Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ƏT

  I. i. 1. meat; flesh; qoyun ~i mutton; mal ~i beef; donuz ~i pork; toyuq / cücə ~i chicken meat; qaz ~i goose-flesh; quş ~i fowl-flesh; qaz ~i veal; c

  Tam oxu »
 • ƏTALƏT

  i. 1. fiz. inertia; 2. (fəaliyyətsizlik) inertness, sluggishness; 3. (tənbəllik) sloth, laziness; ◊ ~ basmaq to become* inert / slothful

  Tam oxu »
 • ƏTALƏTLİ

  s. 1. (fəaliyyətsiz) inert, sluggish; 2. (tənbəl) slothful

  Tam oxu »
 • ƏTCƏ

  I. i. naked body; nude baby / child II. s. naked, nude

  Tam oxu »
 • ƏTCƏBALA

  i. nestling, youngling

  Tam oxu »
 • ƏTÇƏKƏN

  i. meat-grinder, mincing-machine, meat-chopper

  Tam oxu »
 • ƏTÇİ

  i. flesher; butcher

  Tam oxu »
 • ƏTÇİLİK

  I. i. meat production II. s. ~ -südçülük sovxozu meat and dairy state farm

  Tam oxu »
 • ƏTDOĞRAYAN

  i. 1. (alət) chopper, flesher; 2. (qəssab) butcher, flesher

  Tam oxu »
 • ƏTƏK

  i. 1. (paltarda) hem, lap; skirt, lower part of a garment; yubkanın ətəyi hem of a skirt; paltonun ətəyi lap of a coat; bir ~ a skirtful; a lot of, pl

  Tam oxu »
 • ƏTƏK-ƏTƏK

  z. very much, a great deal, plenty of, a lot of

  Tam oxu »
 • ƏTƏKDOLUSU

  s. plentiful, skirtful, plenty of

  Tam oxu »
 • ƏTƏKLƏMƏK

  f. 1. (ətəyindən tutmaq) to snatch by smb.’s lap / skirt, to catch* smb. by the lap / skirt, to hold* smb

  Tam oxu »
 • ƏTƏKLİ

  s. (paltar) (i.s.) with laps / skirts; (i.s.) having (large) lap / skirt

  Tam oxu »
 • ƏTƏKSİZ

  s. helmless, skirtless; (i.s.) without skirt / lap

  Tam oxu »
 • ƏTƏKSİZLİK

  i. the state or quality of having no hem / lap

  Tam oxu »
 • ƏTƏNƏ

  i. anat. placenta (pl. -ae), afterbirth

  Tam oxu »
 • ƏTİACI

  s. acrimonious; ~ adam məc. an acrimonious man*

  Tam oxu »
 • ƏTİACILIQ

  i. acrimony

  Tam oxu »
 • ƏTİQƏ

  I. antique II. antiquarian; assari ~ antique; assari ~ mağazası curiosity shop; assari – ~ alveri trade in antiques

  Tam oxu »
 • ƏTİR

  i. 1. (rayihə) aroma, fragrance, perfume; 2. (ətirli cövhər suyu) scent, perfume; ~ vurmaq to scent / to perfume (d

  Tam oxu »
 • ƏTİRLƏMƏK

  f. to scent (d.), to perfume (d.)

  Tam oxu »
 • ƏTİRLƏNMƏK

  f. 1. to scent / to perfume oneself; 2. (ətir saçmaq) to be* fragrant, to smell* sweet

  Tam oxu »
 • ƏTİRLƏTDİRMƏK

  f. bax ətirlətmək

  Tam oxu »
 • ƏTİRLƏTMƏK

  f. to ask / to cause s.o. to perfume (d.) / to scent (with d.)

  Tam oxu »
 • ƏTİRLİ

  s. fragrant, aromatic, sweet-smelling; sweet-scented, perfumed; (şərab, şərbət və s.) flavoured

  Tam oxu »
 • ƏTİRSİZ

  s. scentless, odourless, (i.s.) without perfume / scent / odour

  Tam oxu »
 • ƏTİRSİZLİK

  i. the state or quality of being without perfume / odour / scent

  Tam oxu »
 • ƏTİRŞAH

  i. bot. geranium

  Tam oxu »
 • ƏTLƏNMƏK

  f. to flesh, d.d.; to gain / to make* flesh; to put* on flesh / weight, to become* fleshy / fat

  Tam oxu »
 • ƏTLİ

  s. fleshy, meaty, carnous, in (the) flesh; beefy; (meyvə) pulpy, fleshy; succulent; ~ meyvə succulent fruit

  Tam oxu »
 • ƏTLİ-CANLI

  s. lusty, sturdy, bodily, fleshy; ~ oğlan a lusty fellow

  Tam oxu »
 • ƏTLİ-QANLI

  s. sturdy; ~ uşaq a sturdy child

  Tam oxu »
 • ƏTLİK

  s. (intended) for slaughter; ~ (heyvan) cattle for slaughter, cattle to be slaughtered

  Tam oxu »
 • ƏTLİLİK

  i. fleshiness; plumpness, corpulence

  Tam oxu »
 • ƏTRAF

  I. i. 1. (tərəflər, yanlar) sides; yolun ~ında on the sides of the road; 2. (əhatə) surroundings pl., environs pl

  Tam oxu »
 • ƏTRAFLI

  I. s. (geniş) comprehensive; (hərtərəfli) all-round; (müfəssəl) detailed, minute; (mükəmməl) thorough II

  Tam oxu »
 • ƏTRƏNGİ

  s. flesh-colour, flesh-coloured; (i.s.) of flesh-colour

  Tam oxu »
 • ƏTRİYYAT

  I. i. perfumery II. s. perfumery; ~ dükanı perfumer’s shop; ~ fabriki perfumery

  Tam oxu »
 • ƏTRİYYATÇI

  i. perfumer

  Tam oxu »
 • ƏTRİYYATÇIÇILIQ

  i. perfumery; profession of a perfumer

  Tam oxu »
 • ƏTSİZ

  s. 1. (arıq) scraggy, meagre, thin; 2. (xörək) lenten, plain; ~ şorba plain / lenten soup; 3. meatless; fleshless

  Tam oxu »
 • ƏTÜRPƏDƏN

  s. (ikrah doğuran) disgusting, disgustful; (qorxunc) frightful, scaring

  Tam oxu »
 • ƏTÜRPƏDİCİ

  s. bax ətürpədən

  Tam oxu »
 • ƏTYEMƏZ

  s. vegeterian

  Tam oxu »
 • ƏTYEMƏZLİK

  i. vegeterianism

  Tam oxu »
 • ƏTYEYƏN

  s. 1. zool. carnivorous, flesheating; ~ heyvan a carnivore; 2. beef-eating; ~ adam beefeater

  Tam oxu »
 • ƏVAM

  I. i. bax avam I II. s. bax avam II

  Tam oxu »
 • ƏVAMCASINA

  z. bax avamcasına avamlıq i. bax avamlıq

  Tam oxu »
 • ƏVƏT

  əd. yes; all right, okay (O.K.), well

  Tam oxu »