Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • TİAMİN

  сущ. тиамин (б1 витамин).

  Tam oxu »
 • TİBB

  [ər.] сущ. 1. медицина, тӀиб илим (азаррин, абур сагърунин ва абурун вилик пад кьунин гьакъинда илимрин кӀватӀал); tibb bacısı (qardaşı) медсестра, ме

  Tam oxu »
 • TİBBİ

  [ər.] прил. тӀибби; медицинадин; медицинадиз талукь тир, медицинадихъ галаз алакъалу тир.

  Tam oxu »
 • TİCARƏT

  [ər.] сущ. тижарат, гун-къачун, алвер, торговля, коммерция; // тижаратдин.

  Tam oxu »
 • TİCARƏTÇİ

  сущ. тижаратчи, тажир.

  Tam oxu »
 • TİCARƏTXANA

  [ər. ticarət və fars. ...xanə] сущ. тижаратхана, тижаратдин кӀвал (учреждение, контора).

  Tam oxu »
 • TİFAQ

  [ər.] сущ. хзандин къул; чӀехи хзан, къул, кӀвал; tifaqı dağılmaq кӀвал чӀур хьун, кӀвал-югъ чукӀун, динжвал чӀур хьун; tifaqın dağılsın! къаргъ

  Tam oxu »
 • TİFİL

  [ər.] сущ. 1. аял; 2. пер. тифил, ажуз, язух, факъир, заваллу.

  Tam oxu »
 • TİFİLCİYƏZ

  язух, факъир, ажуз (аял).

  Tam oxu »
 • TİFİLLİK

  [ər.] сущ. аялвал.

  Tam oxu »
 • TİFTİK

  сущ. 1. тефте, гатфарин хъуьтуьл йис (хпен, цӀегьрен, лавардин); // гьахьтин сун гъаларикай храй (мес

  Tam oxu »
 • TİFTİKLƏNMƏK

  гл. тифтиф акъатун; гъал-гъал (гъалар-гъалар, чӀун-чӀун) хьун, акъахун, кукӀвар хьун (парча, ппек).

  Tam oxu »
 • TİFTİKLİ

  прил. чӀичӀ авай, тифтиф алай (мес. дасмал); тифтиф акъатай.

  Tam oxu »
 • TİĞ

  [fars.] сущ. клас. тур, къилинж.

  Tam oxu »
 • TİK

  [holl. tyk, ing. tick] тик (месин ччин, чехолар ва мс. цун патал цӀарар авай къалин парча).

  Tam oxu »
 • TİKAN

  сущ. 1. цаз; // цацар алай кул (къалгъан, вал); 2. цаз; kirpinin tikanları кьуьгъуьрдин цацар; 3. кил

  Tam oxu »
 • TİKANCIQ

  сущ. 1. гъвечӀи цаз; 2. гъвечӀи кӀараб, шуькӀуь кӀараб (гъетрен).

  Tam oxu »
 • TİKANÇI

  сущ. виликра цацар (цацар алай валар) гъиз маса гудай кас.

  Tam oxu »
 • TİKANLI

  прил. 1. цацар алай (мес. ттар, кул, вал, цуьк ва мс.); tikanlı məftil цацар алай сим; 2. пер. акьадай, хкӀадай; туькьуьл, залан, зегьерлу, векъи (мес

  Tam oxu »
 • TİKANLIQ

  сущ. 1. валар, цацар, гзаф цацар экъечӀнавай чка; 2. ккун патал цацар твадай (хуьдай) чка.

  Tam oxu »
 • TİKANSIZ

  прил. цацар алачир; ** tikansız balıq кӀараб квачир гъед (садни вичикай бейкефар тийир, садни инжиклу тийир, садазни я хъсанвал, яни писвал ийиз такӀа

  Tam oxu »
 • TİKANYARPAQ(LI)

  прил. цацар хьтин пеш алай, пешер цацар хьтин.

  Tam oxu »
 • TİKDİRMƏK¹

  icb. эцигиз тун, эцигиз гун (масадав кӀвал, цур ва мс.); ev tikdirmək кӀвал эцигиз тун (гун).

  Tam oxu »
 • TİKDİRMƏK²

  icb. цваз тун, цваз гун (масадав пенжек, вахчег ва мс.).

  Tam oxu »
 • TİKƏ

  сущ. 1. кӀус; pendir tikəsi нисидин кӀус; ət tikəsi якӀун кӀус; böyük tikə boğaz yırtar. Ata. sözü чlехи кlус туьтуьна акlида; bir tikə а) са кӀус, са

  Tam oxu »
 • TİKƏ-PARÇA

  кил. тikə-tikə; tikə-parça eləmək кӀус-кӀус (пад-пад) авун, кӀус-кӀусун.

  Tam oxu »
 • TİKƏ-TİKƏ

  нареч. кӀус-кӀус, кӀар-кӀар, цӀил-цӀил, чӀук-чӀук.

  Tam oxu »
 • TİKİLݹ

  сущ. дарамат; эцигнавай кӀвал, дарамат ва мс. затӀ; daş tikili къванцин дарамат, кӀвал ва мс.

  Tam oxu »
 • TİKİLݲ

  прил. цванвай, цвайи (мес. ппек); quzu dərisindən tikili papaq кӀелен хамуникай цвайи бармак.

  Tam oxu »
 • TİKİLİŞ¹

  сущ. эцигун; эцигунин кӀвалах, эцигунин (эцигнавай) тегьер; evin tikilişi кӀвалин эцигун.

  Tam oxu »
 • TİKİLİŞ²

  сущ. цун; цунин кӀвалах; цунин (цванвай) тегьер; paltarın tikilişi ппекинин цун.

  Tam oxu »
 • TİKİLMƏK¹

  məch. эцигнаваз хьун.

  Tam oxu »
 • TİKİLMƏK²

  məch. цванваз хьун; kürk yaxşı tikilmişdir кавал хъсан цванва.

  Tam oxu »
 • TİKİM

  кил. tikili².

  Tam oxu »
 • TİKİNTİ

  сущ. 1. дарамат, кӀвал ва мс. эцигнавай затӀ; 2. эцигун, эцигунар; эцигунин кар; дараматар эцигун; 3

  Tam oxu »
 • TİKİRTGƏ

  кил. kanifol.

  Tam oxu »
 • TİKİŞ

  сущ. 1. цун, цунин кӀвалах (ппек); // цвал ядай, пекер цвадай (мес. машин); 2. цвал, цвал янвай чка; şalvarın tikişi вахчагдин цвал; tikişi açılmaq (s

  Tam oxu »
 • TİKİŞÇİ

  сущ. швейник, пекер цвадайди (пекер цвадай промышленностда кӀвалахзавай кас); дерзи (пекер цвадай устӀар)

  Tam oxu »
 • TİKİŞLİ

  прил. 1. цвал авай (мес. труба); 2. цваларин лишанар кумай, агаж хьайи (операция авуникди).

  Tam oxu »
 • TİKİŞSİZ

  прил. цвал авачир (мес. труба).

  Tam oxu »
 • TİKMƏ¹

  f.is. кил. tikmək¹.

  Tam oxu »
 • TİKMƏ²

  1. f.is. кил. tikmək²; 2. сущ. парчадин винел жуьреба-жуьре рангарин гъаларалди нехишар цуникай ибарат халкьдин сенят; гьахьтин нехишар цванвай затӀ в

  Tam oxu »
 • TİKMƏÇİ

  сущ. нехиш цвадай устӀар (кил. tikmə² 2).

  Tam oxu »
 • TİKMƏK¹

  гл. 1. эцигун; ev tikmək кӀвал эцигун; divar tikmək цал эцигун; tikmək güc aparır, yıxmaq asandır. Ata

  Tam oxu »
 • TİKMƏK²

  гл. 1. цун; цвал ягъун; цунин кӀвалах авун; iynə ilə tikmək рапуналди цун; kürk tikmək кӀурт цун; 2. нехишар ягъун (цун, хурун), шикилар ягъун (парчад

  Tam oxu »
 • TİKMƏLİ

  прил. цвайи нехишар алай, цвана дамах ганвай (кил. tikmə² 2).

  Tam oxu »
 • TİLAVƏT

  [ər.] сущ. тилават (къуръан аваздалди кӀелун).

  Tam oxu »
 • TİLİŞKƏ

  сущ. чӀун, чӀидгъер.

  Tam oxu »
 • TİL(L)

  сущ. 1. къерех; yolun tili рекьин къерех; 2. шанкӀал тупӀалай гъилин къенехъ галай пай; 3. син (яргъишуькӀуь пелен винел пад); 4

  Tam oxu »
 • TİLL

  кил. qalaq.

  Tam oxu »