Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • RÜB

  i. 1. a quarter, a fourth; 2. (tədrisdə) term; birinci ~ the first term

  Tam oxu »
 • RÜBAB

  i. mus. lute; ~ çalmaq to play the lute

  Tam oxu »
 • RÜBABÇALAN

  i. lute-player

  Tam oxu »
 • RÜBABÇI

  i. bax rübabçalan

  Tam oxu »
 • RÜBAİ

  i. ədəb. quatram

  Tam oxu »
 • RÜBƏND

  i. veil

  Tam oxu »
 • RÜBƏNDLİ

  s. (i.s.) with a veil, (i.s.) wearing a veil

  Tam oxu »
 • RÜBƏNDLİLİK

  i. the state of having a veil on

  Tam oxu »
 • RÜBƏNDSİZ

  s. (i.s.) without a veil; veilless

  Tam oxu »
 • RÜBƏNDSİZLİK

  i. the state of having no veil on

  Tam oxu »
 • RÜBLÜK

  s. quarterly; ~ hesabat quarterly account

  Tam oxu »
 • RÜXSAR

  i. face, appearance

  Tam oxu »
 • RÜSXƏT

  i. bax icazə

  Tam oxu »
 • RÜSUM

  i. duty, customs pl., tax; dues pl.; gömrük (xana) ~u custom-house duty; liman ~u harbour dues; ~ qoymaq to impose tax (on); ödənilmiş ~ duty-paid; qa

  Tam oxu »
 • RÜSUMLU

  s. (i.s.) with tax

  Tam oxu »
 • RÜSVAY

  i. shame, disgrace, infamy, dishonour; ~ etmək to disgrace (d.), to be* a disgrace (to), to bring* dishonour (on); (sözlə) to defame (d

  Tam oxu »
 • RÜSVAYÇI

  s. ignominous, shameful, disreputable; ~ məğlubiyyət ignominous defeat

  Tam oxu »
 • RÜSVAYÇILIQ

  i. infamy; (eyib) shame, scandal, disgrace

  Tam oxu »
 • RÜSVAYÇILIQLA

  z. ignominously, shamefully, disgracefully

  Tam oxu »
 • RÜSVAYEDİCİ

  s. disgraceful, shameful, ignominous

  Tam oxu »
 • RÜSVAYLIQ

  i. bax rüsvayçılıq

  Tam oxu »
 • RÜŞEYM

  I. i. embryo, germ; zool. foetus; ~in inkişafı embryonic growth; bir şeyi ~də məhv etmək to nip smth

  Tam oxu »
 • RÜŞEYMLİ

  s. embryonic

  Tam oxu »
 • RÜŞEYMLİLİK

  i. the state or quality of having embryo / germ

  Tam oxu »
 • RÜŞEYMSİZ

  s. bot. (i.s.) without embryo / germ, (i.s.) having no embryo / germ

  Tam oxu »
 • RÜŞEYSİZLİK

  i. the state of being without embryo

  Tam oxu »
 • RÜŞVƏT

  i. bribe, (amer.) graft, palm-oil; (bir kəsin ağzını yummaq üçün verilən) hushmoney; bir kəsə ~ vermək to bribe smb

  Tam oxu »
 • RÜŞVƏTALAN

  i. bax rüşvətxor

  Tam oxu »
 • RÜŞVƏTÇİ

  i. bax rüşvətxor

  Tam oxu »
 • RÜŞVƏTÇİLİK

  i. bax rüşvətxorluq

  Tam oxu »
 • RÜŞVƏTXOR

  i. bribe-taker, amer. grafter

  Tam oxu »
 • RÜŞVƏTXORLUQ

  i. bribery, bribe-taking

  Tam oxu »
 • RÜŞVƏTVERƏN

  i. briber

  Tam oxu »
 • RÜTBƏ

  i. rank, title, name, grade; fəxri ~ honorarytitle; hərbi ~ military rank; elmi ~ academic rank; ~si olmaq to have* a rank / title; ~sini artırmaq to

  Tam oxu »
 • RÜTBƏLİ

  s. 1. (i.s.) having a title / rank; 2. honorable

  Tam oxu »
 • RÜTBƏSİZ

  s. (i.s.) without a rank / title

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏT

  i. 1. dampness, humidity, moisture; 2. wetness

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLƏNMƏK

  f. to become* / to get* humid

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLİ

  s. damp, moist, humid; ~ iqlim damp climate; ~ hava moist / humid air; ~ külək wet wind; ~ olmaq to be* humid

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTLİLİK

  i. humidity, moisture, dampness

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTSİZ

  s. dry; (i.s.) having no damp / moisture

  Tam oxu »
 • RÜTUBƏTSİZLİK

  i. the state or quality of being dry / having no damp

  Tam oxu »
 • S

  S, s the 25th letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • SAAT

  I. i. (əşya-stol, yaxud divar saatı) clock; (cib, yaxud qol saatı) watch; qol ~ı wrist-watch; zəngli ~ alarm clock; danışan ~ talking clock; qum ~ı sa

  Tam oxu »
 • SAATBASAAT

  z. hourly, every hour, every moment

  Tam oxu »
 • SAATQABI

  i. watch-case

  Tam oxu »
 • SAATLIQ

  i.: bir ~ hour-long; iki ~ iş work for two hours, two-hour work

  Tam oxu »
 • SAATSAZ

  i. watch-maker

  Tam oxu »
 • SAATSAZLIQ

  i. profession of a watch-maker; ~ etmək to work as a watch-maker; to be* a watch-maker

  Tam oxu »
 • SABAH

  i. 1. tomorrow; morrow; ~a qoymaq to put* off till tomorrow; 2. morning; Sabahınız xeyir olsun! Good morning! Bu günün işini sabaha qoyma at

  Tam oxu »