Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ÜSKÜK

  i. thimble

  Tam oxu »
 • ÜSLUB

  I. i. style; yüksək ~ elevated style; Onun gözəl üslubu var He / She has a good style II. s. stylistic; ~ vasitəsi stylistic device

  Tam oxu »
 • ÜSLUBİ

  s. bax üslub II

  Tam oxu »
 • ÜST

  I. i. top, head; (üst hissə) surface II. s. 1. upper; ~ mərtəbə upper storey; 2. outside; right side; ~ geyimləri outdoor clothes pl

  Tam oxu »
 • ÜST-BAŞ

  i. clothes pl.; garment (s.), attire; ~ı olmamaq to have* no clothes / garments; ~dan çıxmaq to wear* out one’s clothes

  Tam oxu »
 • ÜST-ÜSTƏ

  z. 1. in sum, in all; (as a) whole, wholly; 2. in succession, running; on beş il ~ fifteen years in succession, fifteen years running; 3

  Tam oxu »
 • ÜSTDƏ

  z. above; (yuxarı mərtəbə) upstairs; Baş / Göz üstə All right, OK

  Tam oxu »
 • ÜSTDƏN

  z. from above, from (the) top; İşıq üstdən düşür The light falls from above; ~ beşinci sətir (xətt) the fifth line from the top; ~ üçüncü mərtəbə the

  Tam oxu »
 • ÜSTDƏN-AŞAĞI

  z. from top to bottom, downwards

  Tam oxu »
 • ÜSTƏGƏLMƏ

  i. 1. riyaz. plus; 2. addition

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLƏMƏK

  f. to take* / to gain* the upper hand (over), to prevail (over); to excel (d. in); to exceed (d.), sayca ~ to outnumber (d

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLİK

  z. in addition (to), d.d. besides; moreover

  Tam oxu »
 • ÜSTQURUM

  i. fəls. superstructure; bazis və ~ basis and superstructure

  Tam oxu »
 • ÜSTÜAÇIQ

  I. s. open, overt, uncovered; roofless II. z. plainly, frankly, overtly; ~ danışmaq to speak* plainly / frankly, to speak* in plain terms

  Tam oxu »
 • ÜSTÜN

  s. superior; ~ qüvvə hərb. superior forces / numbers; Sən bacarıqda məndən üstünsən You are my superior in ability; Hazırcavablıqda ondan üstün yoxdur

  Tam oxu »
 • ÜSTÜNDƏ

  qoş. 1. because of; on account of; sənin üstündə because of you; 2. above, over, on; buludların ~ above the clouds; başımın ~ over my head; stolun ~ o

  Tam oxu »
 • ÜSTÜNDƏN

  z. over; over the top; paltarın ~ over the dress; O, donunun üstündən palto geymişdi She wore a coat over her dress; eynəyin ~ baxmaq to look over the

  Tam oxu »
 • ÜSTÜNƏ

  qoş. 1. on; Kitabı stolun üstünə qoy Put the book on the table; 2. to the address; Onun üstünə məktub gəlibA letter came to his / her address; ~ atmaq

  Tam oxu »
 • ÜSTÜNLÜK

  i. 1. superiority, hava qüvvələrinin üstünlüyü air superiority; atəş üstünlüyü fire superiority; 2. qram

  Tam oxu »
 • ÜSTÜÖRTÜLÜ

  I. s. closed, covered; ~ tennis kortu closed / covered tennis court; ~ bazar closed / covered bazar II

  Tam oxu »
 • ÜSUL

  i. way, mode, method, rule; bu ~la in this way; müxtəlif ~larla in different ways; ifadə ~u manner of expressing oneself; istifadə etmə ~u directions

  Tam oxu »
 • ÜSULİ-DİN

  i. basis of religion

  Tam oxu »
 • ÜSULİ-İDARƏ

  i. regime, government; çar ~si tsarist regime / government

  Tam oxu »
 • ÜSULLU

  I. s. methodical, orderly II. z. 1. methodically, 2. carefully, cautiously, guardedly

  Tam oxu »
 • ÜSULLULUQ

  i. the state or quality of being methodical / orderly

  Tam oxu »
 • ÜSULSUZ

  s. unmethodical; careless

  Tam oxu »
 • ÜSULSUZLUQ

  i. the state or quality of being unmethodical

  Tam oxu »
 • ÜSYAN

  i. (up)rising, rebellion, mutiny, revolt, insurrection; silahlı ~ armed revolt / rising / insurrection; rising in arms; xalq ~ı popular uprising; ~ qa

  Tam oxu »
 • ÜSYANÇI

  I. i. rebel, insurgent, mutineer II. s. rebellious, insurgent, mutinous; ~ qoşun rebellious troops

  Tam oxu »
 • ÜSYANÇILIQ

  i. rebelliousness

  Tam oxu »
 • ÜSYANKAR

  I. i. bax üsyançı I II. s. bax üsyançı II

  Tam oxu »
 • ÜSYANKARCASINA

  z. rebelliously

  Tam oxu »
 • ÜSYANKARLIQ

  i. bax üsyançılıq

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏK

  f. to be* cold, to feel* cold, to suffer from cold; to shiver, to freeze; soyuqdan ~ to feel* cold, to shiver with cold

  Tam oxu »
 • ÜŞÜTMƏ

  fi. shivering, fever, chill; Onun üşütməsi var He / She is shivering

  Tam oxu »
 • ÜŞÜTMƏK

  f. 1. to cause smb. to tremble / to shiver with cold / to suffer from cold; 2. to feel* feverish, to shiver; Mən üşüdürəm I feel feverish, I shiver; O

  Tam oxu »
 • ÜTMƏK

  f. to burn, to scorch; to pluck; quşu ~ to pluck a fowl

  Tam oxu »
 • ÜTÜ

  I. i. (flat) iron, smoothing-iron; dərzi ~sü goose (pl. gooses); elektrik ~sü electric iron II. s. ~ taxtası ironing board

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  s. 1. scorched; singed; 2. vivacious, brisk

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏMƏK

  f. to iron (d.), to press (d.); paltarı ~ to iron linen / clothes; Onun şalvarını ütülədilər He had his trousers ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏNMƏK

  f. to get* / to become* ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏTDİRMƏK

  f. bax ütülətmək

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to iron / to press (d.); to have (d.) ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜLMƏK

  f. 1. singe oneself; 2. to get* singed

  Tam oxu »
 • ÜTÜLÜ

  s. ironed, pressed; ~ şalvar ironed / pressed trousers

  Tam oxu »
 • ÜTÜLÜLÜK

  i. the state or quality of being ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜSÜZ

  s. (i.s.) without iron; not ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜSÜZLÜK

  i. the state or quality of being not ironed / not pressed

  Tam oxu »
 • ÜYÜDÜLMƏK

  f. to get* / to become* ground / milled

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏK

  f. to become* / to grow* numb; to have* pins and needles (in); Soyuqdan onun əlləri üyüşdü His / Her hands grew numb with cold

  Tam oxu »