Словарь синонимов азербайджанского языка

 • KEÇİD

  aşırım

  Полностью »
 • KEÇİNMƏ

  ölmə

  Полностью »
 • KEÇİNMƏ

  dolanma — yaşama — girlənmə

  Полностью »
 • KEÇİNMƏK

  dolanmaq — yaşamaq — girlənmək

  Полностью »
 • KEÇİNMƏK

  ölmək

  Полностью »
 • KEÇMƏ

  girmə — gəlmə

  Полностью »
 • KEÇMƏ

  sönmə — qaralma

  Полностью »
 • KEÇMƏ

  aşma — ötmə

  Полностью »
 • KEÇMƏK

  aşmaq — ötmək

  Полностью »
 • KEÇMƏK

  sönmək — qaralmaq

  Полностью »
 • KEÇMƏK

  girmək — gəlmək

  Полностью »
 • KEÇMİŞ

  olmuş

  Полностью »
 • KEF

  nəşə — ləzzət — zövq

  Полностью »
 • KEF

  hal — əhval

  Полностью »
 • KEF

  həvəs — meyl — könül

  Полностью »
 • KEFLƏNMƏ

  dəmlənmə — məstləşmə

  Полностью »
 • KEFLƏNMƏ

  nəşələnmə

  Полностью »
 • KEFLƏNMƏK

  dəmlənmək — məstləşmək

  Полностью »
 • KEFLƏNMƏK

  nəşələnmək

  Полностью »
 • KEFLİ

  nəşəli — zövqlü — şən

  Полностью »
 • KEFLİ

  dəm — sərxoş

  Полностью »
 • KEFLİLİK

  dəmlilik — sərxoşluq

  Полностью »
 • KEFSİZ

  xəstə — naxoş — azarlı

  Полностью »
 • KEFSİZLƏŞMƏ

  xəstələnmə — naxoşlama — azarlama

  Полностью »
 • KEFSİZLƏŞMƏK

  xəstələnmək — naxoşlamaq — azarlamaq

  Полностью »
 • KEFSİZLİK

  naxoşluq — nasazlıq

  Полностью »
 • KEY

  səfeh — sarsaq

  Полностью »
 • KEY

  ölgün — süst

  Полностью »
 • KEYFİYYƏT

  cinslik — möhkəmlik — davamlılıq

  Полностью »
 • KEYFİYYƏTLİ

  möhkəm — davamlı

  Полностью »
 • KEYFİYYƏTLİLİK

  möhkəmlik — davamlılıq

  Полностью »
 • KEYİKMƏ

  tutulma — süstləşmə — ölgünləşmə

  Полностью »
 • KEYİKMƏK

  tutulmaq — süstləşmək — ölgünləşmək

  Полностью »
 • KEYLİK

  süstlük — ölüvaylıq — unutqanlıq — diqqətsizlik — huşsuzluq

  Полностью »
 • KEYMƏ

  hissizləşmə — süstləşmə

  Полностью »
 • KEYMƏK

  hissizləşmək — süstləşmək

  Полностью »
 • KƏC

  əyri — çəp

  Полностью »
 • KƏC

  tərs — inad

  Полностью »
 • KƏCLƏŞMƏ

  tərsləşmə — inadlaşma

  Полностью »
 • KƏCLƏŞMƏK

  tərsləşmək — inadlaşmaq

  Полностью »
 • KƏCLİK

  əyrilik — çəplik

  Полностью »
 • KƏCLİK

  tərslik — inadkarlıq

  Полностью »
 • KƏDƏR

  qüssə — qəm — dərd — bəla

  Полностью »
 • KƏDƏRLƏNMƏ

  qüssələnmə — qəmlənmə — dərdlənmə

  Полностью »
 • KƏDƏRLƏNMƏK

  qüssələnmək — qəmlənmək — dərdlənmək

  Полностью »
 • KƏDƏRLİ

  qüssəli — qəmli — dərdli — bəlalı

  Полностью »
 • KƏDƏRLİLİK

  qüssəlilik — qəmlilik — dərdlilik

  Полностью »
 • KƏDƏRSİZ

  qüssəsiz — dərdsiz — qəmsiz

  Полностью »
 • KƏDƏRSİZLİK

  qüssəsizlik — dərdsizlik — qəmlilik

  Полностью »
 • KƏF

  kələk — hiylə — badalaq

  Полностью »