbirsizlik adama həmişə ziyan verər

  Полностью »
 • SƏBRÜ QƏRAR

  is. Səbir, təmkin, hövsələ, təhəmmül. Ey sevdiyim, səndən cüda düşəli; Nə səbrü qərarım, nə taqətim var

  Полностью »
 • SƏBT

  is. [ər.] : səbt etmək – qeyd etmək, yazmaq. Od tutar kağızlar, alışar qələm; Səbt etsələr hər tumara dərdimi

  Полностью »
 • SƏBUHİ

  sif. [ər.] Səhərə aid olan, sübhə mənsub olan

  Полностью »
 • SƏBZƏ

  is. [fars.] 1. Əla kişmiş növü. Süfrədə tut qurusu, miyanpur, innab, ləbləbi, kişmiş, səbzə, alma, portağal da olardı

  Полностью »
 • SƏBZƏLİ

  sif. Tərkibində səbzi (göyərti) olan; göyərtili. Səbzəli qovurma

  Полностью »
 • SƏBZƏVAT

  [fars. səbzə və ər. …at] Müxtəlif göyərtilər (səbzilər), göy-göyərti. [Koroğlu] ətrafa göz gəzdirib baxdı ki, yanında bir səbzəvat dükanı var

  Полностью »
 • SƏBZƏVATÇI

  is. Səbzi (göyərti) yetişdirib satan adam; göyərtiçi

  Полностью »
 • SƏBZƏVATÇILIQ

  is. Səbzi (göyərti) əkib satmaqla məşğul olma; göyərtiçilik. Səbzəvatçılıq etmək

  Полностью »
 • SƏBZİ

  is. 1. Göyərti. Yeməklər yenə də düyü, ət, toyuq, yumurta və səbzilərdən bişirilmiş Təbriz xörəkləri idi

  Полностью »
 • SƏBZİQOVURMA

  is. Göyərti ilə ətdən bişirilən qovurma. Plovu səbziqovurma ilə yemək. – Usta qatıq kasasını … səbziqovurmanın üstünə töküb ağız ləzzəti ilə yedi

  Полностью »
 • SƏBZİQOVURMALI

  sif. Xuruşu səbziqovurma olan. Səbziqovurmalı plov

  Полностью »
 • SƏBZİQOVURMALIQ

  sif. Səbziqovurma bişirməyə yarar. Səbziqovurmalıq ət. Səbziqovurmalıq göyərti

  Полностью »
 • SƏBZİYYAT

  [fars. səbzi və ər. …iyyat] bax səbzəvat. Yolun bir tərəfində müsəlmanlar səbziyyat əkirdilər. Ə.Haqverdiyev

  Полностью »
 • SƏCCADƏ

  is. [ər.] din. Mömin müsəlmanların namaz qılanda istifadə etdikləri kiçik xalça və ya parçadan tikilmiş döşənək; canamaz

  Полностью »
 • SƏCDƏ

  is. [ər.] din. Namazda alını möhürə söykəyib, Quranın bəzi ayələrini oxuyarkən alnını ona söykəyib dua oxuma

  Полностью »
 • SƏCİYYƏ

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir şeyin və ya hadisənin başqalarından fərqləndirən xüsusiyyəti; xarakter. Hadisənin səciyyəsi

  Полностью »
 • SƏCİYYƏLƏNDİRMƏ

  “Səciyyələndirmək” dən f.is

  Полностью »
 • SƏCİYYƏLƏNDİRMƏK

  f. Bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərini vermək, göstərmək. // Bir şəxsin və ya şeyin fərqləndirici xüsusiyyətini təşkil etmək

  Полностью »
 • SƏCİYYƏLƏNMƏ

  “Səciyyələnmək”dən f.is

  Полностью »