Словарь синонимов азербайджанского языка

 • GÖDƏK

  qısa — balaca — alçaq

  Полностью »
 • GÖDƏKLİK

  qısalıq — balacalıq — alçaqlıq

  Полностью »
 • GÖDƏLMƏ

  qısalma — balacalanma — daralma — kiçilmə — alçalma

  Полностью »
 • GÖDƏLMƏK

  qısalmaq — balacalanmaq — daralmaq — kiçilmək — alçalmaq

  Полностью »
 • GÖDƏN

  qarın — bətn

  Полностью »
 • GÖDƏNQULU

  qarınqulu — acgöz

  Полностью »
 • GÖDƏNLİ

  qarınlı — bətnli

  Полностью »
 • GÖNDƏRMƏ

  yollama — yönəltmə — vermə

  Полностью »
 • GÖNDƏRMƏK

  yollamaq — vermək — yönəltmək

  Полностью »
 • GÖNÜQALIN

  qanmaz — anlamaz

  Полностью »
 • GÖNÜQALINLIQ

  qanmazlıq — anlamazlıq

  Полностью »
 • GÖRKƏM

  görünüş — üz — sifət — sima

  Полностью »
 • GÖRKƏMLİ

  boylu-buxunlu — qamətli

  Полностью »
 • GÖRKƏMLİ

  məşhur — hörmətli — sanballı

  Полностью »
 • GÖRKƏMLİLİK

  boylu-buxunluluq — qamətlilik

  Полностью »
 • GÖRKƏMLİLİK

  məşhurluq — hörmətlilik — sanballılıq

  Полностью »
 • GÖRKƏMSİZ

  çirkin — yaraşıqsız — idbar

  Полностью »
 • GÖRKƏMSİZLİK

  çirkinlik — yaraşıqsızlıq

  Полностью »
 • GÖRMƏ

  duyma — sezmə — bilmə — anlama

  Полностью »
 • GÖRMƏ

  baxma — nişanlama

  Полностью »
 • GÖRMƏDƏN

  qiyabi

  Полностью »
 • GÖRMƏK

  duymaq — sezmək — bilmək — anlamaq

  Полностью »
 • GÖRMƏK

  baxmaq — nişanlamaq

  Полностью »
 • GÖRÜLMƏ

  qayırılma — hazırlanma — düzəldilmə

  Полностью »
 • GÖRÜLMƏK

  qayırılmaq — hazırlanmaq — düzəldilmək

  Полностью »
 • GÖRÜNMƏ

  açılma — ağarma — sökülmə

  Полностью »
 • GÖRÜNMƏDƏN

  xəlvəti — sezdirmədən

  Полностью »
 • GÖRÜNMƏK

  açılmaq — ağarmaq — sökülmək

  Полностью »
 • GÖRÜNÜR

  yəqin — ehtimal

  Полностью »
 • GÖRÜŞ

  yarış

  Полностью »
 • GÖRÜŞ

  qarşılaşma — rastlaşma

  Полностью »
 • GÖRÜŞ

  baxış — nəzər

  Полностью »
 • GÖRÜŞMƏK

  qarşılaşmaq — rastlaşmaq

  Полностью »
 • GÖSTƏRİŞ

  təlimat — məsləhət — izahat

  Полностью »
 • GÖSTƏRİŞ

  rəhbərlik — əmr — tapşırıq

  Полностью »
 • GÖSTƏRMƏ

  baxdırma — bildirmə

  Полностью »
 • GÖSTƏRMƏK

  baxdırmaq — bildirmək

  Полностью »
 • GÖTÜRMƏ

  alma — aparma

  Полностью »
 • GÖTÜRMƏ

  qaldırma

  Полностью »
 • GÖTÜRMƏ

  qatlaşma — dözmə

  Полностью »
 • GÖTÜRMƏK

  qatlaşmaq — dözmək

  Полностью »
 • GÖTÜRMƏK

  almaq — aparmaq

  Полностью »
 • GÖTÜRMƏK

  qaldırmaq

  Полностью »
 • GÖTÜRÜM

  iflic — ölgünlük — durğunluq

  Полностью »
 • GÖTÜRÜMLÜ

  zəkalı — fərasətli — zehinli

  Полностью »
 • GÖTÜRÜMLÜ

  dözümlü

  Полностью »
 • GÖVDƏ

  vücud — bədən — qəddi-qamət — əndam

  Полностью »
 • GÖVDƏLİ

  boylu-buxunlu — qədd-qamətli

  Полностью »
 • GÖVDƏLİ

  kök — dolğun

  Полностью »
 • GÖVDƏSİZ

  vücudsuz — bədənsiz — əndamsız

  Полностью »