Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • bağ. and; ~ s. / sairə etc. (etcetera), and so on; ~ ya (yaxud) or

  Tam oxu »
 • VƏBA

  I. i. tib. cholera; Görüm səni vəba aparsın! (qarğış) A cholera be with you! II. s. tib. choleric; ~ epidemiyası epidemic of cholera

  Tam oxu »
 • VƏBALI

  s. choleraic

  Tam oxu »
 • VƏCD

  i. rapture, delight, ecstasy; ~ə gəlmək to be* delighted, to be* enraptured (with), to go* into raptures / ecstasies

  Tam oxu »
 • VƏCDLƏ

  z. inspiredly, enthusiastically, with enthusiasm

  Tam oxu »
 • VƏCDLİ

  s. inspired, enthusiastic

  Tam oxu »
 • VƏCHLƏ

  z.: heç ~ by no means; hər ~ by all means; nə ~ in what way? by what means?

  Tam oxu »
 • VƏD

  i. promise, pledge; ~ vermək to promise, to give* a promise; (təntənəli) to pledge; ~inə əməl etmək to keep* one’s promise / pledge; ~ini yerinə yetir

  Tam oxu »
 • VƏDƏ

  i. appointment, promise; ~ vermək to make* an appointment; to promise; ~yə düz çıxmaq to keep* one’s appointment / promise; ~yə xilaf çıxmaq to break*

  Tam oxu »
 • VƏDƏXİLAF

  s. ~ çıxmaq / olmaq to break* one’s promise / word; to fail to keep one’s word, to go back on one’s word

  Tam oxu »
 • VƏDƏXİLAFLIQ

  i. perfidity, treachery

  Tam oxu »
 • VƏDƏLƏŞMƏK

  f. to make* an appointment / arrangement

  Tam oxu »
 • VƏDƏSİZ

  s. 1. without time-limit, open-ended; 2. out of season, ill-timed

  Tam oxu »
 • VƏFA

  i. faithfulness, loyality, fidelity; devotion; əhdə ~ etmək to keep* one’s oath, to be* devoted / faithful (to)

  Tam oxu »
 • VƏFADAR

  I. i. darling, pet, favourite, a devoted friend; Ey vəfadarım My darling, My dear, My love II. s. bax vəfalı

  Tam oxu »
 • VƏFADARLIQ

  i. bax vəfa

  Tam oxu »
 • VƏFALI

  s. faithful (to), loyal (to), true (to); ~ dost a devoted / staunch friend; ~ olmaq to be* faithful / devoted

  Tam oxu »
 • VƏFALILIQ

  i. faithfulness, loyality, fidelity

  Tam oxu »
 • VƏFASIZ

  s. faithless, unfaithful, disloyal, false; ~ olmaq to be* false / faithless / unfaithful

  Tam oxu »
 • VƏFASIZCASINA

  z. bax vəfasızlıqla

  Tam oxu »
 • VƏFASIZLIQ

  i. faithlessness, unfaithfulness, infidelity; ~ etmək to become* disloyal / false / unfaithful

  Tam oxu »
 • VƏFASIZLIQLA

  z. disloyally, treacherously, falsely

  Tam oxu »
 • VƏFAT

  i. death, decease; vaxtsız ~ untimely death / decease; ~ etmək to die, to pass away; qəflətən ~ etmək to die suddenly / unexpectedly

  Tam oxu »
 • VƏHALONKİ

  bağ. though, although; Vəhalonki gec idi o işini davam etdirdi Though it was late, he / she went on working

  Tam oxu »
 • VƏHDƏT

  i. unity; nəzəriyyə ilə təcrübənin ~i unity of theory and practice; əksliklərin ~i unity of opposities; baxışların / nöqteyi-nəzərlərin ~i unity of op

  Tam oxu »
 • VƏHŞƏT

  i. wildness, savagery; ~ə salmaq / gətirmək to terrify (d.), to horrify (d.); ~ə gəlmək to get* frightened / terrified; ~ə gətirilmək to be* terrified

  Tam oxu »
 • VƏHŞƏTLİ

  s. terrifying, frightful, fearful, dreadful; ~ əhvalat a terrifying story; ~ şaxta terrible frost; ~ səs a frightful noise; ~ tufan a fearful storm; ~

  Tam oxu »
 • VƏHŞƏTLİLİK

  i. dreadfulness, fearfulness, frightfulness

  Tam oxu »
 • VƏHŞİ

  I. i. savage, barbarian II. s. wild; (adam) barbaric, savage, barbarian; barbarous; beastly; ~ heyvan wild animal, beast; ~ ördək wild duck; ~ qəbiləl

  Tam oxu »
 • VƏHŞİCƏSİNƏ

  z. wildly, savagely, barbarously, bestially; beastly; ~ döymək to beat savagely / with savagery

  Tam oxu »
 • VƏHŞİLƏŞMƏ

  fi. 1. (bitki) running wild; 2. getting savage / wild

  Tam oxu »
 • VƏHŞİLƏŞMƏK

  f. 1. (bitki) to run* wild; 2. (heyvan) to become* / to grow* wild; 3. (adam, məc.) to become* / to grow* unsociable; to become* brutalized / savage

  Tam oxu »
 • VƏHŞİLİK

  i. wildness, barbarism, savagery, bestiality; müharibənin ~ləri the savageries of war

  Tam oxu »
 • VƏHŞİTƏBİƏTLİ

  s. beast-like; bestial

  Tam oxu »
 • VƏHŞİYANA

  z. bax vəhşicəsinə

  Tam oxu »
 • VƏKALƏT

  I. i. authority; power; ~i olmaq to have* the authority (+to inf.) II. s. ~ müddəti term of office

  Tam oxu »
 • VƏKALƏTLİ

  s. plenipotentiary; (i.s.) empowering to act for one

  Tam oxu »
 • VƏKALƏTNAMƏ

  i. warrant; power of attorney; bir kəsə ~ vermək to give* power of attorney to smb.; bir şeyi ~ ilə almaq to get* smth

  Tam oxu »
 • VƏKALƏTSİZ

  s. (i.s.) without authority / warrant, warrantless

  Tam oxu »
 • VƏKİL

  i. 1. advocate; (məhkəmədə) barrister; lawyer; 2. (müdafiəçi) defender; ~ etmək to authorize (d.+to inf

  Tam oxu »
 • VƏKİLLİK

  i. 1. profession of barrister; the bar; ~ etmək to be* a practising barrister, to attend the bar; 2. the bar, the legal profession; məc

  Tam oxu »
 • VƏL

  i. threshing board

  Tam oxu »
 • VƏLAYAQ

  s. big-footed; (i.s.) with large feet

  Tam oxu »
 • VƏLƏDUZİNNA

  i. 1. illegitimate child; 2. məc. swindler, pilferer, filcher

  Tam oxu »
 • VƏLƏMİR

  I. i. oats pl. II. s. ~ yarması oatmeal

  Tam oxu »
 • VƏLƏS

  i. bot. hornbeam

  Tam oxu »
 • VƏLƏSLİK

  i. hornbeam grove

  Tam oxu »
 • VƏLİƏHD

  i. successor to the throne

  Tam oxu »
 • VƏLİƏHDLİK

  i. succession to the throne

  Tam oxu »
 • VƏLVƏLƏ

  i. alarm, panic, commotion, rumpus, anxiety; excitement; ~ salmaq to set* up an alarm / anxiety, to arouse alarm, to create a panic, to put* / to set*

  Tam oxu »