Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ÖYMƏK

  f. to boast (of), to praise(d.); özünü ~ to boast (of), to swagger (about)

  Tam oxu »
 • ÖYNƏ

  i. time; once; gündə bir ~ once a day; hər ~də every time, each time, whenever; ~sini kəsmək to prevent (d

  Tam oxu »
 • ÖYNƏLİK

  i. some eatable matter for one time, smth. enough for a time

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİCİ

  s. educating, training; ~ tapşırıqlar educating exercises

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMƏK

  f. 1. to be* taught / educated / trained; 2. to be* put up to

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMİŞ

  s. trained; tamed; domesticated, (heyvan: sirkdə oynamaq üçün) performing

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏK

  s. accustomed, used; ~ olmaq to be* used / accustomed (to); Mən işləməyə öyrəncəyəm I’m accustomed to working; kənd həyatına ~ olmaq to be* used to co

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏKLİ

  s. bax öyrəncək

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİLMƏK

  f. to be* learned / studied

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞLİ

  s. accustomed (to), used (to)

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞMƏK

  f. to be* used / accustomed (to+ger.), to get* accustomed (to); O tezdən qalxmağa öyrənişib He / She is used / accustomed to rising early; Uşaq nənəsi

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏK

  f. 1. to learn* (d.), to study (d.); oxumağı ~ to learn* to read; yazmağı ~ to learn* to write; ingilis dilini ~ to learn* / to study English; dərzili

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMİŞ

  s. 1. accustomed, used; 2. trained, tamed; ~ şir a tamed lion

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏK

  f. bax öyrənişmək

  Tam oxu »
 • ÖYRƏTMƏK

  f. 1. to teach* (d., +to inf.); to train (d.), to learn* (d.), to instruct (d.); yazmağı ~ to teach* (d

  Tam oxu »
 • ÖYRƏTMƏN

  i. bax şagird I

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  i. lecture, reprimand; bir kəsə ~ vermək to reprimand smb., to lecture smb., to read* smb. a lecture, to preach to smb

  Tam oxu »
 • ÖYÜD-NƏSİHƏT

  i. bax öyüd

  Tam oxu »
 • ÖYÜDLƏMƏK

  f. to preach (to), to lecture (to), to give* a lecture, to reprimand (d.); bir kəsi ~ to lecture smb

  Tam oxu »
 • ÖYÜDÜCÜ

  s. vomitive, emetic, sickening, nauseating; ~ vasitə emetic; ~ iy sickening / nauseating smell

  Tam oxu »
 • ÖYÜDVERƏN

  i. one who reprimands

  Tam oxu »
 • ÖYÜDVERİCİ

  s. moralizing, didactic; ~ ədəbiyyat didactic literature

  Tam oxu »
 • ÖYÜMƏ

  fi. sickness, nausea; ~ hiss etmək to feel* sick

  Tam oxu »
 • ÖYÜMƏK

  f. to feel* sick; to sicken, to nauseate

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏN

  s. boastful, vainglorious; ~ kral a boastful king

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏNLİK

  i. boastfulness, vaingloriousness

  Tam oxu »
 • ÖYÜNMƏK

  f. to boast (of), to swagger (about.) to brag (of, about)

  Tam oxu »
 • ÖYÜTMƏK

  f. to make* smb. (feel) sick, to sicken (d.), to nauseate (d.); Bu məni öyüdür It makes me sick, It sickens / nauseates me

  Tam oxu »
 • ÖZ

  əv. 1. Şəxs və cinsdən asılı olaraq ingilis dili yiyəlik əvəzliklərinin isimlə işlənən formasına uyğun gəlir: Mən öz anama kömək edirəm I help my moth

  Tam oxu »
 • ÖZ-ÖZÜNƏ

  z. to himself, of oneself, in itself, independently; ~ danışmaq to speak* to oneself; to go* mad; ~ işləmək to work by itself; Maşın öz-özünə işləyir

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINA

  I. s. 1. self-willed, wilful; ~ uşaq self-willed / wilful child; 2. unwarranted; ~ (icazəsiz) axtarış unwarranted research II

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINALIQ

  i. tyranny; arbitrariness; lack of restraint;~ etmək to act wilfully

  Tam oxu »
 • ÖZBƏK

  I. i. Uzbek II. s. Uzbek; ~ dili Uzbek, the Uzbek language

  Tam oxu »
 • ÖZBƏKCƏ

  z. Uzbek; in Uzbek; ~ danışmaq to speak* Uzbek; ~ yazmaq to write* in Uzbek; ~ demək; to say* in Uzbek

  Tam oxu »
 • ÖZƏK

  i. 1. cell, nucleus; core; döyənəyin özəyi the core of corn; partiya özəyi party cell; ~ bağlamaq bax özəkləmək; 2

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLƏMƏK

  f. to form core / cell / nucleus

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLİ

  s. (i.s.) with cell / nucleus / kernel, (i.s.) having cell / nucleus / kernel

  Tam oxu »
 • ÖZƏKSİZ

  s. (i.s.) without cell / nucleus / kernel, coreless

  Tam oxu »
 • ÖZƏKSİZLİK

  i. the state or quality of being without kernel / without core

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* privatized

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞDİRMƏK

  f. to privatize (d.)

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞMƏ

  fi. privatization

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞMƏK

  f. to be* / to become* privatized

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞMİŞ

  fs. privatized; ~ zavod a privatized plant

  Tam oxu »
 • ÖZFƏALİYYƏT

  I. i. amateur talent activities II. s. amateur; ~ truppası amateur troupe; ~ konserti amateur concert

  Tam oxu »
 • ÖZGƏ

  əv. other; another; ~ sözlə in other words; ~ yerdə somewhere else; Bu özgə məsələdir That is another matter; ~ adam a stranger, a strange man*; O, öz

  Tam oxu »
 • ÖZGƏLƏŞMƏK

  f. to become* a stranger, to change entirely

  Tam oxu »
 • ÖZGƏLİK

  i. the state of being a stranger

  Tam oxu »
 • ÖZLƏRİ

  əv. themselves; Evi özləri tikdilər They built the house themselves

  Tam oxu »
 • ÖZLÜYÜNDƏ

  z. itself, in itself; by itself; Məsələ özlüyündə aydındır The question is clear itself; Özlüyündə onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur In itself it is of n

  Tam oxu »