Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ƏCAİB

  I. s. 1. (qəribə) strange, odd, queer; 2. (ecazkar) miraculous; (valehedici) wonderful, wondrous; marvellous, charming II

  Tam oxu »
 • ƏCAİBLİK

  i. strangeness; oddity; unusualness

  Tam oxu »
 • ƏCDAD

  i. ancestor, forefather, progenitor; (qadın) progenitress

  Tam oxu »
 • ƏCƏB

  s. 1. (təəccüblü) strange, striking; 2. (gülməli) funny; 3. (gözəl) wonderful, splendid; 4. d.d. (kinayə, narazılıq bildirdikdə) what; Əcəb adamsan! W

  Tam oxu »
 • ƏCƏBA

  əd. 1. (görəsən, aya) ... I wonder ... Əcəba, o haradadır? Where is he / she, I wonder? 2. (məgər) why; Əcəba, siz onu tanımırsınız? Why, don’t you kn

  Tam oxu »
 • ƏCƏL

  i. doom, end (of one’s life), death, death hour; ~ hərləmək / girləmək to seek* a death for oneself; ~i yetmək / çatmaq: Onun əcəli çatıb His / Her de

  Tam oxu »
 • ƏCƏLSİZ

  z. prematurely; Yazıq qız əcəlsiz öldü The poor girl died prematurely

  Tam oxu »
 • ƏCLAF

  s. (hərəkət haq.) foul, vile, mean, base, filthy; lowdown; ~ hərəkət a lowdown act; (adam haq.) villainous, scoundrelly; ~ hərəkət foul / vile action;

  Tam oxu »
 • ƏCLAFLIQ

  i. infamy, vileness, meanness, baseness; (hərəkət) act of infamy, lowdown act

  Tam oxu »
 • ƏCNƏBİ

  I. i. foreigner; alien II. s. foreign; (i.s.) of another country; (i.s.) of another nation; alien; ~ dil a foreign language

  Tam oxu »
 • ƏCR

  i. 1. (mükafat, əvəz) requital, recompense; 2. (cəza) retribution, punishment; ~ vermək 1) (əvəz vermək) to requite (for), to recompense (d

  Tam oxu »
 • ƏCZA

  i. drug, medicine

  Tam oxu »
 • ƏCZAÇI

  i. chemist, druggist, pharmaceutist, apothe cary

  Tam oxu »
 • ƏCZAÇILIQ

  i. pharmaceutics, pharmacology

  Tam oxu »
 • ƏCZAXANA

  i. chemist’s (shop); amer. drug store

  Tam oxu »
 • ƏDA

  i. 1. (tərz, tövr) mincing / affected manners pl.; ~ ilə in an affected manner; mincingly; 2. (şivə) mince, affectation, airs and graces; ~ ilə danışm

  Tam oxu »
 • ƏDABAZ

  I. i. (qız, qadın) affected creature; coquette; (oğlan, kişi) swaggerer II. s. mincing, finical, finicking; (təkəbbürlü) haughty

  Tam oxu »
 • ƏDABAZCASINA

  z. affectedly, affectingly, finically, with airs and graces pl

  Tam oxu »
 • ƏDABAZLIQ

  i. 1. mincing manners pl., finicality, airs and graces pl.; 2. (işvəkarlıq) affectation, affectedness; ~ etmək to mince; to show* affectation; to be*

  Tam oxu »
 • ƏDALANMAQ

  f. to mince; to swagger; to be* affected; to put* on airs idiom., to give* oneself airs idiom

  Tam oxu »
 • ƏDALƏT

  I. i. justice; fairness; equity; immartiality; ~ naminə for the sake of justice; Ədalət tələb edir Justice demands II

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLƏ

  z. (haqlı) justly; (insafla, vicdanla) fair, fairly; (qərəzsiz) impartially; ~ rəftar etmək to deal* fair / fairly (with); ~ danışmaq to speak* fair /

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLİ

  s. (haqlı, düzgün) just; (insaflı, vicdanlı) fair; (qərəzsiz) impartial; equitable; ~ hökm just sentence; ~ hakim impar tial judge; ~ müharibə just wa

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLİLİK

  i. justness, justice; fairness; equity; impartialness, impartiality; uprightness, rightfulness

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZ

  I. s. unjust; unfair; inequitable; ~ olmaq to be* unfair / unjust; ~ hərəkət unjust action; unfair action II

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZCƏSİNƏ

  z. 1. (haqsızlıqla) unjustly; 2. (insafsızcasına) unfairly; 3. (qərəzlə) with partiality

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZLİK

  i. 1. (haqsızlıq) unjustness, injustice; 2. (insafsızlıq) unfairness; ~ etmək to act unjustly / unfairly

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTSİZLİKLƏ

  z. bax ədalətsizcəsinə

  Tam oxu »
 • ƏDALI

  I. s. affected; mincing; finical; finicking; ~ qız (qadın) affected girl (woman); ~ yeriş swagger; ~ duruş affected pose; ~ baxış affected look / glan

  Tam oxu »
 • ƏDASIZ

  I. s. not affected, not mincing, not finical; (i.s.) without affection, (i.s.) without airs / finicality II

  Tam oxu »
 • ƏDAT

  i. qram. particle; qüvvətləndirici ~ intensifying particle; məhdudlaşdırıcı ~ limiting particle

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏT

  i. hostility, enmity, animosity; (irsi düşmənçilik) feud; möhkəm ~ deadly feud; ~ aparmaq / bəsləmək to feel* animosity (against smb

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏTLƏ

  z. with hostility, with enmity, with animosity

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏTLİ

  s. hostile, inimical; möhkəm ~ olmaq to be* at deadly feud; bir-biri ilə ~ olmaq to be* at war / feud with each other

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏTSİZ

  I. s. non-hostile, non-inimical II. z. without hostility, without animosity / enmity

  Tam oxu »
 • ƏDƏB

  i. good behaviour, good manners / conduct; tact; (ləyaqət) decency, propriety; ~ qaydalarını gözləmək to serve decencies, to observe the rules of prop

  Tam oxu »
 • ƏDƏB-ƏRKAN

  i. proprity; good manners / conduct

  Tam oxu »
 • ƏDƏB-ƏRKANLA

  z. bax ədəblə

  Tam oxu »
 • ƏDƏB-ƏRKANLI

  s. bax ədəbli I

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİ

  s. literary; ~ dil literary language; ~ dairələr literary circles / world; ~ irs literary heritage; ~ ifadə literary expression; ~ tənqid literary cri

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİYYAT

  i. literature; bədii ~ belles-lettres fr., fiction; elmi ~ scientific literature

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİYYATÇI

  i. bax ədəbiyyatşünas

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİYYATŞÜNAS

  i. literary critic, specialist in literature

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

  i. literary criticism; history of literature

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLƏ

  z. decently, civilly, courteously; tactfully; decorously

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLƏNDİRMƏK

  f. to cultivate good manners, to educate (d.), to civilize (d.), to refine (d.)

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLƏNMƏK

  f. to become* / to grow* courteous; to become* mannerly / tactful; to become* civilized / decorous

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLİ

  I. s. (tərbiyəli) well-bred, wellbehaved, well-conducted; mannerly; tactful; civil II. z. decently, civilly, courteously; tactfully; decorously

  Tam oxu »
 • ƏDƏBLİLİK

  i. (tərbiyəlilik) decency; good breeding; (əxlaqlılıq) morality; (mədənilik) civility; (mərifətlilik) courtesy; (nəzakətlilik) politeness

  Tam oxu »
 • ƏDƏBSİZ

  I. i. churl, boor, cad; (pozğun, söyüşcül adam) ribald II. s. 1. (mərifətsiz) ill-bred; uneducated; discourteous, tactless; unmannerly; 2

  Tam oxu »