Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ÖPDÜRMƏK

  f. to ask / to cause smb. to kiss (d.); to allow smb. to kiss (d.)

  Tam oxu »
 • ÖPDÜRTMƏK

  f. bax öpdürmək

  Tam oxu »
 • ÖPƏN

  i. kisser

  Tam oxu »
 • ÖPMƏK

  f. to kiss (d.), to give* a kiss (i.); bir kəsin dodaqlarından ~ to kiss smb.’s lips; bir kəsin yanağından ~ to kiss smb’s cheek; bir kəsin əlini / əl

  Tam oxu »
 • ÖPÜLMƏK

  f. to be* kissed

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞ

  i. kiss; ~ göndərmək to blow* a kiss; hərarətli ~ ardent kiss; ~ vermək to allow smb. to kiss

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞDÜRMƏK

  f. to ask / to cause smb. to kiss each other

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞDÜRTMƏK

  f. bax öpüşdürmək

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞMƏK

  f. to kiss, to kiss each other / one another; Onlar görüşəndə öpüşdülər They kissed when they met

  Tam oxu »
 • ÖRDƏK

  I. i. duck; ~ çöl ördəyi wild duck II. s. duck, duck’s; ~ yumurtası duck egg; duck’s egg; ~ balası duckling; ~ yetişdirən ducker; ~ ovu ducking

  Tam oxu »
 • ÖRDƏKBURUN

  I. i. zool. duck-bill, platypus II. s. duck-billed; ~ qadın a duck-billed woman*

  Tam oxu »
 • ÖRNƏK

  i. specimen, sample, model, pattern; ~ olmaq to be* / to become* a model

  Tam oxu »
 • ÖRPƏK

  i. kerchief, scarf worn over the head

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKLİ

  s. (i.s.) with a kerchief, (i.s.) having a kerchief on

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKSİZ

  i. (i.s.) without a kerchief, (i.s.) having no kerchief on

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKSİZLİK

  i. the state of having no kerchief on

  Tam oxu »
 • ÖRT-BASDIR

  i. glossiness; concealment; receiving; ~ etmək to gloss (d.) over, to cover up (d.); çatışmazlıqları ~ etmək to cover up defects, to cover up one’s tr

  Tam oxu »
 • ÖRTDÜRMƏK

  f. to ask / to cause smb. to cover (d.) / to shut (d.)

  Tam oxu »
 • ÖRTDÜRTMƏK

  f. bax örtdürmək

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏK

  f. 1. to cover (d.); 2. (qapaqla) to root (d.); 3. to shut* (d.), to close (d.); şkafı ~ to close a cupboard; qapını ~ to close / to shut* the door; g

  Tam oxu »
 • ÖRTÜ

  i. bax örtük

  Tam oxu »
 • ÖRTÜB-BASDIRMAQ

  f. to gloss (d.) over; to cover up; cinayəti ~ to conceal all the tracks of a crime; çatışmazlıqları ~ to cover up defects

  Tam oxu »
 • ÖRTÜK

  i. 1. cover; coat; carpet; roof; blanket; qar örtüyü coat / carpet of snow; 2. (şal) shawl; (duvaq, pərdə) veil; (çarpayı üçün) bed-spread, coverlet,

  Tam oxu »
 • ÖRTÜKLÜ

  s. (i.s.) with / having a cover; (çarpayı) (i.s.) with bed-spread / coverlet; (duvaqlı) (i.s.) with / having a veil

  Tam oxu »
 • ÖRTÜKSÜZ

  s. uncovered; open; bare; (i.s.) without a veil / a cover / a shawl / a kerchief

  Tam oxu »
 • ÖRTÜKSÜZLÜK

  i. the state of being uncovered / without a cover

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLMƏK

  f. to close, to shut; to be* closed / shut / slammed; Qapı örtüldü The door (was) shut; Onun gözləri örtüldü His / Her eyes (were) shut; Pərdə örtüldü

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜ

  s. 1. covered; wrapped up; concealed; shut; ~ bazar covered market; 2. ambiguous, equivocal; Örtülü bazar dostluğu pozar ≅ Never buy a pig in a poke /

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏK

  i. bax örtük

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏKLİ

  s. bax örtüklü

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏKSİZ

  s. bax örtüksüz

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏKSİZLİK

  i. bax örtüksüzlük

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNMƏK

  f. to cover oneself, to veil oneself, to cover oneself with

  Tam oxu »
 • ÖRÜŞ

  i. pasture, (ümumi) common pasture; Naxır örüşdədir The cattle are on pasture

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRDÜCÜ

  s. (i.s.) causing cough

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRƏK

  i. cough; ~ tutmaq to have* a fit of coughing; pis / bərk ~ churchyard cough

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRMƏK

  f. 1. to cough; 2. (öskürəyi olmaq) to have* a cough; bərk / pis ~ to have* a bad cough

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRTMƏK

  f. to cause smb. to cough

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRTÜ

  i. bax öskürək

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRÜŞMƏK

  f. to cough all together

  Tam oxu »
 • ÖTƏ

  s. ~ olmaq to excel (d. in), to surpass (d.), to be* better than; ~ olmaq to be* better, to excel; dostundan ~ olmaq to excel one’s friend; müəllimind

  Tam oxu »
 • ÖTƏN

  s. past, last, previous; ~ il last / previous year; ~ qış last / previous winter; ~ həftə past / last week

  Tam oxu »
 • ÖTƏN-KEÇƏN

  i. passerby (pl. passers-by)

  Tam oxu »
 • ÖTƏRGİ

  I. s. bax ötəri I II. z. bax ötəri II

  Tam oxu »
 • ÖTƏRİ

  I. s. superficial; cursory; ~ bilik superficial knowledge; ~ yoxlama cursory inspection; ~ nəzər superficial glance II

  Tam oxu »
 • ÖTƏRİCƏ

  z. quite superficially / cursorily

  Tam oxu »
 • ÖTƏRİLİK

  i. superficiality

  Tam oxu »
 • ÖTGÜN

  s. 1. (çox yetişmiş) overripe; 2. (çox bişmiş) overcooked, overroasted; overdone

  Tam oxu »
 • ÖTGÜNLÜK

  i. the quality of being overripe / overroasted / overcooked

  Tam oxu »
 • ÖTKƏM

  I. s. 1. haughty, arrogant, supercileious; 2. bax hünərli II. z. 1. haughtily, arrogantly; 2. confidently, with confidence; ~ danışmaq to speak* with

  Tam oxu »