Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ÖVKƏLƏMƏK

  f. to rub (d.), to massage (d.), to give* a massage (to); özünü ~ to rub oneself; gözünü ~ to rub one’s eyes; üzünü ~ to rub one’s face; əllərini ~ to

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏNMƏK

  f. to be* rubbed / massaged, to give* a massage (to)

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏTDİRMƏK

  f. bax övkələtmək

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏTMƏK

  f. to ask / to cause s.o. to rub (d.) / to massage (d.)

  Tam oxu »
 • ÖVLAD

  i. child*; descendant; ~ı olmaq to give* birth to a to child*; to have* a child

  Tam oxu »
 • ÖVLADCANLILIQ

  i. philoprogenitiveness

  Tam oxu »
 • ÖVLADLI

  s. (i.s.) having a child; ~ olmaq to have* a child*

  Tam oxu »
 • ÖVLADLILIQ

  i. the state of having a child*

  Tam oxu »
 • ÖVLADPƏRƏST

  s. bax övladsevən

  Tam oxu »
 • ÖVLADPƏRƏSTLİK

  i. bax övladcanlılıq

  Tam oxu »
 • ÖVLADSEVƏN

  s. philoprogenitive, fond of one’s child

  Tam oxu »
 • ÖVLADSEVƏNLİK

  i. bax övladcanlılıq

  Tam oxu »
 • ÖVLADSEVƏR

  s. bax övladsevən

  Tam oxu »
 • ÖVLADSEVƏRLİK

  i. philoprogenitiveness

  Tam oxu »
 • ÖVLADSIZ

  s. childless, (i.s.) without a child*

  Tam oxu »
 • ÖVLASIZLIQ

  i. childlessness

  Tam oxu »
 • ÖVRƏT

  i. bax arvad I

  Tam oxu »
 • ÖVRƏTBAZ

  s. bax arvadbaz

  Tam oxu »
 • ÖVRƏTBAZLIQ

  i. bax arvadbazlıq

  Tam oxu »
 • ÖYMƏK

  f. to boast (of), to praise(d.); özünü ~ to boast (of), to swagger (about)

  Tam oxu »
 • ÖYNƏ

  i. time; once; gündə bir ~ once a day; hər ~də every time, each time, whenever; ~sini kəsmək to prevent (d

  Tam oxu »
 • ÖYNƏLİK

  i. some eatable matter for one time, smth. enough for a time

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİCİ

  s. educating, training; ~ tapşırıqlar educating exercises

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMƏK

  f. 1. to be* taught / educated / trained; 2. to be* put up to

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMİŞ

  s. trained; tamed; domesticated, (heyvan: sirkdə oynamaq üçün) performing

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏK

  s. accustomed, used; ~ olmaq to be* used / accustomed (to); Mən işləməyə öyrəncəyəm I’m accustomed to working; kənd həyatına ~ olmaq to be* used to co

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏKLİ

  s. bax öyrəncək

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİLMƏK

  f. to be* learned / studied

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞLİ

  s. accustomed (to), used (to)

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞMƏK

  f. to be* used / accustomed (to+ger.), to get* accustomed (to); O tezdən qalxmağa öyrənişib He / She is used / accustomed to rising early; Uşaq nənəsi

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏK

  f. 1. to learn* (d.), to study (d.); oxumağı ~ to learn* to read; yazmağı ~ to learn* to write; ingilis dilini ~ to learn* / to study English; dərzili

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMİŞ

  s. 1. accustomed, used; 2. trained, tamed; ~ şir a tamed lion

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏK

  f. bax öyrənişmək

  Tam oxu »
 • ÖYRƏTMƏK

  f. 1. to teach* (d., +to inf.); to train (d.), to learn* (d.), to instruct (d.); yazmağı ~ to teach* (d

  Tam oxu »
 • ÖYRƏTMƏN

  i. bax şagird I

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  i. lecture, reprimand; bir kəsə ~ vermək to reprimand smb., to lecture smb., to read* smb. a lecture, to preach to smb

  Tam oxu »
 • ÖYÜD-NƏSİHƏT

  i. bax öyüd

  Tam oxu »
 • ÖYÜDLƏMƏK

  f. to preach (to), to lecture (to), to give* a lecture, to reprimand (d.); bir kəsi ~ to lecture smb

  Tam oxu »
 • ÖYÜDÜCÜ

  s. vomitive, emetic, sickening, nauseating; ~ vasitə emetic; ~ iy sickening / nauseating smell

  Tam oxu »
 • ÖYÜDVERƏN

  i. one who reprimands

  Tam oxu »
 • ÖYÜDVERİCİ

  s. moralizing, didactic; ~ ədəbiyyat didactic literature

  Tam oxu »
 • ÖYÜMƏ

  fi. sickness, nausea; ~ hiss etmək to feel* sick

  Tam oxu »
 • ÖYÜMƏK

  f. to feel* sick; to sicken, to nauseate

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏN

  s. boastful, vainglorious; ~ kral a boastful king

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏNLİK

  i. boastfulness, vaingloriousness

  Tam oxu »
 • ÖYÜNMƏK

  f. to boast (of), to swagger (about.) to brag (of, about)

  Tam oxu »
 • ÖYÜTMƏK

  f. to make* smb. (feel) sick, to sicken (d.), to nauseate (d.); Bu məni öyüdür It makes me sick, It sickens / nauseates me

  Tam oxu »
 • ÖZ

  əv. 1. Şəxs və cinsdən asılı olaraq ingilis dili yiyəlik əvəzliklərinin isimlə işlənən formasına uyğun gəlir: Mən öz anama kömək edirəm I help my moth

  Tam oxu »
 • ÖZ-ÖZÜNƏ

  z. to himself, of oneself, in itself, independently; ~ danışmaq to speak* to oneself; to go* mad; ~ işləmək to work by itself; Maşın öz-özünə işləyir

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINA

  I. s. 1. self-willed, wilful; ~ uşaq self-willed / wilful child; 2. unwarranted; ~ (icazəsiz) axtarış unwarranted research II

  Tam oxu »