Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ÜTMƏK

  f. to burn, to scorch; to pluck; quşu ~ to pluck a fowl

  Tam oxu »
 • ÜTÜ

  I. i. (flat) iron, smoothing-iron; dərzi ~sü goose (pl. gooses); elektrik ~sü electric iron II. s. ~ taxtası ironing board

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  s. 1. scorched; singed; 2. vivacious, brisk

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏMƏK

  f. to iron (d.), to press (d.); paltarı ~ to iron linen / clothes; Onun şalvarını ütülədilər He had his trousers ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏNMƏK

  f. to get* / to become* ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏTDİRMƏK

  f. bax ütülətmək

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to iron / to press (d.); to have (d.) ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜLMƏK

  f. 1. singe oneself; 2. to get* singed

  Tam oxu »
 • ÜTÜLÜ

  s. ironed, pressed; ~ şalvar ironed / pressed trousers

  Tam oxu »
 • ÜTÜLÜLÜK

  i. the state or quality of being ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜSÜZ

  s. (i.s.) without iron; not ironed / pressed

  Tam oxu »
 • ÜTÜSÜZLÜK

  i. the state or quality of being not ironed / not pressed

  Tam oxu »
 • ÜYÜDÜLMƏK

  f. to get* / to become* ground / milled

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏK

  f. to become* / to grow* numb; to have* pins and needles (in); Soyuqdan onun əlləri üyüşdü His / Her hands grew numb with cold

  Tam oxu »
 • ÜYÜTDÜRMƏK

  f. to ask / to cause smb. to grind (d.) / to mill (d.); to have*(d.) ground / milled

  Tam oxu »
 • ÜYÜTMƏK

  f. to grind* (d.); un ~ to grind* flour; qəhvə ~ to grind* coffee; buğdanı dəyirmanda ~ to grind* wheat in a mill, to grind* corn into flour

  Tam oxu »
 • ÜZ

  i. 1. face; 2. surface; 3. the right side or face (of cloth, etc.) 4. the outer covering of a thing; 5

  Tam oxu »
 • ÜZ-GÖZ

  I. i. physiognomy, appearance II. z. ~ olmaq to deteriorate relations, to fall* off in relations; ◊ ~ünü turşutmaq to frown, to be* dissatisfied / dis

  Tam oxu »
 • ÜZ-ÜZƏ

  z. face to face; ~ gəlmək to come* face to face; to encounter (d.); ~ oturmaq to sit* face to face

  Tam oxu »
 • ÜZBARI

  z. bax üz-üzə

  Tam oxu »
 • ÜZBƏGÖZ

  z. bax üzbəsurət

  Tam oxu »
 • ÜZBƏSURƏT

  z. face to face; Gəl görüşək və hər şey haqda üzbəsurət danışaq Let’s get together and talk the whole things over face to face

  Tam oxu »
 • ÜZBƏÜZ

  z. bax üzbəsurət

  Tam oxu »
 • ÜZDƏ

  z. when one is present; in one’s presence; in the presence of

  Tam oxu »
 • ÜZDƏN

  z. superficially, perfunctorily, in a perfunctory manner; ~ görülmüş iş a perfunctory piece of work; ~ tanımaq to recognize (d

  Tam oxu »
 • ÜZDƏNİRAQ

  s. the so called; ~ siyasətçi / alim / dost so called politician / scholar / friend

  Tam oxu »
 • ÜZƏ-ÜZƏ

  z. swimming; ~ gəlmək to come* swimming

  Tam oxu »
 • ÜZƏGÜLƏN

  s. 1. kind, complimentary; 2. bax riyakar II

  Tam oxu »
 • ÜZƏN

  s. floating; ~ mayak lightship, lightvessel; ~ körpü floating bridge; ~ buz (ice-) floe; ~ balıq zavodu factory ship; ~ ekskavator floating excavator;

  Tam oxu »
 • ÜZƏNGİ

  I. i. stirrup II. s. ~ qayışı stirrupleather, stirrup-strap

  Tam oxu »
 • ÜZƏRİNDƏ

  qoş. over, on; şəhərin ~ over the city; mövzu ~ on the subject

  Tam oxu »
 • ÜZƏRLİK

  i. bot. rue

  Tam oxu »
 • ÜZGƏC

  i. 1. (balıqda) fin; (balinada və s.) flipper; bel ~i dorsal fin; döş ~i thoracic fin; quyruq ~i caudal fin; qarınaltı ~ abdominal fin; 2

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏ

  I. s. partial; ~ fikir / şahid partial opinion / witness II. z. with partiality / prejudice; ~ danışmaq to speak* with partiality

  Tam oxu »
 • ÜZGÖRƏLİK

  i. partiality (to, for), bias (towards); kiməsə ~ etmək to treat with partiality (d.), to adopt a partial / prejudiced attitude (towards)

  Tam oxu »
 • ÜZGÜ

  i. swim; swimming

  Tam oxu »
 • ÜZGÜÇÜ

  i. swimmer; uzaq məsafəyə üzən ~ long-distance swimmer; qısa məsafəyə üzən ~ short-distance swimmer

  Tam oxu »
 • ÜZGÜÇÜLÜK

  I. i. swimming; sərbəst üsul üzgüçülüyü free-style swimming II. s. swimming; ~ idmanı competative swimming; ~ məktəbi swimming school; ~ hovuzu swimmi

  Tam oxu »
 • ÜZGÜN

  s. weak, feeble; frail; ~ uşaq weak / feeble child; ~ qoca frail old man*; O üzgün görünür He looks run down; acından / soyuqdan ~ olmaq to faint with

  Tam oxu »
 • ÜZGÜNLÜK

  i. (physical) exhaustion; (acından) inanition; weakness, feebleness, debility; tib. asthenia; ~ səviyyəsinə çatmaq to be* utterly / physically exhaust

  Tam oxu »
 • ÜZLƏMƏK

  f. to select (d.), to choose* (d.), to pick out (d.)

  Tam oxu »
 • ÜZLƏNMƏK

  f. 1. to become* bold / impudent; 2. to be* selected / chosen

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* confronted; O, məhkəmədə üzləşdirildi He was confronted before the court

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞDİRMƏ

  fi. hüq. confrontation

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞDİRMƏK

  f. to bring* face to face (d.), to confront (d.), to organize / to make* up a confrontation

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏ

  fi. hüq. confrontation

  Tam oxu »
 • ÜZLƏŞMƏK

  f. 1. to meet* face to face; 2. to confront (with); O, iki şübhəli adamla üzləşdi He / She was confronted by two queer looking men

  Tam oxu »
 • ÜZLƏTDİRMƏK

  f. bax üzlətmək

  Tam oxu »
 • ÜZLƏTMƏK

  f. to ask / to cause s.o. to choose (d.) / to select (d.)

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  s. 1. whole, unskimmed; ~ süd whole / unskimmed milk; 2. məc. shameless, impudent; unblushing; ~ yalançı brazenfaced / unblushing liar; Nə üzlü yarama

  Tam oxu »