Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • Ə

  Ə, ə the 7th letter of the Azerbaijani alphabet ə nid. hey, you; look here; Ə, niyə danışmırsan? Look here, why don’t you speak?

  Tam oxu »
 • ƏBA

  i. bax aba

  Tam oxu »
 • ƏBALI

  s. bax abalı

  Tam oxu »
 • ƏBƏDƏN

  z. 1. never; not; Öyrənmək əbədən gec deyil at. söz. It is never too to learn; 2. (əsla) not at all

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİ

  I. s. 1. eternal, everlasting, perpetual; ~ şöhrət eternal fame; ~ sülh everlasting peace; ~ hərəkət perpetual motion; ~ həbs cəzası perpetual impriso

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* eternalized / perpetuated / immortalized

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞDİRİLMİŞ

  fs. eternalized, perpetuated; immortalized

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞDİRMƏ

  fi. eternalization, perpetuation; immortalization

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK

  f. to eternalize (d.), to perpetuate (d.); to immortalize (d.); (abidə qoymaqla) to monumentalize (d

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞMƏK

  f. to become* eternal / perpetual / immortal

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLİK

  i. perpetualness; immortality

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏT

  i. 1. eternity, perpetuity; 2. (ölməzlik, unudulmazlıq) immortality, eternal life; ~ə qovuşmaq to launch into eternity, to die, to pass away

  Tam oxu »
 • ƏBƏS

  I. s. vain, futile, unavailing; useless; ~ ümid a vain hope; ~ arzu a vain dream; ~ səy a futile / useless effort; ~ cəhd a futile / vain attempt II

  Tam oxu »
 • ƏBLƏH

  I. i. fool, dolt, blockhead, idiot II. s. foolish, doltish, silly, imbecile

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHCƏSİNƏ

  z. foolishly, doltishly, like a fool, idiotly

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHLİK

  i. foolishness, imbecility; (ağılsız hərəkət) folly, idiocy, idiotcy

  Tam oxu »
 • ƏBLƏQ

  s. skewbald; (at haq.) piebald

  Tam oxu »
 • ƏBLƏQLİK

  i. skewbaldness; piebaldness

  Tam oxu »
 • ƏBRƏŞ

  s. isabella colorued; (at haq.) dapplegrey

  Tam oxu »
 • ƏBRİŞİM

  i. 1. (ipək parça) silk (stuff), (ipək sap) silk thread; 2. bot. acacia

  Tam oxu »
 • ƏBÜLHÖVL

  i. əs. sphinx

  Tam oxu »
 • ƏCAİB

  I. s. 1. (qəribə) strange, odd, queer; 2. (ecazkar) miraculous; (valehedici) wonderful, wondrous; marvellous, charming II

  Tam oxu »
 • ƏCAİBLİK

  i. strangeness; oddity; unusualness

  Tam oxu »
 • ƏCDAD

  i. ancestor, forefather, progenitor; (qadın) progenitress

  Tam oxu »
 • ƏCƏB

  s. 1. (təəccüblü) strange, striking; 2. (gülməli) funny; 3. (gözəl) wonderful, splendid; 4. d.d. (kinayə, narazılıq bildirdikdə) what; Əcəb adamsan! W

  Tam oxu »
 • ƏCƏBA

  əd. 1. (görəsən, aya) ... I wonder ... Əcəba, o haradadır? Where is he / she, I wonder? 2. (məgər) why; Əcəba, siz onu tanımırsınız? Why, don’t you kn

  Tam oxu »
 • ƏCƏL

  i. doom, end (of one’s life), death, death hour; ~ hərləmək / girləmək to seek* a death for oneself; ~i yetmək / çatmaq: Onun əcəli çatıb His / Her de

  Tam oxu »
 • ƏCƏLSİZ

  z. prematurely; Yazıq qız əcəlsiz öldü The poor girl died prematurely

  Tam oxu »
 • ƏCLAF

  s. (hərəkət haq.) foul, vile, mean, base, filthy; lowdown; ~ hərəkət a lowdown act; (adam haq.) villainous, scoundrelly; ~ hərəkət foul / vile action;

  Tam oxu »
 • ƏCLAFLIQ

  i. infamy, vileness, meanness, baseness; (hərəkət) act of infamy, lowdown act

  Tam oxu »
 • ƏCNƏBİ

  I. i. foreigner; alien II. s. foreign; (i.s.) of another country; (i.s.) of another nation; alien; ~ dil a foreign language

  Tam oxu »
 • ƏCR

  i. 1. (mükafat, əvəz) requital, recompense; 2. (cəza) retribution, punishment; ~ vermək 1) (əvəz vermək) to requite (for), to recompense (d

  Tam oxu »
 • ƏCZA

  i. drug, medicine

  Tam oxu »
 • ƏCZAÇI

  i. chemist, druggist, pharmaceutist, apothe cary

  Tam oxu »
 • ƏCZAÇILIQ

  i. pharmaceutics, pharmacology

  Tam oxu »
 • ƏCZAXANA

  i. chemist’s (shop); amer. drug store

  Tam oxu »
 • ƏDA

  i. 1. (tərz, tövr) mincing / affected manners pl.; ~ ilə in an affected manner; mincingly; 2. (şivə) mince, affectation, airs and graces; ~ ilə danışm

  Tam oxu »
 • ƏDABAZ

  I. i. (qız, qadın) affected creature; coquette; (oğlan, kişi) swaggerer II. s. mincing, finical, finicking; (təkəbbürlü) haughty

  Tam oxu »
 • ƏDABAZCASINA

  z. affectedly, affectingly, finically, with airs and graces pl

  Tam oxu »
 • ƏDABAZLIQ

  i. 1. mincing manners pl., finicality, airs and graces pl.; 2. (işvəkarlıq) affectation, affectedness; ~ etmək to mince; to show* affectation; to be*

  Tam oxu »
 • ƏDALANMAQ

  f. to mince; to swagger; to be* affected; to put* on airs idiom., to give* oneself airs idiom

  Tam oxu »
 • ƏDALƏT

  I. i. justice; fairness; equity; immartiality; ~ naminə for the sake of justice; Ədalət tələb edir Justice demands II

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLƏ

  z. (haqlı) justly; (insafla, vicdanla) fair, fairly; (qərəzsiz) impartially; ~ rəftar etmək to deal* fair / fairly (with); ~ danışmaq to speak* fair /

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLİ

  s. (haqlı, düzgün) just; (insaflı, vicdanlı) fair; (qərəzsiz) impartial; equitable; ~ hökm just sentence; ~ hakim impar tial judge; ~ müharibə just wa

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLİLİK

  i. justness, justice; fairness; equity; impartialness, impartiality; uprightness, rightfulness

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZ

  I. s. unjust; unfair; inequitable; ~ olmaq to be* unfair / unjust; ~ hərəkət unjust action; unfair action II

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZCƏSİNƏ

  z. 1. (haqsızlıqla) unjustly; 2. (insafsızcasına) unfairly; 3. (qərəzlə) with partiality

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZLİK

  i. 1. (haqsızlıq) unjustness, injustice; 2. (insafsızlıq) unfairness; ~ etmək to act unjustly / unfairly

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZLİKLƏ

  z. bax ədalətsizcəsinə

  Tam oxu »
 • ƏDALI

  I. s. affected; mincing; finical; finicking; ~ qız (qadın) affected girl (woman); ~ yeriş swagger; ~ duruş affected pose; ~ baxış affected look / glan

  Tam oxu »