Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ÖVC

  [ər.] сущ. клас. виридалай кьакьан нукьта; // övci-fəza цавун виридалай кьакьан нукьта; övc atmaq буй вегьин, чӀехи хьун; övc etmək (eləmək) артух хьу

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏMƏK

  гл. 1. гьиле кьуна шуьткьуьрун, пуьрчуькьарун (мес. кагъаз); 2. тӀушунун, массаж авун.

  Tam oxu »
 • ÖVKƏLƏTMƏK

  icb. тӀушуниз тун (гун), массаж ийиз тун (мес. далуяр).

  Tam oxu »
 • ÖVKƏMƏK

  кил. övkələmək.

  Tam oxu »
 • ÖVKƏŞİK

  прил. шуьткьвер хьайи, пуьрчуькь хьайи, буьруьш-буьруьш хьайи (мес. перем).

  Tam oxu »
 • ÖVLAD

  [ər. “vələd” söz. cəmi] сущ. 1. эвлед, велед; руш ва я гада; аял, аял куял; 2. сихил, несил; // övladi-rəsul пайгъамбардин эвлед, пайгъамбардин сихил

  Tam oxu »
 • ÖVLADCANLI

  прил. вичин эвледар (веледар, аялар) гзаф кӀани, абурал гзаф рикӀ алай, абурухъ гелкъведай (мес. кас)

  Tam oxu »
 • ÖVLADLI

  прил. эвлед(ар) авай, аял-куял авай (мес. хзан).

  Tam oxu »
 • ÖVLADLIQ

  сущ. 1. эвледвал, веледвал; // эвледвилин, веледвилин (мес. буржи); 2. тахай эвлед (аял авачирбуру веледвилиз кьабулнавай аял)

  Tam oxu »
 • ÖVLADSIZ

  прил. эвлед авачир; сивинсуз.

  Tam oxu »
 • ÖVLADSIZLIQ

  сущ. эвлед авачирвал (тахьунухь); сивинсузвал.

  Tam oxu »
 • ÖVLİYA

  [ər. “vəli” söz. cəmi] сущ. эвлиян (вичин уьмуьр Аллагьдин рекье серф авунвай, Аллагьдиз мукьвал тирди яз гьисабнавай мукъаддас ксар); // пер

  Tam oxu »
 • ÖVRAQ

  [ər. “vərəq” söz. cəmi] сущ. клас. ччарар (кагъаздин); кхьинар.

  Tam oxu »
 • ÖVRƏ

  сущ. агъургъан (недай затӀуникай бязи инсанрин жендекдиз акъатдай яру тӀурар).

  Tam oxu »
 • ÖVRƏT

  [ər.] сущ. куьгьн. 1. паб, уьмуьрдин юлдаш; 2. дишегьли, паб.

  Tam oxu »
 • ÖVRƏTBAZ

  [ər. övrət və fars. ...baz] сущ. куьгьн. папатӀ, папархъан.

  Tam oxu »
 • ÖVRƏTBAZLIQ

  сущ. папатӀвал, папархъанвал.

  Tam oxu »
 • ÖVRƏTLİK

  сущ. куьгьн. 1. пабвал; 2. дишегьливал.

  Tam oxu »
 • ÖVSAF

  [ər. “vəsf” söz. cəmi] сущ. клас. 1. кил. vəsf; 2. кьетӀен хесетар, са кас гьихьтинди ятӀа къалурдай суфатар

  Tam oxu »
 • ÖYƏC

  кил. ögəc.

  Tam oxu »
 • ÖYLƏ¹

  сущ. куьгьн. нисин.

  Tam oxu »
 • ÖYLƏ²

  куьгьн. кил. elə.

  Tam oxu »
 • ÖYMƏK

  гл. тариф авун, тарифун.

  Tam oxu »
 • ÖYNƏ

  сущ. нугъ. 1. кил. növbə; 2. тилит, -ра.

  Tam oxu »
 • ÖYNƏLİK

  сущ. нугъ. тилитдин; üç öynəlik dərman пуд тилитдин (пудра кьабулдай) дарман.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİCİ

  прил. чирдай, чирун макьсаддалди тир, билиг гудай.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏDİLMƏK

  məch. чирнаваз хьун, чирун.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏK

  кил. öyrəncə(k)li.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCƏ(K)Lİ

  прил. адет кьунвай, вердиш кьунвай, вердиш хьанвай, вердиш.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNCİ

  1. сущ. куьгьн. чирзавайди, ученик; 2. рах. кил. öyrəncə(k)li.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİLMƏK

  məch. чирзаваз хьун, чирун.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞ

  сущ. чирун, чирунин кар; чирунин тегьер (къайда).

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞLİ

  кил. öyrəncəkli.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNİŞMƏK

  гл. сад-садав вердиш хьун, гуьр хьун, акахьун.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏK

  гл. 1. чирун (жуваз); fransız dilini öyrənmək француз чӀал чирун; // кӀелна чирун, гьазур хьун (мес. тарсариз); 2

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMİŞ

  прич. вердиш хьанвай, вердиш кьунвай, адет авунвай.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏ

  f.is. кил. öyrəşmək.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏŞMƏK

  гл. 1. вердиш хьун, адет авун, куткун; 2. гуьр хьун, акахьун, вердиш хьун.

  Tam oxu »
 • ÖYRƏTMƏK

  icb. 1. чирун (билиг, пеше, сенят); къалурун (мес. рехъ); 2. чирун, кьиле ттун, гъавурда ттун; ттарс гун; ərəb dilini öyrətmək араб чӀал чирун; 3

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  сущ. несигьат; öyüd almaq несигьат къачун, тербия къачун, меслят къачун; öyüd vermək несигьат гун, несигьат авун

  Tam oxu »
 • ÖYÜD-NƏSİHƏT

  кил. öyüd; öyüd-nəsihət vermək (etmək) кил. öyüd (öyüd vermək).

  Tam oxu »
 • ÖYÜDLƏMƏK

  гл. рах. несигьат гун, несигьат авун.

  Tam oxu »
 • ÖYÜDVERİCİ

  прил. несигьат гудай, несигьат квай (мес. гафар).

  Tam oxu »
 • ÖYÜMƏK

  гл. рикӀ элкъуьн, экъуьчун атун, сиви хъуткьунун, экъуьчиз кӀан хьун.

  Tam oxu »
 • ÖYÜNCƏK

  кил. öyüngən.

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏN

  прил., сущ. вичи-вичел дамахдай, вичи-вич тарифдай, вич тарифунал рикӀ алай (кас).

  Tam oxu »
 • ÖYÜNGƏNLİK

  сущ. вичи-вичел дамахдай, вичи-вич тарифдай касдин хесет.

  Tam oxu »
 • ÖYÜNMƏK

  гл. 1. дамахун; 2. вичел дамахун, вичи-вич тарифун; дамах къачун, лавгъавал авун; 3. далу кутун, агъун, дамахун (мес

  Tam oxu »
 • ÖZ

  тӀв-эв. 1. вичин; вичиз талукь (хас, махсус) тир; кьилди вичин; öz kitabı вичин улуб; özü yazıb (ада) вичи кхьенва; özüm görmüşəm заз жуваз акунва; öz

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINA

  нареч. вичи-вичиз, вичиз чидайвал, садални алукь тавуна, садавайни жузун тавуна, хабар такьуна, рухсат къачун тавуна; // килигдай кас авачиз, кьилди-к

  Tam oxu »