Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ƏYAL

  i. 1. family; 2. wife

  Tam oxu »
 • ƏYALƏT

  i. 1. (mahal, vilayət) province; 2. (ucqarlar) provinces pl.; remote / outlying districts pl

  Tam oxu »
 • ƏYAN

  I. i. aristocrat, noble, nobleman; (İngiltərədə) peer; saray ~ları courtiers II. s. (aydın) clear; (bəlli) notorious; (aşkar) obvious, evident, appare

  Tam oxu »
 • ƏYANİ

  I. s. graphic, obvious; visual; ~ misal obvious case; graphic example; ~ sübut / dəlil visual proof / evidence; visual / graphic demonstration; ~ dərs

  Tam oxu »
 • ƏYANİLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* made visual / obvious

  Tam oxu »
 • ƏYANİLƏŞDİRMƏK

  f. to make* (d.) visual / graphic / obvious / clear / notorious

  Tam oxu »
 • ƏYANİLİK

  i. 1. obviousness, clearness; 2. (təlimdə) use of visual methods; use of visual aids

  Tam oxu »
 • ƏYAR

  i. 1. (ölçü) standard, measure; calibre; criterion; 2. (əlvan metal məmulatında nişan) hallmark; ~ qoymaq to hallmark (d

  Tam oxu »
 • ƏYDİRMƏK

  f. to make* smb. bend / bow (d.); to have* smth. crooked / curved; boyun ~ to make* smb. stoop; (alçalmağa məcbur etmək) to make* smb

  Tam oxu »
 • ƏYDİRTMƏK

  f. bax əydirmək

  Tam oxu »
 • ƏYƏ

  i. bax yəyə

  Tam oxu »
 • ƏYƏLƏMƏK

  f. yeyələmək

  Tam oxu »
 • ƏYƏLƏNMƏK

  f. bax yeyələnmək

  Tam oxu »
 • ƏYİLƏN

  s. 1. bending; 2. (əymək mümkün olan) flexible, flexile; (əyilmək qabiliyyəti olan) flexural, flexuous

  Tam oxu »
 • ƏYİLMƏK

  f. 1. to bend*; to be* bowed down; to curve; Ağaclar küləkdən əyilir The trees bend under the wind; 2

  Tam oxu »
 • ƏYİN

  i. 1. (bədən) human body; yalın ~ naked body; Onun əynində ağ köynəyi var idi He / She had a white shirt on him / her; 2

  Tam oxu »
 • ƏYİN-BAŞ

  i. bax əyin (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ƏYİNTİ

  i. 1. (əşyada batıq) dent; 2. (əyilmiş xətt, yer) curve, bend; 3. məc. distortion; misrepresentation; ~yə yol vermək to distort (d

  Tam oxu »
 • ƏYİRDƏK

  i. doughnut

  Tam oxu »
 • ƏYİRİCİ

  I. i. spinner II. s. spinning; ~ maşın spinning machine / frame; ~ fabrik spinning mill / factory

  Tam oxu »
 • ƏYİRİCİLİK

  i. 1. spinning; 2. profession of a spinner

  Tam oxu »
 • ƏYİRİLMƏK

  f. to be* spinned

  Tam oxu »
 • ƏYİRMƏ

  I. fi. spinning; əl ilə ~ hand-spinning; maşınla ~ machine-spinning II. s. spinning; ~ dəzgahı spinning frame / machine

  Tam oxu »
 • ƏYİRMƏK

  f. to spin (d.)

  Tam oxu »
 • ƏYİRTDİRMƏK

  f. to make* smb. spin; to have* smth. spinned; to ask smb. to spin (d.)

  Tam oxu »
 • ƏYİRTMƏK

  f. bax əyirtdirmək

  Tam oxu »
 • ƏYİŞMƏK

  f. to quarrel (with), to fall* out (with), to be* at odds (with), to fall* foul (of), to be* on bad terms (with)

  Tam oxu »
 • ƏYLƏMƏK

  f. 1. to stop (d.); 2. (atı) to rein / to pull up (d.); 3. (saxlamaq, yubandırmaq) to detain (d.), to delay (d

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNCƏ

  i. 1. entertainment, amusement, enjoyment, merriment, fun, pleasure; 2. (vaxt keçirmək üçün) pastime; 3

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNCƏLİ

  s. entertaining, amusing; diverting; (məzəli) funny

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNCƏSİZ

  s. unamusing; undiverting

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNDİRİCİ

  s. entertaining, amusing; diverting

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNDİRMƏK

  f. 1. to entertain (d.), to amuse (d.); 2. (məşğul etmək) to divert (d.), to indulge (d. with); O öz mahnısı ilə məclisi əyləndirdi He / She indulged

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏK

  f. (şənlənmək) to have* a nice / good* time; to amuse / to divert / to entertain oneself; (özünü məşğul etmək) to get* / to be* distracted; to indulge

  Tam oxu »
 • ƏYLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* seated; to be* offered a seat; to be* made to sit down

  Tam oxu »
 • ƏYLƏŞDİRMƏK

  f. to seat (d.); to offer smb. a seat; to make* smb. sit down

  Tam oxu »
 • ƏYLƏŞMƏK

  f. to sit*; to sit* down, to take* a seat

  Tam oxu »
 • ƏYLƏTDİRMƏK

  f. bax əylətmək

  Tam oxu »
 • ƏYLƏTMƏK

  f. to ask / to cause s.o. to stop (d.) / to bring to a stop

  Tam oxu »
 • ƏYLİK

  i. zool. bax cüyür

  Tam oxu »
 • ƏYMƏ

  i. tex. 1. (dirsək) elbow; 2. (detal) angle piece; 3. (qövs şəkilli əyri) arch

  Tam oxu »
 • ƏYMƏK

  f. to bend* (d.); to curve (d.); to bow (d.); (əyri-üyrü şəklə salmaq) to crook (d.); (qarmaq şəklinə salmaq) to hook (d

  Tam oxu »
 • ƏYMƏLİ

  s. curved; arched; bowed

  Tam oxu »
 • ƏYRİ

  I. i. 1. (əyilmiş yer, hissə) bend, a bending; crook; 2. (çayın, yolun döngəsi) meander; 3. riyaz. curve; 4

  Tam oxu »
 • ƏYRİ-DOLANBAC

  s. winding; meandering, twisting

  Tam oxu »
 • ƏYRİ-ƏYRİ

  z.: ~ baxmaq to look awry / askew (at), to scowl (at, on)

  Tam oxu »
 • ƏYRİ-OĞRU

  top.i. thieves, stealers, thievish men / people

  Tam oxu »
 • ƏYRİ-ÜYRÜ

  I. s. 1. crooked; 2. (dolanbac) winding; meandering, twisting; ~ çay mean dering / twisting river; 3

  Tam oxu »
 • ƏYRİAĞIZ

  s. wry-mouthed

  Tam oxu »
 • ƏYRİAYAQ

  s. bax əyriqılça

  Tam oxu »