Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ƏXLAQ

  I. i. (etik normalar) morals pl., morality, moralities pl.; ethics; ~ı pozğun corrupt in morals; graceless; ~ını pozmaq: 1) (tərbiyəsini pozmaq) to co

  Tam oxu »
 • ƏXLAQİ

  s. moral, moralizing, ethical; ~ keyfiyyətlər moral values; ~ söhbətlər moralizing talks / stories

  Tam oxu »
 • ƏXLAQLI

  s. 1. (yüksək mənəviyyatlı) (i.s.) of high moral standards; (ismətli) chaste; 2. (tərbiyəli) well-behaved, orderly

  Tam oxu »
 • ƏXLAQSIZ

  I. i. debauched person; debauchee; libertine, profilagate II. s. immoral; (pozğun) filthy, morally depraved, whorish, graceless, lewd, libertine, diss

  Tam oxu »
 • ƏXLAQSIZCASINA

  z. immorally; dissolutely; ~ hərəkət etmək to act immorally / dissolutely / lewdly

  Tam oxu »
 • ƏXLAQSIZLIQ

  i. immorality, profligacy, depravity, dissoluteness, licentiousness, libertinage, lewdness, whoredom; ~ etmək to debauch, to indulge in lust / lewdnes

  Tam oxu »
 • ƏJDAHA

  i. əs. dragon; chimera

  Tam oxu »
 • ƏKDİRMƏK

  f. 1. (basdırtmaq) to make* smb. plant (d.); to have* smth. planted; 2. (şumlatmaq) to ask / to cause smb

  Tam oxu »
 • ƏKDİRTMƏK

  f. bax əkdirmək

  Tam oxu »
 • ƏKƏ

  s. 1. (böyük) big; great; 2. (yaşlı) grownup, full-grown; adult

  Tam oxu »
 • ƏKƏCLƏNMƏK

  f. 1. to grow* / to become* adult, to become* a grown-up; 2. məc. to become* experienced; 3. məc. to behave / to act like an adult / a grown-up

  Tam oxu »
 • ƏKƏCLİK

  i. bax əkəlik

  Tam oxu »
 • ƏKƏLİK

  i. adultnees, adulthood; virility

  Tam oxu »
 • ƏKƏNƏK

  i. 1. (toxum səpilmiş sahə) 2. (əkin yeri)

  Tam oxu »
 • ƏKƏS

  s. bax əkə

  Tam oxu »
 • ƏKƏS-ƏKƏS

  z. like an adult / grown-up; like an experienced / grown-up

  Tam oxu »
 • ƏKİB-BECƏRMƏK

  f. to cultivate (d.), to grow* (d.), to raise (d.)

  Tam oxu »
 • ƏKİB-BİÇMƏK

  f. to be* occupied with sowing / planting / growing (d.); to cultivate / to raise (d.)

  Tam oxu »
 • ƏKİLİ

  s. 1. (səpilmiş, əkilmiş) sown; ~ yer sown area; 2. (basdırılmış) planted; ~ ağaclar planted trees

  Tam oxu »
 • ƏKİLİB-BECƏRİLMƏK

  f. to be* cultivated, to be* raised / grown

  Tam oxu »
 • ƏKİLMƏK

  f. 1. (səpilmək) to be* sown; 2. (basdırılmaq) to be* planted; 3. (becərilmək, yetişdirilmək) to be* cultivated, to be* grown, to be* raised; 4

  Tam oxu »
 • ƏKİN

  I. i. 1. (əkmək işi) sowing, seeding; planting; cropping; yaz ~i spring sowing / planting; payız ~i autumn sowing; 2

  Tam oxu »
 • ƏKİN-BİÇİN

  I. i. field cropping, field husbandry; II. s. ~ vaxtlı field cropping time; time of (yaxud for) field husbandry

  Tam oxu »
 • ƏKİNÇİ

  i. (cütçü) plougher, ploughman*; farmer

  Tam oxu »
 • ƏKİNÇİLİK

  i. 1. tillage, husbandry; 2. (əkibbe cərmə işləri) cropping, farming, agriculture

  Tam oxu »
 • ƏKİNQABAĞI

  s. presowing; ~ suvarma presowing irrigation

  Tam oxu »
 • ƏKİNLİK

  i. bax əkin I (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ƏKİZ

  I. i. twins; Əkizlərin ikisi də qız idi Both of the twins were girls II. s. twin; ~ qardaşlar / bacılar twin brothers / sisters; III

  Tam oxu »
 • ƏKİZLİK

  i. the state of being twin

  Tam oxu »
 • ƏKİZTAYI

  i. a twin, one of the twins

  Tam oxu »
 • ƏKLİL

  i. garland; (qəbir üstünə qoyulan) wreath; ~ qoymaq to lay* a wreath (on)

  Tam oxu »
 • ƏKMƏK

  f. 1. (basdırmaq) to plant (d.), to set* (d.); (dibçəkdə) to pot (d.); 2. (səpmək) to sow* (d.), to seed (d

  Tam oxu »
 • ƏKS

  I. i. 1. (güzgüdə, suda və s.) reflection, reflexion, reflected image; 2. (şəkil, surət, foto) picture, image; photo; ~ etdirmək to reflect (d

  Tam oxu »
 • ƏKS-CƏRƏYAN

  i. el. counter-current; counterstream

  Tam oxu »
 • ƏKS-HƏMLƏ

  i. bax əks-hücum

  Tam oxu »
 • ƏKS-HÜCUM

  i. counter-attack; hərb. counteroffensive; ~a keçmək to counter-attack (d.)

  Tam oxu »
 • ƏKS-İDDİA

  i. counterclaim; ~ yürütmək / irəli sürmək to counter-claim

  Tam oxu »
 • ƏKS-KƏŞFİYYAT

  i. counter-intelligence, security service, counter-espionage

  Tam oxu »
 • ƏKS-KƏŞFİYYATÇI

  i. security service man*, security officer

  Tam oxu »
 • ƏKS-SƏDA

  i. echo; reverberation

  Tam oxu »
 • ƏKS-TƏDBİR

  i. counter-measure; counterblast; counteraction; təcili ~ prompt counteraction; ~ görmək to take* counter-measures; to counteract; to take* counteract

  Tam oxu »
 • ƏKS-TƏSİR

  i. counteract, counteraction; opposition; ~ göstərmək to counteract (d.); to oppose (d.)

  Tam oxu »
 • ƏKS-ZƏRBƏ

  i. counterblow

  Tam oxu »
 • ƏKSETDİRİCİ

  I. i. fi. reflector; reverberator II. s. reflective, reflecting; reverberatory, reverberating

  Tam oxu »
 • ƏKSETMƏ

  i. reflection; reverberation, repercussion

  Tam oxu »
 • ƏKSƏR

  s. most; ~ hallarda in most cases; ~ hissə the most part, the major part; ~ adamlar most people

  Tam oxu »
 • ƏKSƏRƏN

  z. mostly, for the most part

  Tam oxu »
 • ƏKSƏRİYYƏT

  i. majority; adamların ~i majority of people; sadə ~ simple majority; mütləq ~ absolute majority; böyük ~ vast / large majority; səs ~i a majority vot

  Tam oxu »
 • ƏKSƏRİYYƏTLƏ

  z. by a majority; ~ qəbul etmək to adopt / to accept (d.) by a majority

  Tam oxu »
 • ƏKSİNƏ

  z. 1. (əleyhinə) against; contrary (to); vice versa; küləyin ~ against the wind; gözlədiyimin ~ contrary to my expectations; 2

  Tam oxu »